Emneevaluering

I alle emner skal emneansvarlig gjennomføre en evaluering. Her er nyttig informasjon til deg som studenttillitsvalgt.


Formålet med evaluering av emner er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av emnene ved USN. Det er emneansvarlig sitt ansvar at det blir gjennomført en underveisevaluering midtveis i undervisningsrekken. Som kulltillitsvalgt kan du etterspørre om det ikke er blitt gjennomført for ditt kull. Faglærer eller emneansvarlig skal i samarbeid med deg som kulltillitsvalgt planlegge, organisere, gjennomføre evalueringen og oppsummere resultatene.

Tema for evalueringen              

  • Har studentene fått nok informasjon om emnet, læringsaktivitetene og forventet læringsutbytte?
  • Har studentene fått tilstrekkelig tilbakemelding på sitt arbeide?
  • Hvilket utbytte har de hatt av undervisningen (forelesninger, gruppearbeid etc)?
  • Hvordan er læringsmiljøet?
  • Hvordan er studentenes opplevde egeninnsats og motivasjon?
  • Er det noe de synes er spesielt bra med undervisningen i emnet?
  • Er det noe som bør forbedres i emnet?             

Hvordan gjennomføre underveisevaluering?

Det finnes en rekke ulike verktøy som kan brukes. Det anbefales at det settes av tid i undervisning for gjennomføring. Her kommer en kort presentasjon av de vanligste:

Webbasert spørreundersøkelse

Det sendes ut et digitalt spørreskjema til alle studenter. Her brukes nettskjema.

Manuelt spørreskjema

Runder

Det settes av tid i undervisningen til at samtlige studenter i tur og orden får gi tilbakemelding på sentrale sider ved studiene. Runder skal kun benyttes som supplement til andre typer evalueringer. Dette fordi studentene skal ha anledning til å evaluere sitt emne anonymt. Det er viktig at studenter som ikke ønsker å delta får lov til å avstå.

Denne formen for evaluering er enkel å gjennomføre, men formen er krevende i større studentgrupper. Den egner seg derfor best i mindre studentgrupper.

Referansegruppe

Det nedsettes en gruppe av tre/fire studenter på emnet som fungerer som en referansegruppe for studentene på emnet. Referansegruppen skal bidra til dialog om læringsopplegg mellom studenter og emneansvarlige i det enkelte emne, som grunnlag for justeringer og forbedringer underveis i emnet. Referansegruppene kan gjøre det lettere for studentene å fremme sine synspunkter på det faglige opplegget overfor utdanningen i løpet av semesteret.

Bruk av referansegrupper på emnenivå kan med fordel brukes som supplement til andre former for evalueringer. Om referansegrupper brukes som eneste form for evaluering av emnet anbefales det at referansegruppen og emneansvarlig møtes jevnlig og at referansegruppen får et ansvar for å innhente jevnlig informasjon fra alle studenter på emnet.

Verktøyet kan gjennomføres digitalt med forutsetning om digital tilrettelegging for gjennomføring av møter og dialoger.

Postkasse

Bruk av postkasse for tilbakemeldinger overlater mye av ansvaret til den enkelte student for selv å ta initiativ. Man bør derfor være forberedt på at denne metoden ikke vil fungere like godt i alle studentgrupper. Metoden har dessuten den svakheten ved seg at det kan oppleves at postkassen kun blir brukt av et lite utvalg studenter, noe som kan gi mer eller mindre representative tilbakemeldinger. Det kan nok være lurt å bruke postkasseevalueringer som et supplement til andre typer evalueringer.

Fem-minutters lapper

Den enkleste formen for fem-minutters lapper er å dele ut et A4-ark til studentene hvor studentene deler arket i to kolonner med henholdsvis tegnene +(pluss) i den ene kolonnen og - (minus) i den andre kolonnen. Studentene skriver hva som har fungert fint og som bør beholdes under plusstegnet, og hva som ikke har fungert og som bør endres under minustegnet. Eventuelt kan du i tillegg be om en oppsummering i form av en setning om hele undervisningen, eller om å gi en karakter, med skala 1-6.

En litt mer avansert form for fem-minutters lapper er å utforme spørsmål til studentene skal svare på. Det anbefales å formulere så få spørsmål som mulig (maks 5) innenfor det temaet man ønsker å belyse.

Kafémetoden

Studentgruppen deles inn i grupper (ca. 5 studenter i hver gruppe). Det etableres flere gruppebord med ulike tema/spørsmål som skal diskuteres/evalueres. Hvert bord har en kafèvert som blir sittende ved bordet gjennom hele evalueringen, og som har ansvar for at alle i en gruppe får ordet og for at gruppens innspill noteres. Kafeverten ved hvert bord har også ansvar for å formidle kort til hver ny gruppe ved bordet hva den forrige gruppe ved bordet snakket om. Studentgruppene sirkulerer mellom de ulike bordene i "kafèen". Gruppene diskuterer temaet/spørsmålet ved aktuelt bord i ca. 10 minutter før de går videre til et nytt bord med et nytt tema/spørsmål. Dette gjennomføres til alle spørsmål er diskutert av hver studentgruppe. Tema/spørsmålene ved bordene er evalueringstemaer/-spørsmål om den aktuelle emneavviklingen som underveisevalueringen gjelder for, og kan f.eks. hentes fra evalueringsskjema etc. Avslutningsvis i underveisevalueringen gir kafèvertene en kort oppsummering i plenum. 

Studentbok

I denne metoden har hver student en liten skrivebok. Skriveboken skal ha bilde av studenten, Etter hver undervisningsøkt skriver studenten en liten tekst i sin skrivebok. Faglærer får inn bøkene, og gir en kort kommentar. Boken kan således få flere funksjoner for kontakten mellom faglærer og student, en av dem vil være undervisningsevaluering, ved at studentene kan vurdere de ulike undervisningsøktene.

Denne metoden krever litt tid, og kan eventuelt også gjøres slik at faglærer ikke leser fra hver økt, men f.eks. etter et avsluttet tema i et emne, og kan da gi oppsummerende kommentarer til flere av tekstene i en studentbok.

Oppsummering og resultat

Ved underveisevaluering skal emneansvarlig skal skrive en kort oppsummering av  underveisevalueringen og angi eventuelle forbedringstiltak.

Oppsummering fra underveisevalueringen skal sendes til instituttleder, programkoordinator og studenttillitsvalgte.

Emneansvarlig skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak av sin ledelse.