Etiske retningslinjer for studenter ved USN

Studentdemokratiet erfarer gjennom sitt arbeid en del konfliktsaker studenter imellom og mellom studenter og ansatte. Dette påpekes også i Studentombudets rapport av februar 2021, hvor det vises til en oppadstigende tendens når det gjelder konflikter i læringsmiljøene. Generiske ferdigheter er etterspurt i arbeidslivet. Det er vesentlig å kunne kommunisere og samhandle med sine medmennesker slik at det skapes gode og konstruktive arbeidsmiljø. Arbeidslivet rammes inn av arbeidsmiljøloven, hvor studentenes læringsmiljø har UH-loven som rammeverk. 

Tillitsvalgte i Studentdemokratiet har interne etiske retningslinjer å forholde seg til i sitt virke. Det samme gjelder for ansatte ved Universitetet som forholder seg til etiske retningslinjer for statstjenesten. Vår erfaring tilsier at en del av konfliktene i læringsmiljøene enten har utspring i, eller eskaleres av, upassende oppførsel. Vi mener dermed at Universitetet skal tydeliggjøre sine forventninger til hvordan USN sine studenter skal opptre i samspill med hverandre og ansatte ved USN for å sikre gode læringsmiljø og for å være bedre rustet til kravene som stilles i arbeidslivet. Samtidig ser vi at slike retningslinjer også vil kunne bli brukt positivt inn i studiene og spesielt bidra inn i gruppedynamikk.

I retningslinjene for studentene bør det fremkomme moralske og etiske krav som stilles til deg som student ved USN. Disse retningslinjene skal belyse USN sine grunnleggende verdier og si noe om hvilken standard Universitetet vil ha, og hvilke handlinger som ikke aksepteres. Retningslinjene kan brukes preventivt, men også anvendes i konfliktsituasjoner hvor det kan vises til retningslinjene som utgangspunkt for forventet adferd.

Slike retningslinjer er allerede implementert og i bruk ved andre universiteter i Norge, eksempelvis UiS og ved flere fakulteter på UiO.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:

  • Det skal i dialog med Studentdemokratiet og studentombudet utarbeides etiske retningslinjer for studenter ved USN.
  • Retningslinjene skal sette tydelige forventninger til hvordan studenter ved USN skal opptre i studie og læringssituasjoner samt i samarbeid studentene imellom.
  • Retningslinjene skal gjøres kjent for alle studenter ved USN.

Resolusjonen ble vedtatt i møte i ledergruppa 26.05.2021.