Resolusjon om sensurfrist

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser med bekymring at stadig flere fagansvarlige/emneansvarlige ikke legger ut eksamensresultatene på StudentWeb innen sensurfristen.

I UH-lovens § 3-10 står det at “sensurfrist skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid”. Det at denne brytes får uheldige konsekvenser for studentene. Tidsfristene er satt slik at studentene skal få tilstrekkelig tid til å søke om begrunnelse og klage etter at eksamenskarakteren er kommet. Det står spesifikt 15 dager og ikke virkedager. I tillegg kan forsinket sensurfrist få andre konsekvenser som avtaler med lånekassen eller opptak til videre utdanning på andre institusjoner.

Studentdemokratiet mener det er uheldig at det finnes få konsekvenser og at det er lite som blir gjort for de fakultetene og instituttene som ikke overholder fristene. Vi mener på grunnlag av det at det bør ilegges bøter i situasjoner der fristene ikke blir overholdt.

Studentene må forholde seg til strenge regler for fravær obligatorisk arbeid i forbindelse med oppmelding, ny eller utsatt eksamen. Dersom studentene ikke overholder disse får de store konsekvenser.

Ved flere Universiteter, som blant annet NTNU, NMBU og UiT har i dag regler som gjør at avdelinger/fakulteter som ikke overholder fristene ilegges dagbøter for antall dager det går over fristen per student. Før NTNU innførte økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur ble fristen brutt av 18% av de ansatte. Etter innføringen gikk det ned til 1,5%. Etter at UiT innførte samme ordning, falt antallet forsinkede sensurer med 43%. Når universitetsstyret ved UiT reviderte de ordningen valgte de å beholde den.

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener derfor at:

  • Det bør innføres dagbøter for de fakultetene som ikke overholder fastsatte frister for sensur og klager.
  • Bøtene ilegges fra dag en etter tidsfristen et beløp av betydelig art pr student.
  • Pengene/bøtesatsen skal gå til læringsmiljø- og studiekvalitetsfremmende tiltak som deles ut via læringsmiljøutvalget.
  • Retningslinjer for utdeling av midlene utarbeides av læringsmiljø utvalget i samarbeid med SDSN.

Resolusjon om kvalitetssikring av praksis ble vedtatt i parlamentsmøte 25. oktober 2017.