Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse

Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 (5) sier at «Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.»

Tilbakemeldingene fra læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge er at denne loven ikke blir fulgt i tilstrekkelig grad. Det er per dags dato kun to tilretteleggere ved hele HSN, noe vi ser er for lite med tanke på størrelsen av høgskolen.

I prinsipprogramet for studentdemokratiet står det følgende: «Studenter skal ha lik rett til deltagelse i utdannelse uansett kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn». Derfor mener Studentdemokratiet at høgskolen må ha en person per campus som har tilrettelegging som sitt område. For å kunne tilby god tilrettelegging på en effektiv og samtidig økonomisk metode, må personene som har ansvar for dette være fysisk lokalisert på sitt campus. De må ha god kjennskap til de lokale forholdene og kjennskap til nøkkelpersonene ved hvert campus som kan bidra i prosessene.

I HSN strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet er det definert syv punkter for kvalitet, der to av disse er rammekvalitet og læringsmiljø. Når HSN ikke har tilstrekkelig med ansatt mener vi at disse punktene står i fare for å ikke bli oppfylt.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener derfor at HSN:

  • Skal ha en person per campus som har ansvar for tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.
  • Skal ha personer som er fysisk lokalisert på campuset som de har ansvar for.
  • Skal etterstrebe å ha fulltidsstillinger til disse personene, som er øremerket til tilrettelegging.

En resolusjon er i følge wikipedia en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer som enighet etter et møte.

Resolusjon om kvalitetssikring av praksis ble vedtatt i parlamentsmøte 25. oktober 2017.