Kulltillitsvalgt

Kulltillitsvalgte samarbeider med studentdemokratiet og universitetet for å gjøre studenthverdagen bedre.
Kulltillitsvalgte samarbeider med studentdemokratiet og universitetet for å gjøre studenthverdagen bedre.

Kulltillitsvalgte er representanter for kullet sitt overfor universitetet i ulike saker. De samarbeider med undervisere, stab og andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN så bra som mulig, både faglig og sosialt.

(In English below)

Som kulltillitsvalgt er man bindeledd mellom studentene og deres forelesere og emneansvarlig, samt mellom studentene og studentrådet. Kulltillitvalgte har ansvar for å avholde klassens time én gang i måneden for å informere om aktuelle saker og innhente synspunkter fra kullet. I tillegg skal kulltillitsvalgte en gang i måned delta på møter med studentrådet der alle kulltillitsvalgte ved fakultetet møtes for å diskutere saker som er aktuelle for fakultetet. Alle kulltillitsvalgte får også tilbud om å ta emnet OFK1000 på 7,5 studiepoeng. 

Det skal velges både hovedtillitsvalgt og vara for kullene og fristen for å registrere seg er 15. september. For masterstudenter ved TNM, fyll ut det engelske skjemaet

 

Hvorfor bli kulltillitsvalgt?

 

10 gode grunner til å stille:

 • Du lærer mye om organisasjon, høyere utdanning og tillitsvalgtarbeid.
 • Du blir godt kjent med studentene på kullet ditt.
 • Du blir en viktig del av studentdemokratiet i Sørøst - Norge.
 • Du møter studenter på tvers av studieretninger og campus.
 • Du bidrar til en bedre studiehverdag for dine medstudenter.
 • Du får attest og bekreftelse på verv hvis du deltar på 75% av de obligatoriske møtene. Vara får også attest hvis man deltar på 75%  av de obligatoriske møtene.
 • Du viser framtidige arbeidsgivere at du tar ansvar og er engasjert.
 • Du får 100 kroner ekstra i print pr studieår.
 • Du får mulighet til å ta et ekstra, studiepoenggivende emne spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte.
 • Det er gøy!

 

Valg av kulltillitsvalgte 

Det skal velges en kulltillitsvalgt og en vara per 40 studenter i et kull. Selve valget kan enten gjennomføres stedlig eller digitalt. Når kullet har valgt en tillitsvalgt og en vara er det viktig at disse registrere seg innen 15. september. Under finner du en presentasjon om kulltillitsvalgtvervet og en guide for gjennomføring av valget. 

 

Presentasjon: Kulltillitsvalgt - hvorfor og hvordan? 

Gjennomføring av valget

 

 

***

 

Class Representatives

Class representatives represent the students belonging to a study programme. They work together with lecturers, staff and other student representatives to improve the experience of current and future students, both academically and socially. 

Being a class representative means being the link between the students and USN staff, and between the students and the Student Democracy. Class representatives are responsible for leading class meetings once a month to inform the class about relevant cases and to let the class discuss relevant issues. The views of the class are brought to relevant staff and to the student council. The student council includes all the class representatives at a faculty and is led by the student council president. Class representatives have to attend meetings with the student council once a month. 

 

Why become a Class Representative? 

 

10 good reasons to run:

 • You learn about organisation, higher education and elected representative work.
 • You get to know you fellow students. 
 • You become an important part of the student democracy at the University of South-Eastern Norway.
 • You meet students from different fields of study and campuses. 
 • You contribute to a better academic and social life for your fellow students.
 • You receive a certificate and confirmation of your duty if you attend 75% of the obligatory meetings. Class representative substitutes will also receive a certificate if they attend 75% of the obligatory meetings. 
 • You show future employers that you take responsibility. 
 • You receive an additional 100 kr worth of print each year.
 • You get the opportunity to attend an additional subject adjusted to class representatives granting you additional credits. 
 • It is fun!

 

Electing a Class Representative 

For each class there should be one class representative and one substitute. The class can either have a physical or digital election. In the menu below you will find a presentation about the role as class representative and a guide for the election process. When the class has elected a representative and a substitute, it is important that they remember to register before September 15. Below you will find a presentation about the role as class representative and a guide on how to elect a representative. 

 

Presentation: Class Representatives - Why and How? 

Guide: How to Elect a Class Representative