• Aktuelt»
 • Studiepoenggivende emne for sentralt tillitsvalgte

Studiepoenggivende emne for sentralt tillitsvalgte

Studenter som har blitt valgt eller utnevnt til et sentralt tillitsverv ved USN eller i en studentdrevet organisasjon, samt studenter som deltar i nasjonale eller internasjonale studentorganisasjoner eller internasjonalt samarbeid kan ta emnet.


Gjennom emnet PKO skal studentene utvikle kunnskaper og ferdigheter til å ivareta sentrale og ledende tillitsverv i studentdrevne organisasjoner. Emnet legger vekt på at studentene skal forstå den rollen og det ansvaret de har som tillitsvalgte og skal bidra til økt innsikt i det ansvar og de muligheter studentene har for å påvirke USN’s og andre studentorganisasjoners ulike styringsorganer. Emnet skal bidra til å utvikle studentenes evner til å gjennomføre sine verv på en god måte og samtidig gi sentrale tillitsvalgte anerkjennelse for det arbeidet de gjør i USN’s og studentenes tjeneste. Studentene skal lære å dokumentere egen virksomhet gjennom anvendelse av teori og erfaringer på egne utviklingsprosjekter. For påmelding: se lenke nederst.

Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte:
 

Kunnskap

Studentene skal ha tilegnet seg bred kunnskap om:

 • Studentdemokrati, medvirkning og innflytelse
 • Samfunnsansvar, sosial ulikhet og økologiske spørsmål og den rolle høyere utdanningsinstitusjoner som USN kan/bør ha i tilknytning til disse spørsmålene
 • Organisasjons- og ledelsesforståelse
 • Organisasjoner som politiske arenaer, interessemotsetninger, allianser og beslutningsprosesser
 • Studentdemokrati og studentvelferd sett i et internasjonalt perspektiv
 • Nyere organisasjonsformer som team- og prosjektorganisasjoner og prosjektledelse
 • Høyere utdanning i endring, herunder organisasjonsmodeller i høyere utdanning
 • Organisasjonsidentitet og studentidentitet

 

Ferdigheter
Studenten

 • Kan gjennomføre selvinitierte utviklingsprosjekterknyttet til sentrale områder i emnet, men som også skal ha praktiske implikasjoner for vervet studentene er i og studentdemokratiet/-samfunnet de er en del av
 • Kan bidra til utvikling og forbedring av studentdemokratiet, samfunnet og USN.
 • Kan legge frem saker og presentere ulike temaer i møter, allmøter, seminarer og lignende.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over ulike teoretiske og praktiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter og dilemmaer
 • Kan på selvstendig grunnlag sette seg inn i aktuell faglitteratur og presentere dette overfor medstudenter
 • Er innforstått med organisasjoners grunnleggende kompleksitet

 

Innhold

 • Ledelse og motivasjon, organisasjonsidentitet
 • Internasjonalisering – internasjonalisering «nedenfra»
 • Høyere utdanning under endring – fra fagdominans til strategisk ledelse, organisasjonsmodeller i høyere utdanning
 • Prosjektledelse, prosjektorganisasjoner
 • Samfunnsansvar, sosial ulikhet og økologi/klima
 • Organisasjonsforståelse, medvirkning, studentrollen, studentidentitet
 • Organisasjoner som politiske arenaer, interessemotsetninger, allianser, beslutningsprosesser


Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og nettstøtte. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene.

Forkunnskapskrav

Erfaring fra sentrale studenttillitsverv eller i en studentdreven organisasjon eller tilsvarende.

Deltakelse

Studiet gjennomføres med samlinger av 1-2 dagers varighet. På samlingene veksles det mellom korte forelesningssekvenser, diskusjoner/refleksjoner og arbeid med prosjektoppgaver i grupper. Gjennom store deler av emnet skal
studentene i grupper på 3-5 personer arbeide med en prosjektoppgave. Fremdrift og foreløpige resultater presenteres for medstudenter og faglærere underveis. Det er viktig at alle deltar aktivt under presentasjonene – også ved å gi
tilbakemeldinger. Det er obligatorisk frammøte samlingene. Ved fravær på over 25 % godkjennes ikke emnet. Det gis faglig veiledning på prosjektoppgaven – i grupper og i plenum.

Vurdering

Vurdering underveis:

1) Obligatorisk fremmøte og krav til aktivitet gjennom hele kurset.
2) En prosjektoppgave utført i grupper på 3-5 personer (4000 ord).


Avsluttende vurdering: Individuell hjemmeeksamen over en langhelg
(torsdag ettermiddag - mandag ettermiddag). 3 500-4000 ord. 


Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A – F


Hjelpemidler til eksamen: Alle tilgjengelige hjelpemidler

Litteratur

Obligatorisk litteratur: Under vurdering

Emneansvarlig

Leif Inge Magnussen

Kjøreplan 2021-2022

Alle oppmøtedager (10-15) – Digital 10-12 samlingsdager

1. Fredag 17/12

2. Fredag 14/1

3. Fredag 21/1

4. Fredag 28/1 (Digitalt)

5. Fredag 11/2

6. Fredag 4/3 (Digitalt)

7. Fredag 18/3 - Prosjektkonferanse: Oppsummering/prosjektpresentasjon

 

PÅMELDING HER

Frist for påmelding: 1. november