Ensomhet

Helse- og trivselsundersøkelsen fra 2018, SHOT, viser alarmerende tall over hvordan studenter faktisk har det. Ett av de største problemene som kommer frem i undersøkelsen er at nesten 1 av 3 studenter oppgir at de er ensomme og 29% oppgir at de har alvorlige psykiske symptomer eller plager. Det er derfor viktig at vi tar studentene på alvor og jobber for en bedre studentvelferd og en bedre studiehverdag som har som mål å blant annet redusere ensomhet. Å ha et sosialt nettverk er viktig under hele studietiden og forskning viser at det er noe av det viktigste for vår psykiske helse. Dette vil igjen kunne føre til høyere studiemestring og bedre trivsel på studiet.

 

  • Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) skal jobbe for at alle områder som kommer frem som utfordringer i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse settes på dagsorden både internt, og i arenaer der vi møter universitetet (USN) og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN).
  • SDSN skal i alle ledd være aktive og engasjerte i arbeidet for studenters psykiske helse.
  • SDSN skal samarbeide med USN, SSN og andre relevante instanser i arbeidet for et bedre tilbud for en helhetlig studenthelse.
  • SDSN mener at studiestarten er en viktig arena der studentene danner grunnlaget for sitt sosiale nettverk i løpet av studietiden. Vi mener dette arbeidet skal videreføres gjennom første semester slik at man sikrer kontinuitet og skaper større trygghet og stabilitet for studentene.
  • SDSN skal i alle ledd jobbe for at det opprettes forebyggende lavterskeltilbud for alle studenter.
  • SDSN skal jobbe for at det skal finnes gode behandlingstilbud for alle studenter som har psykiske plager eller utfordringer, og jobbe for at disse tilbudene har en lav terskel og kort ventetid både i vertskommunene og SSN.

Resolusjonen ble vedtatt i parlamentsmøte 27. mars 2019.