Resolusjon om Canvas

Som følge av sammenslåinger er Universitetet i Sørøst – Norge et desentralisert og flercampusbasert universitet. Studentene opplever store utfordringer når det kommer til informasjonsflyt, likhet og transparens på tvers av campus. 

Universitetet tilgjengeliggjør studentrettet informasjon på sine nettsider, men studentenes tilbakemeldinger er at de opplever det utfordrende å navigere og finne frem til informasjon og tilbud tilgjengelig på campus. Studentene får heller ingen varsel i form av push eller epost når "MinUSN" oppdateres med ny informasjon relevant for studentene angående sitt universitet eller campus, slik canvas tillater. 


Canvas er i dag Universitetet i Sørøst – Norge sin valgte læringsplattform. Det er derfor hensiktsmessig å tilgjengeliggjøre all nødvendig informasjon på en oversiktlig måte på studentenes primære plattform.

For å ivareta studentens gjenkjennelse i emnerommene igjennom studiet, informasjonsflyten og en helhetlig universitetsopplevelse på tvers av campus bør canvas utformes på en standardisert måte. Slik sikres studentene tilgang og enkel oversikt på viktig og relevant informasjon som skal gis på tvers av campus, spesifikt for eget studie, samtidig som de får god oversikt over rettigheter, tilbud, kontaktpersoner og studentrepresentanter. 

Studentdemokratiet i Sørøst – Norge mener derfor at:

  • Det skal opprettes et rom på canvas for generell informasjon fra USN 
  • Canvas skal være hovedverktøyet for deling av informasjon, kunngjøringer og viktige beskjeder til studentene. 
  • USN skal ha en standardisert utforming av emnerommene i Canvas, som er gjenkjennelig og oversiktlig for studentene.

Reslusjon om modernisert eksamensform ble vedtatt i semestermøtet 24. oktober 2021.