Emneevaluering

I alle emner skal emneansvarlig gjennomføre en evaluering. Her er nyttig informasjon til deg som studenttillitsvalgt.

Formålet med evaluering av emner er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av emnene ved USN. Det er emneansvarlig sitt ansvar at det blir gjennomført en underveisevaluering midtveis i undervisningsrekken. Som kulltillitsvalgt kan du etterspørre underveisevaluering om det ikke er blitt gjennomført for ditt kull. Faglærer eller emneansvarlig skal i samarbeid med deg som kulltillitsvalgt planlegge, organisere og gjennomføre evalueringen, samt oppsummere resultatene.

Tema for evalueringen              

  • Har studentene fått nok informasjon om emnet, læringsaktivitetene og forventet læringsutbytte?
  • Har studentene fått tilstrekkelig tilbakemelding på sitt arbeide?
  • Hvilket utbytte har de hatt av undervisningen (forelesninger, gruppearbeid etc)?
  • Hvordan er læringsmiljøet?
  • Hvordan er studentenes opplevde egeninnsats og motivasjon?
  • Er det noe de synes er spesielt bra med undervisningen i emnet?
  • Er det noe som bør forbedres i emnet?             

Hvordan gjennomføre underveisevaluering?

Det finnes en rekke ulike verktøy som kan brukes for å gjennomføre underveisevaluering. Det anbefales at det settes av tid i undervisningen for gjennomføring. Her kommer en kort presentasjon av de vanligste metodene:

Webbasert spørreundersøkelse

Det sendes ut et digitalt spørreskjema til alle studenter. Her brukes nettskjema.

Manuelt spørreskjema

Det sendes ut et spørreskjema på ark som alle studentene besvarer skriftlig. 

Runder

Det settes av tid i undervisningen til at samtlige studenter i tur og orden får gi tilbakemelding på sentrale sider ved studiene. Runder skal kun benyttes som supplement til andre typer evalueringer. Dette fordi studentene skal ha anledning til å evaluere sitt emne anonymt. Det er viktig at studenter som ikke ønsker å delta får lov til å avstå.

Denne formen for evaluering er enkel å gjennomføre, men formen er krevende i større studentgrupper. Den egner seg derfor best i mindre studentgrupper.

Referansegruppe

Det nedsettes en gruppe på tre/fire studenter i emnet som fungerer som en referansegruppe for resten av studentene i emnet. Referansegruppen skal bidra til dialog om læringsopplegg mellom studenter og emneansvarlige i det enkelte emne som grunnlag for justeringer og forbedringer underveis i emnet. Referansegruppene kan gjøre det lettere for studentene å fremme sine synspunkter rundt det faglige opplegget i utdanningen i løpet av semesteret.

Bruk av referansegrupper på emnenivå kan med fordel brukes som supplement til andre former for evalueringer. Om referansegrupper brukes som eneste form for evaluering av emnet anbefales det at referansegruppen og emneansvarlig møtes jevnlig og at referansegruppen får et ansvar for å innhente jevnlig informasjon fra alle studenter på emnet.

Verktøyet kan gjennomføres digitalt med forutsetning om digital tilrettelegging for gjennomføring av møter og dialoger.

Postkasse

Bruk av postkasse for tilbakemeldinger overlater mye av ansvaret til den enkelte student for selv å ta initiativ. Man bør derfor være forberedt på at denne metoden ikke vil fungere like godt i alle studentgrupper. Metoden har dessuten den svakheten at det kan oppleves som at postkassen kun blir brukt av et lite utvalg studenter, noe som kan gi mer eller mindre representative tilbakemeldinger. Det kan nok være lurt å bruke postkasseevalueringer som et supplement til andre typer evalueringer.

Fem-minutters lapper

Den enkleste formen for fem-minutters lapper er å dele ut et A4-ark til studentene hvor studentene deler arket i to kolonner med henholdsvis tegnene + (pluss) i den ene kolonnen og - (minus) i den andre kolonnen. Studentene skriver hva som har fungert fint og bør beholdes under plusstegnet, og hva som ikke har fungert og bør endres under minustegnet. Eventuelt kan du i tillegg be om en oppsummering i form av en setning om hele undervisningen eller en karakter på skalaen 1-6.

En litt mer avansert form for fem-minutters lapper er å utforme spørsmål som studentene skal svare på. Det anbefales å formulere så få spørsmål som mulig (maks 5) innenfor det temaet man ønsker å belyse.

Kafémetoden

Studentgruppen deles inn i grupper (ca. 5 studenter i hver gruppe). Det etableres flere gruppebord med ulike tema/spørsmål som skal diskuteres/evalueres. Hvert bord har en kafévert som blir sittende ved bordet gjennom hele evalueringen, og som har ansvar for at alle i en gruppe får ordet og for at gruppens innspill noteres. Kaféverten ved hvert bord har også ansvar for å formidle kort hva den forrige gruppen ved bordet snakket om til hver nye gruppe som kommer. Studentgruppene sirkulerer mellom de ulike bordene i "kafèen".

Gruppene diskuterer temaet/spørsmålet ved aktuelt bord i ca. 10 minutter før de går videre til et nytt bord med et nytt tema/spørsmål. Dette gjennomføres til alle spørsmål er diskutert av hver studentgruppe. Temaet/spørsmålene ved bordene er evalueringstemaer/-spørsmål om den aktuelle emneavviklingen som underveisevalueringen gjelder for, og kan f.eks. hentes fra evalueringsskjema. Avslutningsvis i underveisevalueringen gir kafévertene en kort oppsummering i plenum. 

Studentbok

I denne metoden har hver student en liten skrivebok. Skriveboken skal ha bilde av studenten. Etter hver undervisningsøkt skriver studenten en liten tekst i sin skrivebok. Faglærer får inn bøkene, og gir en kort kommentar. Boken kan således få flere funksjoner for kontakten mellom faglærer og student, en av dem vil være undervisningsevaluering, ved at studentene kan vurdere de ulike undervisningsøktene.

Denne metoden krever litt tid, og kan eventuelt også gjøres slik at faglærer ikke leser fra hver økt, men f.eks. etter et avsluttet tema i et emne, og kan da gi oppsummerende kommentarer til flere av tekstene i en studentbok.

Oppsummering og resultat

Ved underveisevaluering skal emneansvarlig skal skrive en kort oppsummering av underveisevalueringen og angi eventuelle forbedringstiltak. Oppsummeringen skal sendes til instituttleder, programkoordinator og studenttillitsvalgte. Emneansvarlig skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak av sin ledelse.