Kvalitetsråd

Hvilken kvalitet har studieporteføljen og utdanningen på fakultetets studier? Det har kvalitetsrådet ansvar for å følge opp.

Alle fakultet skal ha et kvalitetsråd. Kvalitetsrådene har en særlig sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved USN. Dekanen er øverste ansvarlig for kvalitetsarbeidet ved fakultetet, men kan delegere ansvar til visedekanene dersom det er organisatorisk hensiktsmessig.

Mandat

Kvalitetsrådet er et rådgivende organ på fakultetsnivå som skal gi dekanen råd om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studieporteføljen og utdanningskvaliteten ved fakultetets studier. Med studieportefølje menes alle studietilbud på bachelor-, master-, ph.d-nivå som tilbys. Kvalitetsrådet kan også på eget initiativ løfte saker som angår utdanningskvaliteten i enkelte program eller på fakultetsnivå. Kvalitetsrådet skal gi innspill til fakultetets studieportefølje og foreslå tiltak til videreutvikling. Kvalitetsrådet skal også innhente informasjon om kvaliteten i fakultetets studietilbud, gjennomgå kvaliteten i studietilbudene og foreslå utviklingstiltak som speiler USNs strategiske mål. Koblingen mellom fakultetets studietilbud, arbeidslivet og praksisfeltet skal styrkes.

Kvalitetsrådet skal foreslå tiltak som øker studentinvolveringen i det løpende kvalitetsarbeidet og som skaper et inkluderende læringsmiljø på fakultet. Studentene skal være aktive deltakere i læringsprosesser, program- og emneevalueringer og i råd og utvalg på fakultetet.

Sammensetning

Kvalitetsrådet skal bestå av:

  • Programkoordinatorer (programleder for ph.d.-program) fra fakultetets studieprogram. I tillegg skal alle utdanningsnivå og campus hvor fakultetet har studieprogram representeres.
  • Minst to studenter fra ulike studieprogram, utdanningsnivå og campus. Fortrinnsvis studentrådsledere.

Det anbefales at rådgiverfunksjon på fakultetsnivå har sekretariatsfunksjon for rådet. Kvalitetsrådet ledes av dekan, eller den dekanen bemyndiger. Instituttledere skal inviteres til kvalitetsrådene, men har valgfri deltagelse.

Dekan er ansvarlig for å oppnevne personer til Kvalitetsrådet. Studenttillitsvalgte blir oppnevnt for en periode på 2 år. For å sikre kontinuitet velges én ny studentrepresentant hvert år, mens en blir sittende. De øvrige medlemmene blir oppnevnt for en periode på 4 år.

Saksbehandling og møtefrekvens

Dekan, eller den dekanen bemyndiger, er saksforberedende til Kvalitetsrådet. Studentene og programkoordinatorenes medvirkning skal ivaretas gjennom godt forberedte saker med saksgrunnlag sendt ut i forkant. Innspill til saker for Kvalitetsrådet skal ligge innenfor rådets mandat, men kan komme fra UFU, LMU, fakultetets ledergruppe, SDSN og ulike programutvalg ved fakultetet. Det gjennomføres minimum to møter i Kvalitetsrådet per studieår. Møtene skal dokumenteres med innkalling og referat. Tidspunktene bør planlegges ut ifra oppgaver og hensyn i det systematiske kvalitetsarbeidet på institusjonen.