Resolusjon om bærekraftstiltak ved USN og SSN

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge viser til sin resolusjon om Bærekraft, vedtatt av ledergruppa 11.12.2019. Denne resolusjonen supplerer denne og utdyper hvilke tiltak SDSN mener at USN og SSN skal igangsette. 

Det er vesentlig at høyere utdanning tar sin del av ansvaret for å nå FNs Bærekraftsmål og tar en aktiv rolle i å nå disse målene. Det samme gjelder studentsamskipnadene, som har et stort nedslagsfelt i regionene. 

Universitetet i Sørøst-Norge har i sine strategier uttalt at bærekraft er et tydelig satsingsområde. Studentdemokratiet støtter dette arbeidet, men ønsker at dette skal synliggjøres i langt større grad og det skal prioriteres ressurser til dette.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge må også være en bevisst og globalt ansvarlig aktør med tanke på miljø, klima og innkjøp, da dette er viktig for studentene.

Studentdemokratiet ber om at:

  • USN samler og synliggjør sine tiltak og fagområder innen bærekraft, miljø og etiske prinsipper. 
  • USN og SSN inkluderer studentene og studentdemokratiet i alle sine prosjekter knyttet til dette arbeidet. 
  • USN tar hovedansvar for en egen konferanse med fokus på praktiske tiltak, hvor høyere utdanningsinstitusjoner på Østlandet og i Viken-området blir inkludert. 
  • USN stiller midler og ressurser tilgjengelig for studentene til arbeid med bærekraft. 
  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal være et godt forbilde for studentene og tilby miljøvennlige og bærekraftige alternativer innen mat, bolig og tjenestetilbud.

Resolusjonen ble vedtatt i ledergruppemøte 06. mai 2020.

Vedtak:

1 a) Ledergruppen vedtar resolusjonen om Bærekraft og miljø med de endringer som fremkom i møtet.

1 b) Ledergruppen ber SDSN iverksette et prosjekt om bærekraft med bakgrunn i resolusjonen.