Innflyttingsinsentiver

Universitetet i Sørøst-Norge består av over 18 000 studenter. En stor del av studentene melder aldri flytting til sin vertskommune. Dette er økonomisk ugunstig for vertskommunene. Ved å melde flytting til vertskommunen vil studentene bidra til bedre kommunale tjenester ved at kommunen får økte økonomiske rammer per nye innbygger.


Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker at det skal innføres gratis busskort i ett år for alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge som innehar aktiv og gyldig studierett. Disse studentene må melde flytting til sitt respektive campus vertskommune.


Studentdemokratiet ønsker et samarbeid med vertskommunene om innflyttingsinsentiver til studenter som velger å registrere flytting. Tilbudet med gratis busskort har vært testet ut flere steder i Norge, og vist seg å være godt mottatt av studentene. Stavanger er en av kommunene som har innflyttingsinsentiver ute på prøveordning, og det er en markant økning i antall studenter som melder tilflytting til kommunen.


Studentdemokratiet ønsker at:

  • Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ønsker derfor at det innføres gratis busskort i ett år for studenter som melder flytting til en av USN sine vertskapskommuner.
  • Vertskommunen skal bruke de økte midlene til å gi bedre boforhold og tjenester til studentene under hele studietiden.

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 27. mars 2019.