Utdanning er ikke en vare, men en rettighet

Norge må bidra i arbeidet for en styrket offentlig finansiering av høyere utdanning globalt.


I dag er den høyere utdanningssektoren globalt kraftig underfinansiert. Noen steder er
konsekvensen av dette høye studentavgifter og dårlige lånetilbud for studenter, som fører til at tilgang i større grad er basert på økonomisk bakgrunn hos den enkelte student. En annen utfordring er at manglende offentlig finansiering kan være en trussel mot fri forskning. Dette fordi høy midlertidighet gjør at forskere driver selv-sensur, i redsel for å miste jobben. I tillegg kan manglende finansiering gjøre at en større grad av forskningen nyttes til å løse oppgaver for næringslivet, gjennom betalt forskning. I seg selv er ikke betalt forskning problematisk, men vi trenger også grunnforskning for å løse sentrale og mer langsiktige samfunnsmessige utfordringer.


I dag er grunnskoleutdanning en av Norges hovedprioriteringer innen utviklingspolitikken, med et spesielt fokus på jenters tilgang til skolegang. Høyere utdanning er derimot tilegnet få ressurser og gitt lite oppmerksomhet. Samtidig vet vi at høyere utdanning og forskning har stor betydning for å sikre et lands evne til egen utvikling. Hvert eneste ett av de 17 bærekraftsmålene har også en indikator som er relatert til eller avhengig av utdanning eller forskning. Ikke minst trengs flere utdannede lærere for å oppnå målet om grunnskole for alle verdens barn.


Vi i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at norske myndigheter må se
utdanningsløpet i et mer helhetlig perspektiv og satse i større grad på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk. Dette som et ledd i å fremme akademisk frihet og lik tilgang på
høyere utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn globalt.


Vi mener at:

  • Utdanning ikke burde være en vare, men en rettighet.
  • Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk middel.
  • 15% av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020.
  • Satsingen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge allerede er involvert i burde økes. Dette gjelder tiltak som for eksempel NORHED, NORPART og NORGLOBAL II.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge skal bidra i arbeidet for å øke fokus på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal også oppfordre styre til Høgskolen i Sørøst-Norge til å bidra i arbeidet for å øke fokus på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk.

 

Education is not a commodity, but a right Norway must contribute to the efforts to strengthen public financing of higher education globally.


The higher education sector globally is currently heavily underfinanced. Some places this results in high student fees and unsatisfying loan schemes for students. In turn this contributes to making access to quality higher education limited to the most privileged. Another challenge is that lack of public funding can be a threat to free research. This is because a high degree of temporary positions for researchers promotes self-censorship, in fear of losing their jobs. In addition, inadequate funding may mean that a greater amount of research is used to solve tasks for cooperations, through
contractual research. In itself, contractual research is not problematic, but we also need basic research to solve important and long-term societal challenges.


Today, primary education is one of Norway's main priorities within development policy, with a special focus on girls' access to basic schooling. Higher education, on the other hand, is allocated few resources and given little attention. However, we know that higher education and research are important for securing a country's ability to develop. Each and every one of the 17 sustainability goals has an indicator that is dependent on education or research. Not least, educated teachers are required to achieve the goal of primary school for all the children of the world.


We at the Student Democracy of South East-Norway believe that the Norwegian government must see education in a more holistic perspective and invest more in higher education within Norwegian development policy. This as part of promoting academic freedom and equal access to higher education regardless of socioeconomical background globally.


We believe:

  • Education should not be an commodity, but a right.
  • The government should give increased focus to higher education as a tool for development.
  • 15% of Norwegian aid should be earmarked education by 2020.
  • The development initiatives related to higher education where Norway is already involved should be given increased funding. This applies to programs such as NORHED, NORPART and NORGLOBAL II.


The Student Parliament at South East-Norway will also urge the university college board of University College of South-East Norway to contribute to increase focus on higher education in Norwegian development policy.

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 4. april 2018.