Prøveprosjekt for Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge

Studentdemokratiet (SDSN) foreslår at Universitetet i Sørøst-Norge (USN) igangsetter et prøveprosjekt for Læringsmiljøutvalget (LMU) for å forsøke å imøtekomme utfordringene utvalget står ovenfor.


Både studenter og ansatte har utfordringer med å se funksjonen til LMU, mandatet til LMU har vært utydelig for både studenter og ansatte og det er utfordringer med USN sin flercampus modell da studentene opplever ulikt læringsmiljø på åtte ulike campus, og ikke alle campus er representert i dagens struktur.

Vårsemesteret i 2019 pågår det en nasjonal debatt om LMU foreslår SDSN at USN går foran og gjennomfører et prøveprosjekt for LMU. Målet er at studentrepresentantene skal jobbe mer aktivt med LMU, strukturere tilbakemeldingene fra studentene og arbeidet med læringsmiljø på USN.

I dag ligger ansvaret for studentenes læringsmiljø hos universitetsstyret, dette er et ansvar styret må ta mer eierskap til og derfor må også dette adresseres.

Det legges til grunn at Kunnskapsdepartementet, styret og eksisterende lovverk åpner for et slikt prøveprosjekt. Prøveprosjektet fordrer at det er mulig å realisere, og dersom lovverket ikke åpner for dette ønsker SDSN at det skal søkes dispensasjon.


Studentdemokratiet mener at:

  • Det skal innføres et prøveprosjekt for Læringsmiljøutvalget i perioden 2019 til 2023.
  • Utvalget skal ha syv studentrepresentanter fra ulike campus.
  • Utvalget skal ha syv ansatte representanter fra ulike fakultet, campus og enheter.
  • Utvalget skal ledes av en student, med dobbeltstemme ved stemmelikhet.
  • Vedta årlige handlingsplaner for læringsmiljø som ved slutten av året blir rapportert til universitetsstyret og SDSN.
  • Det er ønskelig at studentrepresentantene er læringsmiljøansvarlige fra campusstyrene til SDSN.