Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform

Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform legger grunnlaget for Studentdemokratiets politikk om studentvelferd og læringsmiljø. Plattformen er underlagt prinsipprogrammet til Studentdemokratiet. Politikken legger overordnede og generelle føringer for Studentdemokratiets arbeid med studentvelferd og læringsmiljø.


Velferdspolitikk

Helse

Studentdemokratiet definerer god studenthelse ved at studenten mestrer sin studiehverdag og lykkes faglig, sosialt og psykisk. Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHOT) viser at studentene har utfordringer knyttet til både fysisk og psykisk helse. En stressende studietid med mange krav, forventninger og frister fører til at studentene kan være i en utsatt situasjon. Universitetet, Studentsamskipnaden og vertskommunen må sammen jobbe for å tilrettelegge slik at studenten kan oppleve god helse gjennom studietiden.

Studentdemokratiet mener at studenters psykiske helse er viktig og skal prioriteres både av Universitetet i Sørøst-Norge, heretter kalt USN, og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, heretter kalt, SSN. Studentdemokratiet skal arbeide for at temaer rundt psykisk helse blir satt på dagsordenen, og at dette blir en prioritet hos de overnevnte. Det skal hele tiden være en prioritet å inkludere alle studenter.

Studentdemokratiet mener at:

 • Arrangementer som psykt press og verdensdagen for psykisk helse  skal  prioriteres  av  SDSN, USN og SSN.
 • Det skal fokuseres på forebyggende arbeid som inkluderer alle studenter.
 • Tilbudet med psykolog og samtaleterapeut skal styrkes.
 • Ventelisten til helsetjenestene skal ikke være på lenger enn 1 uke.
 • Helsetilbudet for studenter også må inneholde tilgang til helsestasjon eller helsesykepleier og legetjeneste ved alle campus. Vertskommunene må i samarbeid med SSN sørge for at dette dekkes i tilstrekkelig grad. Ordningen skal være lett tilgengelig for studenter og gjøres kjent for studentmassen og skal også gjelde for internasjonale studenter.
 • Helserefusjonsordningen må ses nærmere på og styrkes da studenter ikke har råd til å legge ut og vente på å få tilbakebetalt refusjonen.
 • Det skal utarbeides en tannlegerabatt for studenter.
 • SSN og USN skal ha et fokus på rusforebyggende arbeid blant studenter. Akanutvalget skal arbeide for studenter og ansatte i sitt forebyggende arbeid mot rus- og avhengighetsproblemer.
 • Stillingen som studenthelsekoordinator må bli en fast stilling som jobber forebyggende med hele studentmassen og koordinerer tjenester på alle campus.
 • Det skal arrangeres arrangementer for studenter som inkluderer alle grupper og er rusfrie og gratis.

Aktiviteter og studentforeninger

Aktivitet er viktig for studenters psykiske og fysiske helse. Studentenes studiehverdag skal alltid fremme god folkehelse. Studentdemokratiet jobber derfor for at det skal være tilrettelagt for et aktivt studieliv ved Universitetet med aktiviteter og foreninger.

Faglig fellesskap og arbeid med linjeforeninger og kollokviegrupper skal være en prioritet ved Universitetet slik at alle studenter har mulighet til å delta i et sosialt faglig fellesskap.

Studentdemokratiet mener derfor at:

 • Det skal legges til rette for studentaktiviteter for alle studenter på campus.
 • USN og SSN skal tilrettelegge for aktiviteter  med finansieringsordninger  som studentorganisasjoner kan søke på, og tilgjengelige lokaler som kan lånes.
 • SDSN mener at alle campus skal ha tilknyttet et studenthus der studentene kan arrangere aktiviteter og sosiale tilstelninger.
 • Studentdemokratiet mener at rimelige treningsmuligheter for alle bør prioriteres for å ivareta den fysiske og den psykiske helsen til studentene.
 • USN og SSN skal ta et større ansvar for oppfølging av studentforeninger. SSN må følge opp studentorganisasjoner i større grad som ved f.eks. å arrangere kurs.
 • USN skal ha retningslinjer for opprettelsen av linjeforeninger og tilrettelegge for dette ved ressurser og økonomisk støtte.
 • Det skal være tilgjengelige lokaler på campus som studentorganisasjoner kan låne og benytte seg av.
 • Studentdemokratiet skal tilrettelegge for samarbeid på tvers av studentorganisasjonene på campus.

Studentboliger

For at studentene skal få det beste utgangspunktet som er mulig, er det viktig med gode og trygge rammer, dette inkluderer studentboliger og tryggheten av å bo et sted med husvert og vaktmester. Studentboligene skal fremstå som et trygt sted for studentene, det skal også tilrettelegges for at studentene skal ha sosialt samvær inne på og rundt studentboligene. Ved campusnære studentboliger vil behovet for transport være redusert, og studenten vil etterlate seg mindre miljømessige fotavtrykk og avstanden til de sosiale tilbudene er kortere.

Det kan være vanskelig for studenter å finne et godt, trygt og sosialt alternativt innenfor en students prisperspektiv. Studentdemokratiet mener at studenter skal ha et trygt og billig sted å bo under studiene sine. Det skal gis boliggaranti for internasjonale studenter på utveksling ved USN. Disse avtalene skal ha like premisser som for studentmassen ellers slik at det skapes trygge rammer for de internasjonale studentene.

Studentdemokratiet mener at:

 • Utbygging av studentboliger skal være en prioritet for SSN, USN og vertskommunen og det skal samarbeides for å øke dekningsgraden av studentboliger ved Universitetet.
 • Studentene skal ha et trygt og billig sted å bo under studiene sine.
 • Studentene skal ha et forutsigbart bostedsforhold.
 • Studentene ved Universitetet skal ha førsteprioritet for å leie studentboliger av samskipnaden.
 • Det skal gis boliggaranti for internasjonale studenter med avtaler som har ikke premisser som for de norske.
 • Alle studentboliger skal ha fellesarealer som er tilrettelagt slik at det er et naturlig sted for studentene å være.
 • Utearealene utenfor studentboligene skal inneholde fellesarealer til bruk for studentene.
 • Studentboliger skal i hovedsak bygges campusnært.
 • Det skal være tilgjengelige studentboliger for korttidsleie ved campus der det tilbys samlingsbaserte studier.

Kantiner og matsteder på campus

Studentdemokratiet mener at det er viktig at kantinene byr på sunn og variert mat. Dette er spesielt viktig for at studentene skal ivareta en god helse og ernæring. Sunne og gode matvaner er viktig for den psykiske, så vel som den fysiske helsen.

Studentdemokratiet mener at:

 • Mattilbudet ved kantinene skal være variert, næringsrikt og bærekraftig, men samtidig være rimelig.
 • Prisene i studentkantinene skal være lavere enn i konkurrerende kafeer som ikke drives av SSN.
 • Studentdemokratiet mener at tilbudene på de ulike campusene skal være tilnærmet likt kostnadsmessig.
 • Det skal være et vegansk tilbud, slik at alle studenter har et næringsrikt tilbud.
 • Det skal være flere allergivennlige mattilbud, slik som glutenfritt og laktosefri mat. 

Studentbarnehager

Studentbarnehagene ved Universitetet drives av SSN. Dette skal være et tilbud studenter med barn kan benytte, og Studentdemokratiet mener derfor at denne ordningen skal styrkes.

Studentdemokratiet mener at:

 • Studentbarnehagene skal ligge i nærheten av campus.
 • Studentbarnehagene skal styrkes og ha økt dekningsgrad.
 • Opptaket til barnehagene må være i henhold til når studentene får tilbakemelding på opptak til studier.
 • Legge til rette for korttidsplass i barnehage for nett- og samlingsbaserte studenter med barn.

Vertskommune og fylkeskommuner

Kommunen og fylkeskommunen som er vertskap for utdanningsinstitusjonen har ansvar for å tilrettelegge for studenter som bor i kommunen. Kommunen har som ansvar å gi studentene som bor i kommunen helsetjenester.

Studentdemokratiet mener at:

 • Vertskommunen skal samarbeide med SDSN lokalt om hvordan fremme sine tjenester for studentene.
 • Vertskommunen skal tilrettelegge for helsestasjonstjenester for studenter uavhengig av alder.
 • Alle vertskommuner skal samarbeide med SDSN  i  form av  møter og samarbeid og sende relevante høringer til studentene.
 • Det skal opprettes en studentmelding i alle vertskommuner.
 • Det skal opprettes  innflytningsinsenitiver for studenter som melder flytting til vertskommunen.
 • Kommunene skal være positive til utbygging av studentboliger og campusutvikling.

Kollektivtransport

Det er både miljøvennlig og ofte nødvendig for studenter å kjøre kollektivt. Det er derfor viktig at dette er gode tjenester som er praktiske og økonomisk lønnsomt for studentene å ta i bruk.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det skal satses på kollektivtransport slik at studenter kan komme seg til/fra campus og omliggende tjenester uten å ha tilgang på bil.
 • Det skal være gode rabattordninger for studenter som skal gjelde uansett alder.

Studentøkonomi

For å sikre lik rett til å delta i utdanning er det viktig med en optimal økonomi. Studentdemokratiet støtter Studentkravet.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det må være mulig å være heltidsstudent og leve av studiestøtten uten å måtte ha en annen inntektskilde.
 • Studiestøtten må være tilpasset dagens bo- og livskostnader og følge inflasjonen.
 • Den årlige studiestøtten skal være på 1,5G og fordeles over 11 måneder.
 • 60 prosent av studielånet skal omgjøres til stipend etter hvert som studenten avlegger studiepoeng.

Studiestart ved USN

SHOT viser alarmerende tall over hvordan studenter har det. Det er derfor viktig at man jobber for en bedre studiehverdag. Det å ha et sosialt nettverk er ifølge forskning noe av det viktigste for den psykiske helsen. Grunnlaget for dette dannes i stor grad under studiestarten.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN tar et større ansvar for helhetlig og inkluderende studiestart, slik at alle studenter føler seg godt mottatt og ivaretatt.
 • Studiestart skal bidra til å skape et trygt og sosialt miljø for alle studenter.
 • Det skal sørges for at tidspunkt for undervisning og obligatoriske aktiviteter i studiestartuka tilpasses i forhold til de sosiale arrangementene.
 • Det  skal  arbeides  for  ordninger  slik  at  studiestarten  videreføres  ut  over  første  semester slik at man sikrer kontinuitet i arbeidet og at flere studenter føler tilhørighet til sin gruppe, sitt kull og sitt studiested.
 • USN  må  sørge  for  at  de   faglige   ansatte   på   alle   fakultet   ansvarliggjøres   i   sitt   ansvar for gjennomføringen av studiestarten.
 • Emner som går i første semester skal ha fokus på studentinkludering, både sosialt i kullene og innad i fagmiljøene.

 

Læringsmiljø

Fysisk læringsmiljø

Et godt fysisk arbeidsmiljø er viktig for god læring. I tillegg er det viktig for å tilrettelegge for god trivsel blant studentene.

Studentdemokratiet mener at:

 • Det fysiske læringsmiljøet på campus er viktig for at studenter og ansatte skal trives.
 • Alle bygg og lokaler tilknyttet USN skal ha et tilfredsstillende inneklima. Temperaturen på USN sine campuser skal ikke ligge under 19° celsius eller over 26° celsius, i henhold til
 • anbefalinger fra arbeidsmiljøtilsynet.
 • USN skal ha minimum 10% dekningsgrad på antall leseplasser og 10% dekningsgrad på grupperom. Leseplass defineres som et sted for studenter kan sitte og jobbe i en lesesal, datasal, stillesal eller bibliotek. Grupperom er i denne sammenheng ikke regnet som leseplass.
 • USN skal ha døgnåpent campus inkludert bibliotek hvor samtlige spesialrom også er åpne. Det skal sikres at døgnåpne lese- og datasaler og bibliotek har nok kapasitet. Det skal være stillerom og ammerom på hver campus. Campus skal til enhver tid ha kapasitet til å romme studentene som studerer ved campus i auditorium, undervisningsrom, spesialrom og liknende.
 • Alle USN sine lokaler skal være godt belyst og ha tilfredsstillende ventilasjon og temperatur. Det skal være tilstrekkelig antall stikkontakter for normalt bruk av arealet.
 • Det skal finnes en studentmiljølov for alle studenter. Studentenes læringsmiljø skal ses på lik linje som ansattes arbeidsmiljø.

Psykososialt læringsmiljø

For at studenter skal oppnå god læring er det viktig at de er i et godt psykososialt miljø.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN skal være et inkluderende Universitet med helsefremmende campus og campusmiljø.
 • Det skal være lav terskel for å varsle og å bli hørt i trakasseringssaker.
 • Det skal være tilgjengelig informasjon om saksganger i varslingssaker.
 • Universitetet skal ha nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering.
 • I praksisstudier skal det alltid informeres særskilt om hvordan studenter kan varsle om forhold i praksis.

Gjennomstrømning

Dagens gjennomstrømning av studenter viser at det er høy grad av frafall i høyere utdanning.

Studentdemokratiet mener at:

 • Frafallet i høyere utdanning skal utredes med forskning og undersøkelser på alle nivåer.
 • Det skal følges opp hvorfor studenten faller fra gjennom tett samarbeid med studenten.
 • Attraktiviteten til USN som studiested skal økes, slik at studenter velger USN som studiested.
 • USN skal være praksisnært og arbeidslivsrettet.
 • USN i større grad må ta i bruk veiledning av studenter som en del av undervisningen og dannelsen.
 • USN skal forebygge frafall gjennom oppfølging av studenter.

Universell utforming

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal også ha mulighet til å fullføre høyere utdanning. Dette krever at studiestedet er utformet slik at de har samme mulighet som andre.

Studentdemokratiet mener at:

 • Alle studentene ved USN skal ha et tilgjengelig studiested som er universelt utformet.
 • Det i minst mulig grad skal tas i bruk midlertidige løsninger, men være en integrert del av campusen.
 • USN skal også følge retningslinjene og kravene for Universell utforming av IKT.
 • Det skal alltid brukes mikrofon i alle forelesningssaler.
 • Studentdemokratiet skal ta initiativet for å gjennomgå campusene i samarbeid med Norges handikapforbund og driftsansvarlige for å kartlegge campusen og å lage en prioritert liste over hva som må utbedres. USN skal følge opp punktene som fremkommer fra denne gjennomgangen.

Tilrettelegging

Læringsmiljø skal være inkluderende og omfavne mangfoldet blant studenter uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsevne. Dette krever at studiestedene er godt tilrettelagt.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN skal ha en helhetlig tilnærming til studenter som har krav på tilrettelegging.
 • Tilbudene skal være likeverdige og uavhengig av campus.
 • Tilretteleggingstjenesten skal styrkes og opprettholdes til å takle studentmassen Universitetet har.
 • Studentdemokratiet mener at spesialistuttalelser skal være tungtveiende ved krav om tilrettelegging, og studenten skal ha mulighet til å ha samtaler med instansen som behandler søknaden dersom dette er ønsket.
 • Retningslinjene for krav om tilrettelegging må komme tydelig frem for studentene og de ansatte ved universitetet.
 • Det skal tilrettelegges for studenter med nedsatt funksjonsevne i forelesninger og andre studieaktiviteter, og tilpasset studentens funksjonsevne.

Studenter med barn

Studenter med barn er ofte i en sårbar studiesituasjon. Studenter med barn skal få tilrettelegge studietiden sin slik at de kan gjennomføre et studieløp.

Studentdemokratiet mener at:

 • USN i større grad må tilrettelegge for studenter med barn eller gravide studenter.
 • For studenter med barn, som har praksis, skal det tilrettelegges for nærhet til hjemstedet, og ikke nødvendigvis nærhet til studiestedet.
 • Studenter som er i permisjon grunnet graviditet eller barsel skal så raskt som mulig kunne gjenoppta sine studier etter endt permisjon.
 • Det skal være tilgjengelige ammerom og stellemuligheter på campus.

Studentrettigheter, informasjon og meldingssystem

For at studenter selv skal kunne ta ansvar for et godt læringsmiljø er det viktig at de kjenner til sine rettigheter. I tillegg må informasjonsflyten rundt rettigheter, tjenester og andre tilbud være god.

Å melde fra om uønskede hendelser og ønsker om forbedring er det viktig å ha et godt system, som er enkelt for studentene å bruke. I tillegg er det viktig for studiestedet å få tilbakemeldinger for å kontinuerlig kunne utvikle seg.

Studentdemokratiet mener at:

 • Studentombudstjenesten skal vernes, gjøres kjent og være tilgjengelig for alle studenter på Universitetet.
 • Informasjon om rettigheter, studenttjenester og kvalitetssystemet ved USN skal være  lett tilgjengelige for studentene på USN sine nettsider.
 • USN skal tilby informasjon og nyttige verktøy på en brukervennlig måte og på plattformer som er lett tilgjengelig for studentene.
 • Nettsidene skal være oversiktlige og  ha  naturlige  søkeveier  og  skal  følge  norsk  lov  for universell utforming.
 • USN    skal    ha     et    brukervennlig     digitalt     meldings- og avvikssystem som ivaretar tilbakemeldinger på alle forhold knyttet til læringsmiljø.
 • Tjenesten skal tydeliggjøres og markedsføres aktivt ovenfor studentene.
 • Når det meldes inn avvik skal melder få tilbakemelding  om  at  saken  er  registret,  gitte tidsfrister for behandling og videre saksgang. Når saken er avsluttet må melder underrettes om dette.
 • Avvikssystemet må sørge for at melders anonymitet avholdes ovenfor den det varsles om, inkludert skikkethetsvurdering.  Melders identitet må være kjent ovenfor saksbehandler, men vedkommende må fortsatt være sikret anonymitet ovenfor den/de det ble varslet/meldt inn om.
 • I saker der melders identitet må være kjent ovenfor saksbehandler må dette tydeliggjøres i meldingsskjemaet.

 

Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform i PDF-format finner du her.

Velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform ble vedtatt av semestermøte den 18. oktober 2020.