Obligatorisk undervisning

Bakgrunnen for resolusjonen er et stadig større press på studentene med mer obligatorisk undervisning for å sikre oppmøte i forelesningene. Ofte er ikke mye av den obligatoriske undervisningen begrunnet eller nevnt i emneplanen. Det er ingen føringer i HSN sine forskrifter på hva som kan være obligatorisk, og hvem som bestemmer hva som skal være det. Det har ført til at faglærere selv har mulighet til å bestemme hva som skal være obligatorisk og ikke, begrunnelse uteblir og studentene får merarbeid som følger av dårlige rutiner blant de faglige ansatte.

Faglærere burde motivere studenter til å møte opp gjennom variert undervisningsopplegg og faglig utfordring. Bruken av obligatorisk oppmøte kan svekke det faglige engasjementet, og burde derfor ikke brukes for å fylle forelesninger som ikke er motiverende.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Obligatorisk undervisning skal fastsettes, og informasjonen skal være tilgjengelig for studentene før semesterstart.
  • Obligatorisk undervisning skal være begrunnet, og studentene skal være med i avgjørelsen på hva som skal være obligatorisk og ikke.
  • Obligatorisk undervisning og aktiviteter skal bestemmes på studieprogramnivå, ikke av den enkelte faglærer.
  • Fraværsregistrering må standardiseres, slik at det er likt på alle campusene.
  • Obligatorisk undervisning bør kun brukes når kompetansen som skal oppnås er av en slik art at det ikke kan oppnås på andre måter, istedenfor å kreve at studentene skal møte opp til all undervisning.
  • Det må gis tilbakemeldinger på at man nærmer seg en eventuell fraværsgrense før den overskrides.

Resolusjon om obligatorisk undervisning ble vedtatt i parlamentsmøte 17. november 2017.