Bærekraft i høyere utdanning

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De 17 bærekraftsmålene danner en global agenda for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer innen 2030. Alle verdens stater, sivilsamfunn, bedrifter og enkeltindivider har et felles ansvar for å nå målene. Deriblant også Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Stortingsmelding nr. 24 fra 2017 handler om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. I denne stortingsmeldingen kommer viktigheten høyere utdanning har for å oppnå bærekraftsmålene frem. Ikke bare er lik rett til utdanning et bærekraftsmål i seg selv, men stortingsmeldingen tar også for seg hvordan forskning, høyere utdanning og kunnskapsoverføring er ett av områdene som har erstattet gammel bistandspolitikk.

USN har et ansvar for å nå bærekraftsmålene gjennom forskning, høyere utdanning og kunnskapsoverføring. Dette kan gjøres gjennom å spre bevissthet om bærekraftsmålene gjennom formidling, og satse på forskning og utdanning innen globale utfordringer som fred og konflikt, ekstremisme, klimaendringer og migrasjon. Dette krever samarbeid på tvers av fagmiljøer og USN skal tilrettelegge for dette.

Bærekraftsmål 4, delmål 4.3, slår fast at alle skal ha tilgang til god høyere utdanning til en overkommelig pris innen 2030. Økning i semesteravgift, og innføring av skolepenger for internasjonale studenter, er store hindre for lik tilgang til høyere utdanning. Dette strider også med staters menneskerettighetsforpliktelser for en progressiv oppnåelse av gratis høyere utdanning. SDSN mener at tilgang til høyere utdanning skal være basert på faglige kvalifikasjoner og ikke økonomisk bakgrunn.

 

SDSN mener at:

  • Alle utdanningsprogrammer skal ha en global profil og bør bidra til å skape globalt bevisste samfunnsborgere.
  • Bærekraftsmålene skal inkluderes i USNs strategier slik at det settes av ressurser for å jobbe aktivt med dem.
  • USN og SSN skal sette fokus på bærekraftsmålene og bruke disse aktivt i kampanjer for blant annet resirkulering, bygging av studentboliger, redusering av strømforbruk og liknende.
  • Å jobbe med bærekraftsmålene innebærer nye samarbeidskonstellasjoner og nytenkning. USN skal ta initiativ til å samarbeide med relevante aktører for å nå målene.
  • Regjeringen og høyere utdanningsinstitusjoner skal styrke akademisk frihet- og likestillingsperspektivet i eksisterende avtaler innenfor høyere utdanning. Dette vil sikre kvalitet i forskning og utdanning, styrke ytrings- og forsamlingsfrihet.
  • Det er viktig at ungdom og studenter inkluderes i fredsbyggende arbeid og demokratiske prosesser. USN skal forske på unges deltakelse i demokrati og beslutningsprosesser.

Resolusjonen ble vedtatt i ledergruppemøte 11. desember 2019.