Allmøte

Dersom campusstyret fortsatt har ledig verv etter urnevalg, eller noen trekker seg fra sitt verv i løpet av perioden skal det gjennomføres allmøte som suppleringsvalg.

Allmøtet skal være åpent for alle studenter på campus. Dersom det skal velges en studentrådsleder er det kun studenter på gjeldende fakultet på campus som har stemmerett.

Det er campusstyret som har ansvar for å innkalle til allmøtet og finne møteleder. Møteleder er ofte campusleder eller en annen campusstyret finner egnet. Tellekorps bør være minst to personer og velges blant allmøtet. Kandidater kan ikke være i tellekorps. Organisasjonskonsulent kan som regel være protokollfører. Innkalling til allmøtet skal offentliggjøres minst 10 dager før allmøtet, og gjøres kjent på campus.

Forslag til saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder, tellekorps og protokollfører
 • Valg

Hvordan gjennomføre valg i allmøte:

 • Kontrollér hvem som har stemmerett i valget før valget åpnes.
 • Vær tydelig på hvilket verv som skal velges.
 • La gjerne kandidatene få presentere seg for allmøtet. 
 • Det er anledning til å stille som kandidat også i møtet.
 • Når alle kandidatene har presentert seg, skal det foretas valg. 
 • Dersom det er flere enn én kandidat skal det gjennomføres skriftlig (anonymt) valg.
 • Dersom det kun er én kandidat kan valg skje gjennom akklamasjon - hvis ingen motsetter seg det.
 • En kandidat er valgt ved alminnelige flertall.
 • Stemmetall skal fremkomme i protokollen.