Studiestartuka ved Universitetet i Sørøst-Norge

Helse- og trivselsundersøkelsen, SHOT, viser alarmerende tall over hvordan studenter faktisk har det. Det er derfor viktig at vi tar studentene som har svart på dem, på alvor og jobber for en bedre studentvelferd og en bedre studiehverdag. Å ha et sosialt nettverk er viktig under hele studietiden og forskning viser at det er noe av det viktigste for vår psykiske helse. Dette vil igjen kunne føre til høyere studiemestring og bedre trivsel. Grunnlaget for det sosiale nettverket i studietiden legges i stor grad i studiestarten. Undersøkelsen for studiestarten 2018 viser at vi ikke oppnår det vi ønsker gjennom de tiltakene som er igangsatt nå. Studentene melder om at de fikk lite oppfølging av sin fadder, at de skulle ønske tiden med fadder varte lenger for at de skulle komme bedre i gang og at ´fadderuka´ ikke er en god nok sosial arena for de som ikke drikker alkohol da de fleste arrangementer i studiestarten inneholdt mye alkohol.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker å ta studentene på alvor. Vi mener at alle aktører involvert i studiestarten må jobbe samlet og ta et større ansvar i studiestarten slik at alle studenter føler seg møtt på en god måte og at studiestarten kan være en god sosial arena for flere enn den den i dag.


Studiestartuka med fadderuke er tiden hvor studenter skal stifte bekjentskap og kjent på studiet og i studiemiljøet. Denne uka skal ikke bære preg av stress over studiene, men skal heller være en god introduksjon for studentene til studietiden. Den skal ha som mål å dyrke et trygt og sosialt miljø for alle studenter.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

 • USN må ta et større ansvar i å bidra til at faddestyret blir opprettet og får utført sitt arbeid, og bidra med nødvendig opplæring til styrene.
 • USN skal bidra med økonomisk støtte til fadderstyrene så de får utført det arbeidet som skal gjøres i faddergruppene på en god måte.
 • At USN setter større krav til fadderne, også etter studiestartuka.
 • At alle faddere forplikter seg bindende til en ruspolicy og til å fullføre faddertjenesten til melder seg til. Dette skal USN sørge for.
 • USN skal bidra til at det sikres en kobling mellom det akademiske og det sosiale under minst ett arrangement i studiestartuka.
 • USN skal sørge for at obligatoriske arbeidskrav ikke starter opp før studiestartuka er over.
 • USN skal sørge for at tidspunkter for undervisning og obligatoriske arrangementer i studiestartuka tilrettelegges i forhold til de sosiale arrangementene.
 • USN skal sørge for at det også arrangeres alkoholfrie sosiale arrangementer i studiestartuka.
 • Alle aktører som bidrar inn i studiestarten skal sørge for en inkluderende studiestart som til enhver tid setter studentene i fokus for å sikre at ingen faller utenfor, men inkluderes inn i det akademiske og sosiale fellesskapet.
 • At det på et langsiktig plan skal jobbes for at fadderopplegget skal videreføres ut over høsthalvåret slik at man sikrer kontinuitet i arbeidet, og at flere studenter skal føle en tilhørighet til sin gruppe og fadder.
 • At USN, på et langsiktig plan, skal oppfordre til at det arrangeres studieturer og bli-kjent-turer i studiestarten slik at studentene også kan bli kjent utenfor forelesningssalene.
 • At forelesere, emenansvarlige og programkoordinatorer på alle fakulteter ansvarliggjøres i sitt ansvar for gjennomføringen av studiestart.

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 16. januar 2019.