Fusk

Som student er det viktig at du setter deg inn i reglene om fusk og hvilke krav som gjelder ved hver enkelt eksamen. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Fusk innebærer brudd på akademisk troverdighet. Troverdighet settes høyt i akademia. Fusk kan derfor ha alvorlige konsekvenser for deg. Akademisk troverdighet betyr å være ærlig på hvilke tanker og refleksjoner som er dine, og hva du har lånt av andre.

Hva er fusk?

Ifølge forskrift om studier og eksamen ved USN § 8-8 regnes fusk eller forsøk på fusk som blant annet:

  • plagiat, det vil si bruk av faglitteratur, internettsider eller andres arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning
  • plagiering av ditt eget tidligere arbeid uten at du oppgir deg selv som kilde (se bibliotekets sider for hvordan du skal henvise til eget arbeid)
  • ulovlig bruk av tillatte hjelpemidler, eller bruk av andre hjelpemidler enn de som er tilltatt i emneplanen eller oppgitt på eksamensoppgaven. Det samme gjelder dersom studenten har slike hjelpemidler tilgjengelig ved gjennomføring av eksamen, selv om det ikke kan påvises at hjelpemiddelet har vært i bruk.
  • ulovlig samarbeid med andre eller det å betale andre for å skrive oppgave/ ta eksamen for deg
  • dersom besvarelsen er skrevet av andre
  • medvirkning til fusk (hjelpe en annen student med å jukse)
  • fusk på arbeidskrav eller andre obliatoriske krav som er gitt som vilkår for å avlegge eksamen
  • registrering av oppmøte ved obligatorisk undervisning uten å være til stede 

Obligatoriske oppgaver er likestilt med eksamen, og vurderes derfor like strengt.

Hvordan oppdages fusk?

Fusk og forsøk på fusk kan oppdages av eksamensvakt i eksamenslokalet, av sensor ved vurdering av eksamen/innlevering eller av faglærer ved innlevering av oppgave.

Alle arbeidskrav og eksamensbesvarelser blir kontrollert for plagiat. I Canvas og WISEflow er det gode tekstgjenkjenningsprogrammer som faglærere og sensorer bruker for å avsløre fusk på obligatoriske oppgaver og eksamener. Rapport fra programmene viser prosent tekstlikhet/plagiat og hvor teksten er hentet fra.

Når det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på dette. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen.

Konsekvenser av fusk

Det kan få alvorlige konsekvenser for deg om du blir tatt i fusk eller forsøk på fusk.

Ved fusk eller forsøk på fusk, kan konsekvensene bli annullering av eksamen eller oppgaven, og utestenging fra universitetet og alle andre norske universiteter og høyskoler i inntil to semestre.

Retten til å annullere eksamen/oppgave foreldes ikke. Saker om fusk og forsøk på fusk kan derfor tas opp på et senere tidspunkt – også etter at du er ferdig med studiene dine og har forlatt universitetet. Hvis en sak blir tatt opp på et senere tidspunkt, skal eventuelt vitnemål og karakterutskrift leveres tilbake til universitetet.

Behandling i klagenemnda

Alle saker der det er mistanke om fusk skal behandles av klagenemnda ved USN. Mens fuskesaken behandles vil karakter/sensur holdes tilbake inntil fuskesaken er avgjort.

Når saken er unntatt offentlighet vil varslere og andre interesserte ikke kunne kreve innsyn. Varsleren er ikke part i fuskesaker, siden utfallet av saken kun har betydning for studenten som er mistenkt for fusk (i tillegg til USN). Varslere har derfor ikke innsyn i fuskesaker.  

Har du mottat brev med mistanke om fusk?

Mange opplever det som vanskelig og vondt å bli mistenkt for fusk. Da er det godt å kunne ha noen å prate med. 

Se studentsamskipnaden sitt helsetilbud her

Studentpresten kan kontaktes her for en prat

 

 

Aktuelle lover og regler

Andre aktuelle nettsider

Dersom du har spørsmål om saksbehandlingen (fra mistanke om fusk oppstår til saken er ferdig behandlet) kan du kontakte Studentombudet eller klagenemndas møtesekretær Catrine Schøne Brodwall.