Resolusjon om modernisert eksamensform

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, heretter omtalt som SDSN, ser det hensiktsmessig med arbeidslivsnære eksamensformer i utdanningene ved universitetet, med dette menes eksamensformer som konkret retter seg mot det enkelte studiets kommende yrke. Dette mener SDSN vil forberede studentene på arbeidslivet i høyere grad enn de fire (4) eksamensformene som praktiseres ved universitetet per dags dato; skriftlig eksamen uten hjelpemidler, skriftlig eksamen med hjelpemidler, muntlig eksamen og praktisk eksamen.


Studenter har naturligvis behov for en god grunnleggende kunnskap innenfor sitt fag, men Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) stiller seg kritiske til om rene kunnskapseksamener i form av skriftlig eksamen uten hjelpemidler er den beste måten for studentene å tilegne seg denne kunnskapen på. For mange studenter ender slike eksamener opp med intens lesing tett opp mot eksamen, noe som resulterer i at man ofte kan glemme hva man har lært i etterkant. Dette kommer av at de fleste studenter har et påtvungent travelt liv som inneholder alt fra jobb, studier og ulike verv.

 

Ved ansettelse av nyutdannede er det sjeldent karakterene fra universitetet er utslaget for ansettelsen, i dag er det altså ikke nødvendigvis slik at karakterene gjenspeiler studentens faktiske kompetanse innenfor sitt fag og yrket de skal inn i. Dette resulterer ofte i at arbeidsgivere legger vekt på tidligere arbeidserfaring, engasjement og i noen tilfeller karakteren på bachelor- eller masteroppgaven i større grad enn arbeidet studenten har lagt inn igjennom studiet. I dagens moderne samfunn har man tilgang til informasjon hele tiden, også når man er ute i arbeid, noe som igjen understreker hvor utdatert skriftlig eksamen uten hjelpemidler er for majoriteten av yrker i dag.
SDSN ser det derfor hensiktsmessig at Universitetet i Sørøst-Norge (USN) erstatter skriftlig eksamen uten hjelpemidler med skriftlig eksamen med hjelpemidler, eller andre former som både standard muntlig eksamen eller praktisk muntligeksamen da dette fører til dybdelæring og mest sannsynlig en økning i hvor mye av kompetansen som setter seg hos studentene. Disse eksamensformene åpner også for at studentene skal få god kompetanse innenfor kildebruk og kildekritikk, noe som er viktig i arbeidslivet.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener:

  • USN skal legge til rette for flere arbeidslivsnære eksamensformer ved studieretninger som ikke har behov for kunnskapstester i form av skriftlig eksamen uten hjelpemidler.
  • USN skal i samarbeid med fagfolk fra yrkeslivet i utarbeidelsene av eksamen, slik at de tilnærmer seg utfordringer som er relevante for studentenes kommende yrker.
  • USN skal variere eksamensformer og dermed teste studentenes kunnskap på en mer moderne og pedagogisk måte enn en tradisjonell skriftlig eksamen uten hjelpemidler.

Reslusjon om modernisert eksamensform ble vedtatt i semestermøtet 24. oktober 2021.