• Aktuelt
  • Studentøkonomien står på stedet hvil, igjen.

Studentøkonomien står på stedet hvil, igjen.

Studentleder, Nora Rymoen Houidi
Studentleder, Nora Rymoen Houidi

Regjeringen har i dag lagt frem sitt budsjettforslag for 2024. Statsbudsjettet tar for seg de ulike inntektene og utgiftene til Norge, og det er blant annet her hvor mye studenter får i studiestøtte bestemmes. 

Regjeringen velger også i år å ikke gå inn for å øke studiestøtten, kun prisjustere den med forventet vekst i konsumprisindeksen. Dette betyr at hver student vil få rundt 473 kroner mer i studiestøtte i måneden. Regjeringen legger til grunn at dette skal bidra til å opprettholde studentenes kjøpekraft, en kjøpekraft hvor den gjennomsnittlige studenten går 6 407 kroner i minus hver måned om man kun lever på studiestøtten. 

Flere studenter bruker også mer tid på deltidsjobben enn tidligere år, noe som er en god pekepinn på at dagens studiestøtte ikke er god nok. En undersøkelse fra SSB viser at om studentene jobber mer enn 10 timer på deltidsjobben i uken, så går dette utover studiene. Vi vet at mange studenter er nødt til å jobbe mer enn 10 timer i uken for å få økonomien til grunn, og nivået på studiestøtten fortsetter derfor å skape et klasseskille i studentmassen. 

Som studentleder er det trist å se at regjeringen igjen velger å ikke legge til rette for at studenter skal kunne bruke mer tid på å studere, engasjere seg i studentfrivilligheten eller å ta vare på egen psykisk helse. 

Regjeringen velger også i statsbudsjettet å ikke satse på studentboliger, men viderefører standarden fra tidligere år. Det settes av midler til 1 650 nye studentboliger, som er det samme som i 2023. Som studentleder ved USN hadde jeg forventet at en regjering som satser på desentralisert utdanning, hadde fjernet pressområde/ikke pressområde bestemmelsene, slik at vi kunne fått bygget flere studentboliger i alle våre studiebyer. Med dagens bestemmelser er det dyrere for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge å bygge boliger ved syv av våre åtte studiesteder, enn det det er i storbyene. 

To høydepunkter i et ellers grått budsjett er at USN får mer penger til å drive desentralisert og fleksible utdanninger, i tillegg til at det innføres en stipendordning for internasjonale studenter fra ODA-land. Sistnevnte er utrolig viktig etter at regjeringen, sammen med SV, innførte skolepenger for internasjonale studenter utenfra EU/EØS i år. 

Heldigvis er ikke budsjettet satt enda, regjeringen er nødt til å gå i forhandlinger med Sosialistisk Venstreparti (SV) for å få flertall i Stortinget. Jeg ber derfor Kirsti Bergstø, leder i SV, om å huske studentene når hun nå skal inn i budsjettforhandlinger. Studentøkonomien har med dagens regjering blitt svekket, ikke styrket som de gikk til valg på. 

Vil du lese mer om statsbudsjettet kan jeg anbefale deg å gå inn på Norsk studentorganisasjon sine sider og lese deres vurderinger og uthentete tall. 

Konsumprisindeksen (KPI), beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger i Norge. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) kan brukes som et mål på underliggende utvikling i konsumprisene, eller underliggende inflasjon. KPI brukes som et mål på inflasjonen, prisstigningen, i samfunnet.