Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på Studentdemokratiet i Sørøst – Norge (SDSN) sitt verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer og resolusjoner. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte i SDSN, samt andre deltakere og gjester ved organisasjonens arrangement.


Retningslinjene gjelder i alle sammenhenger hvor man representerer SDSN, og står som et supplement til gjeldende lover, normer, regler og moral. Brudd på retningslinjer vil kunne medføre konsekvenser i henhold til alvorlighet. Arbeidsutvalget har ansvar for å gjennomgå retningslinjene årlig, og videresende dem til  Semestermøte ved behov for revidering.

1. Likeverd og inkludering

Alle tillitsvalgte i SDSN, samt andre deltakere og gjester på organisasjonens arrangementer skal vise respekt og åpenhet for alle. SDSN har nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering av alle former.

2. Respekt for andres integritet og grenser

SDSN skal oppleves som en trygg organisasjon for alle. Alle tillitsvalgte, og andre deltakere og gjester på organisasjonens arrangement, skal kjenne til og følge de etiske retningslinjene. Den enkeltes integritet og grenser skal til enhver tid respekteres, og seksuell trakassering, seksuell overskridende adferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke.

3. Representasjon og rolleforståelse

Tillitsvalgte som representerer SDSN er ansvarlig for å opprettholde tilliten og omdømmet til organisasjonen. Tillitsvalgte, og andre deltakere og gjester, skal ha et ansvarlig forhold til alkohol på organisasjonens arrangement. Press rundt alkohol og andre rusmidler skal ikke forekomme. Brudd på retningslinjene i sammenheng med uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler, ansees som svært alvorlig.

Alle tillitsvalgte i SDSN skal være bevisst på den makt og påvirkningskraft som følger med verv og/eller stillinger, og skal ikke misbruke denne tilliten. Man må være bevisst mulighetene for at vervet kan gi uforholdsmessige fordeler, og makten et høytstående verv gir skal være en faktor i vurdering av alvorlighetsgrad av brudd på retningslinjene. Tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de representerer SDSN.

4. Åpenhet og fortrolighet

SDSN skal vise åpenhet i prosesser og vedtak. Protokoller og vedtak skal være tilgjengelig for alle studenter.

5. Brudd på retningslinjene

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til en eller flere tillitsvalgte på semestermøte. Eventuell oppfølging av brudd er definert i Varslingsrutiner for SDSN. 

Dersom tillitsvalgte bryter retningslinjene på SDSN sine arrangement, har varslingsgruppa myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, disse kan ankes til ledergruppen. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangement eller oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller eksklusjon. Sanksjonene skal stå i sammenheng med alvorlighetsgrad av bruddet. Videre varslingsrutiner, prosess og sanksjoner står beskrevet i varslingsrutiner for organisasjonen.

Etiske retningslinjer ble vedtatt av semestermøtet 27.03.2022.