Bekreftelse på verv

Bekreftelse på verv er et dokument fra organisasjonen som viser hvilket verv du har hatt, hvilke oppgaver du har utført og hvor lenge du har hatt det. Dette dokumentet senere kan brukes i sammenheng med jobbsøknader.

Bekreftelse på verv regulerers av vedtektene til SDSN.

(In English below)

 

§ 8-1. Bekreftelse på verv

 1. Kulltillitsvalgte mottar attest dersom hen deltar på minst 75 % av studentrådsmøtene.
 2. Varakulltillitsvalgte mottar attest dersom hen deltar på minst 50 % av studentrådsmøtene.
 3. Attest til kulltillitsvalgte og vara utstedes av studentrådsleder og dekan ved det respektive fakultet.
 4. Campusstyremedlemmer mottar attest dersom hen deltar på minst 75 % av campussyremøtene.
  1. Studentrådsledere må også gjennomføre studentråd som definert i § 3-2 (2).
 5. Campusstyreleder mottar attest dersom hen deltar på minst 75 % av ledergruppemøtene. Attest til campusleder utstedes av studentleder og universitetets rektorat.
 6. Attest til øvrige i campusstyret utstedes av campusleder, studentleder og universitetets rektorat.
 7. Attest til arbeidsutvalget utstedes av rektoratet.
 8. Attest til kontroll- og valgkomitéene utstedes av studentleder.

 

Section 8-1. Confirmation of office

 1. Course representatives receive a certificate if they attend at least 75 % of the student council meetings.
 2. Deputy course representatives receive a certificate if they attend at least 50 % of the student council meetings.
 3. Certificates for elected-and deputy course representatives are issued by the student council president and the dean at the relevant faculty.
 4. Members of the campus board receive a certificate if they attend at least 75 % of the campus board meetings.
  1. Student council presidents must also hold student council meetings as defined in section 3-2 (2).
 5. Campus presidents receive a certificate if they attend at least 75 % of the executive committee meetings. Certificates for campus presidents are issued by the president and the university’s Rectorate.
 6. Certificates for other campus board members are issued by the campus president, the president, and the university’s Rectorate.
 7. Certificates for the Executive Committee are issued by the Rectorate.
 8. Certificates for the Control Committee and the Nomination Committee are issued by the president.