Kvalitetssikring av praksis

Praksis skal være en trygg arena for studenters læring. Rammene rundt praksis må derfor være tilrettelagt på en slik måte at studentene får størst mulig uttelling av praksis. Samtidig skal alle parter (student, utdanningsinstitusjon, praksissted) være fornøyd med samarbeidet. Dermed er det avgjørende at kommunikasjon rundt, informasjon om og planlegging av praksis får et stort fokus internt på USN i samarbeid med studentene (både direkte i kullene og gjennom SDSN) og praksisplassene. Det er viktig å kvalitetssikre alle delene som fører til en god og læringsrik praksisperiode.

Kommunikasjonsflyt mellom USN og praksisfelt

 • Det bør iverksettes tiltak for å evaluere dagens informasjonsflyt mellom praksisfelt og USN.
 • Det bør ligge en langsiktig plan på hvordan USN over tid skal kunne stille med nok praksisplasser til den stadig økende studentmassen.
 • USN bør få tilbakemelding fra praksisavdelingene på hvordan de opplever dagens ordning og hva som kan forbedres.
 • USN bør ha klare retningslinjer på hvem som skal kontakte praksisplasser til hvilke tidspunkt og informasjonen som da blir gitt til veiledere skal være kvalitetssikret.
 • Endringer av møtetidspunkter for informasjon, endring av evalueringsdatoer, etc. bør ikke skje da dette medfører unødvendig belastning på praksisplassene.
 • Der praksisplasser har aldersgrense for praksisstudenter må man ha gode rutiner på at man ikke sender for unge studenter til disse plassene.

Kommunikasjonsflyt mellom USN og studentmassen

 • Informasjon og informasjonsflyt må kvalitetssikres. Det forventes at USN har rutiner på hvem som skal gi hvilken  informasjon til studentene og når den skal gis.
 • Det bør, der det er mulig, være felles retningslinjer for avvikling av praksis, og hvis det er forskjellige retningslinjer fra kull til kull, så må dette begrunnes og forklares.
 • Studenter skal være klar over at de har valgt et heltids-/deltidsstudie og hva dette innebærer i forbindelse med avviling av praksis. Dette bør tydeliggjøres på websidene når studentene søker seg inn til studiet.
 • Ofte spurte spørsmål (FAQ) i forbindelse med praksis bør ligge lett tilgjengelig på usn.no. Emne/kullansvarlige og praksiskontoret må ha avklart hvordan praksis skal avholdes før det gis informasjon til kullene. Dette for å unngå feilinformasjon.
 • Det skal gis økonomisk kompensasjon for lang vei til praksis og/eller losji, og denne informasjonen må ligge lett tilgjengelig på nettsidene og opplyses om.

Fordeling av praksisplasser

 • Fordeling av prakisplasser skal hovedsaklig foregå ved tildeling der man geografisk sett fordeler ut fra semesterregistrert adresse. Når dette gjøres skal de som bor nærmest praksisplasser, som ligger utenfor kjerneområdet til studentmassen, fordeles dit. Etter dette skal studentene ha 5 dager for å fullføre internt bytte.
 • Det forventes at USN legger til rette for at USN sitt praksisfelt kan benyttes av alle studenter på tvers av  tidligere geografiske prakisfelt. Det vil si at det forventes at studenter som har semesterregistrert adresse i f.eks. Horten, men studerer i Porsgrunn skal kunne benytte seg av en praksisplass i Tønsberg.
 • Særskilte tildelinger må fordeles etter følgende prioritet:
 1. Sykdom hos student eller nær familie (barn/ ektefelle/ samboer).
 2. Alene om omsorgen for barn under 16 år.
 3. Lederverv i Studentorganisasjonen eller styreverv i Studentrådet eller Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
 4. Tillitsvalgt i aktuelt kull (gjelder ikke vararepresentanter).

Skikkethet

 • SDSN ser et stort behov for opprydning rundt universitetets rutiner og oppfølging der det finnes spørsmål rundt skikkethet; dette være seg i prakissammenheng og ellers.
 • Det må bli gitt bedre informasjon til prakisveiledere om hva det vil si at de skal gi tilbakemelding angående studentenes skikkethet.
 • SDSN mener at tilbakemelding angående skikkethet (hvis det er noe å utsette på denne), gis direkte til kullansvarlig fra praksisveileder.
 • Studentene skal få tilstrekkelig informasjon i henhold til skikkethet. Dette bør skje ved semesterstart hvert år. Både forskriftene om skikkethet, bekymringsmeldingsskjemaer og saksgang skal være godt informert om og lett tilgjengelig.

 

Som det fremkommer av listen over går de fleste av punktene ut på informasjon og forbedring av kommunikasjonsform. På denne måten vil man oppnå forståelse fra studentene over USN sine utfordringer innenfor dette område og man vil skape en god dialog. I praksisfeltet må man forsikre seg at USN ikke påfører unødvendig belastning på den enkelte avdeling slik at studentene blir sett på som en ressurs på hver enkelt avdeling, og ikke en byrde.

 

Resolusjon om kvalitetssikring av praksis ble vedtatt i parlamentsmøte 10.-11. februar 2017.