• Aktuelt
  • Nytt arbeidsutvalg ønsker velkommen til nytt studieår 22/23

Nytt arbeidsutvalg ønsker velkommen til nytt studieår 22/23

Gruppebilde av Arbeidsutvalget

Møt det nye arbeidsutvalget som i år består av studentleder Harald Bolstad Evensen, politisk nestleder Nora Houidi og organisatorisk nestleder Mia Elise Raaen.

Harald, Nora og Mia er ansvarlig for og arbeider med den daglige driften av studentorganet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette betyr at de arbeider overordnet og på fulltid med både opplæring og oppfølging av tillitsvalgte i Studentdemokratiet (SDSN) på hver campus, samtidig har skal de fungere som støtte for de tillitsvalgte i SDSN ved alle campusene.

Utad representerer arbeidsutvalget, med studentleder Harald i spissen, alle studenter ved USN.  Samtidig står de for utøvelsen av vedtakene som semestermøtet og ledergruppa fatter, og skal arbeide etter stillingsinstruks vedtatt i semestermøtet.

Arbeidsutvalgets hovedmål gjennom året er å fremme studentenes mening i en rekke kanaler. Dette vil si at arbeidsutvalget hovedsakelig tar med seg meninger fra semestermøtet, som er SDSNs høyest besluttende organ, eller direkte fra ledergruppemøtene. Dette er en arena for alle campusledere hvor det blir tatt opp viktige regionale saker og meninger ved alle campuser, disse sakene er tatt fra bl.a. studentrådsmøter hvor det er de kulltillitsvalgte i SDSN som kommer med saker – gjelder en sak flere steder blir det altså tatt videre i systemet.

 

Øverst studenttillitsvalgt ved USN er studentleder Harald Bolstad Evensen

Studentleder Harald

Harald representerer studentmassen ved USN både internt ved universitetet gjennom rektors ledergruppe hvor han har en fast plass. Harald representerer også studentmassen eksternt, altså regionalt og nasjonalt. Dette betyr bl.a. at han fremmer SDSNs politikk i media. Samtidig er det Haralds oppgave og ansvar å lede møtene i SDSNs ledergruppe.

Politisk nestleder Nora Houidi

Politisk nestleder Nora

Nora representerer studentene i møte med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), samtidig som en av hennes hovedoppgaver å følge opp studenter i ulike råd og utvalg. Nora holder seg oppdatert på studentpolitiske saker regionalt og nasjonalt, samtidig har hun ansvaret for å fremme SDSNs poltikk. Nora er Haralds stedfortreder, og deltar i møtene med SDSNs ledergruppe.

Organisatorisk nestleder Mia Elise Raaen

Organisatorisk nestleder Mia

Mia representerer studentmassen i møter med USN, samtidig har er hun ansvarlig for utlysning, koordinering og gjennomføring av urnevalget i januar og prosedyrene rundt studentvalg(ene), samtidig som hun koordinerer ledergruppas arbeid med gjennomføring av semestermøtet. Mia har oppfølgingsansvar av tillitsvalgte i organisasjonen, og har det overordnede ansvaret for profilering og informasjonskampanjer i organisasjonen. Hun deltar i møtene med SDSNs ledergruppe.