• Aktuelt
  • Et godt gjennomført semestermøte

Et godt gjennomført semestermøte

SMH23

21.-22. oktober var det tid for semesterets største begivenhet i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, nemlig Semestermøtet! Semestermøtet ble atter engang gjennomført på Klækken hotell i Ringerike, og her var studenttillitsvalgte fra alle campus samlet for å diskutere og vedta ny studentpolitikk på vegne av alle studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Nå på høsten var det revidering av følgende styringsdokumenter: vedtekter, valgreglementet og stillingsinstrukser for de ulike tillitsvalgte i organisasjonen. I tillegg ble handlingsplanen for 2023/2024 og rammebudsjettet for 2024 vedtatt. Dette er viktige dokumenter som setter føringer for organisasjonens arbeid det kommende året.

En generaldebatt - en kort forklaring og momenter fra debatten

Generaldebatten på Semestermøtet er en fri debatt uavhengig av sak. Her kan deltakerne ta opp temaer og saker som dere ønsker at skal debatteres. En kan diskutere hva enn måtte ønske, innenfor saklige grenser. Generaldebatten har som formål å legge til rette for at deltakerne på semestermøtet kan løfte opp dagsaktuelle saker i tillegg til de sakene som er meldt inn til behandling. Den skal også gjøre nye deltakere kjent med SDSN sin debattkultur og talerstol.

På generaldebatten på dette semestermøtet tok flere av deltakerne opp forskjellige saker som var viktige for studentene ved USN. Flere av deltakerne tok ordet i generaldebatten og saker som tannhelserefusjon for studenter, ivaretakelse av interessene til internasjonale studenter ved USN, OLA-ordningen og studentboliger ble løftet i saken, i tillegg til en rekke andre saker.

Resolusjoner

I SDSN kan man sende inn resolusjoner altså et utsagn om en sak som er aktuell å belyse for organisasjonen. Fra voteringen på søndag var det 5 resolusjoner som ble vedtatt! Disse omhandler følgende temaer:

  • Selvplagiering og fusk
  • Mat i kantina
  • Utvid mentorordningen
  • En fadderordning som ansvarliggjør
  • Den gode vertskommunen

Du kan snart lese disse resolusjonene på våre nettsider.

Det ble også valgt hvem som skal representere studentene ved USN på landsmøtet til Norsk studentorganisasjon i april 2024.

Det ble et godt semestermøte med saklige og gode diskusjoner hvor vi sammen har styrket laget fremover med en ny giv. Arbeidsutvalget takker alle som deltok for et godt gjennomført semestermøte og vi gleder oss til å jobbe med den nye politikken og handlingsplanen til det beste for USNs studenter i tiden fremover.

Om semestermøtet

Semestermøtet består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hver campus, som definert i vedtektene, og avholdes minimum en gang i semesteret. Semestermøtet er Studentdemokratiets øverste beslutningsorgan.

Semestermøte vedtar Studendemokratiets politikk, styringsdokumenter, og står for valg av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen og studentrepresentanter til studentsamskipnaden sitt styre. I tillegg er semestermøtet en sosial og lærerik møtearena.

Semestermøtet er åpent for tilhørere dersom ikke annet blir bestemt. Reise og opphold dekkes for inviterte deltakere.