Programutvalg

Hvordan oppleves kvaliteten på de ulike studieprogrammene? Det har programutvalget ansvar for å følge opp.

Programutvalgene har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved USN. Alle gradsgivende program skal ha et programutvalg. For studieprogram som er faglig forankret i ett institutt er det operative ansvaret lagt til instituttleder. For studieprogram som er faglig forankret i flere institutter ved samme fakultet, er det operative ansvaret lagt til et vertsinstitutt ved instituttleder, alternativt visedekan. Vertsinstituttetet er det instituttet hvor hovedtyngden av fagene som inngår i programmet er organisert. Ellers er det dekanen som har overordnet ansvar for at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fakultetets studieprogram gjennomføres i henhold til kravene.

Mandat

Programutvalgene er rådgivende for dekan i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammene ved et fakultet. Utvalget skal gjennom det løpende kvalitetsarbeidet gitt i USNs kvalitetssystem foreta evalueringer, vurdere alle elementer som påvirker studiekvalitet og rapportere om studiekvalitet. Programutvalget skal også gi råd om videre tiltak for kvalitetsutvikling for å sikre at studieprogrammet holder høy kvalitet. Programutvalget skal holdes løpende orientert om resultater fra evalueringer på emne- og programnivå, samt foreslå tiltak som øker studentinvolveringen i det løpende kvalitetsarbeidet og som skaper et inkluderende læringsmiljø på fakultetet. Utvalget skal også være orientert om saker knyttet til utdanningskvalitet som behandles i Kvalitetsrådet og Utvalg for utdanningskvalitet (UFU). Programutvalget kan også selv fremme saker som bør løftes opp i Kvalitetsrådet og UFU. Det er forventet at studentene skal være aktive deltakere i læringsprosesser, program- og emneevalueringer og er representert i programutvalget.

Sammensetning

Programutvalget skal minimum bestå av:

  • Programkoordinator ved studieprogrammet.
  • I tilfeller hvor et studieprogram har flere programkoordinatorer og tilbys ved flere studiesteder skal dekan innkalles til programutvalgsmøtene.
  • To studenter fra det aktuelle studieprogrammet, helst fra ulike årstrinn.
  • Minimum én emneansvarlig fra de sentrale delene av det aktuelle studieprogrammet.
  • En ekstern fra aktuell yrkessektor for studieprogrammet bør være representert. 
  • Studieveileder for det aktuelle studieprogrammet.
  • Praksiskoordinator/-rådgiver dersom det er krav om praksis i studieprogrammet.


Dekanen fastsetter endelig sammensetning av programutvalget

Saksbehandling og møtefrekvens

Programkoordinator er saksforberedende og leder av programutvalget. Studieveileder for programmet kan ha sekretariatsfunksjon for utvalget. Møtene skal dokumenteres med innkalling og referat.

Det skal tilstrebes minimum ett møte per semester på et passende tidspunkt for rapportering/tiltak og/eller oppfølging av evalueringer.