Resolusjon om e-undervisning og e-lagring

Bruken av digitale medier i undervisningen er meget varierende ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er store forskjeller på fakultetene, men også innenfor studieprogrammene. Det er en stor fordel for studentene om de har muligheten til å ha en fleksibel tilgang på pensum.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at all undervisning for alle fakulteter skal, så langt det er praktisk gjennomførbart og hensiktsmessig, lagres elektronisk være lett tilgjengelig for studenter. Opptakene skal være tilgjengelig for studentene frem til endt studie. Dette inkluderer videoopptak av undervisning, taleopptak og lagring av notater samt tilleggsinformasjon. Dette vil bidra til at studentene får muligheten til å modnes inn i vanskelige fag over en lengre periode. Dette vil i tillegg bidra til å skape større muligheter for å tilegne seg pensum, da fordi undervisningen kan følges opp til flere ganger. 

USN er et teknologisk universitetet som har en flercampus modell og studentdemokratiet mener at produksjon og lagring av denne type materiale, ikke bare vil  være en styrke for studentene men også gi USN en konkurransemessig fordel i rekruttering av studenter. USN har også uttrykt at denne type hybrid-undervisning er til studentenes fordel gjennom artikkelen Hybrid Undervisning på USN sine nettsider. 

Ved å innføre dette, vil det bidra til en økt attraktivitet rundt USN. Da dette kan bli et trekkplaster for å studere ved vårt Universitet. 
 

Studentdemokratiet mener at:

  1. Det skal settes ned en arbeidsgruppe fra USN med deltagere fra SDSN som skal utforske mulighetene og eventuelle konsekvenser av å innføre e-undervisning og e-lagring ved universitetet.
  2. I all undervisning,så lenge det er praktisk mulig, skal video og tale lagres. Forelesere skal bruke digitale hjelpemidler som mikrofon og opptak i undervisningen.
  3. Studentene skal ha tilgang på digitale opptak av undervisning frem til minimum avlagt bachelor.
  4. USN skal tilrettelegge for flercampus modell med digitale løsninger som kommer studentene til gode.

Resolusjonen ble vedtatt i ledergruppemøte 27. november 2019.