Valgreglement for Studentdemokratiet i Sørøst- Norge

Valgreglementet regulerer regler og frister for valg i SDSN.


§ 1 - Virkeområde

(1) Valgreglementet gjelder for valg til verv i Studentdemokratiet (SDSN), studentrepresentanter til råd og utvalg ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), samt styrerepresentantene til Studentsamskipnaden (SSN) i Sørøst-Norge.
(2) Dokumentet er underordnet «Vedtekter for Studentdemokratiet».

§ 2 - Ansvar for valg

(1) Arbeidsutvalget har ansvaret for utlysning og gjennomføringen av urnevalg.
(2) Arbeidsutvalget har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en god måte, og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføring. Prosedyren skal godkjennes av ledergruppa.
(3) Campusstyret har ansvaret for promoteringen av valg på egen campus.
(4) Campusstyret har ansvaret for innkalling og gjennomføring av allmøte på campus.

§ 3 - Valgkomité

(1) Ledergruppa innstiller på medlemmer til valgkomiteen.
(2) Valgkomiteen skal intervjue og innstille på kandidater som har levert sitt kandidatskjema innen søknadsfristen til verv i følgende organer og utvalg:
• Arbeidsutvalget
• Kontrollkomiteen
• Studentrepresentanter til styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
(3) Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling skriftlig for semestermøtet senest én uke før valget skal gjennomføres.

(4) Valgkomiteens leder skal være tilstede på semestermøtet hvor valget finner sted. Dersom leder ikke kan stille, skal ett av de andre stille som stedfortreder.

§ 4 - Utlysning av valg

(1) Valget skal normalt være gjennomført innen 15. mai. Arbeidsutvalget har fullmakt til å fastsette nærmere datoer for perioden valget skal avholdes i og for frister for innlevering av kandidatskjema.
(2) Nominasjonsperioden skal være på minimum 15 dager.
(3) Stemmeperioden skal være på minimum syv dager.
(4) Valget skal utlyses på alle SDSNs kommunikasjonskanaler.
(5) Det skal legges til rette for valgkamp på alle campus i henhold til skriftlig prosedyre for gjennomføring av valg.
(6) I utlysning av valg skal følgende gjøres kjent og tilgjengelig:
• Oversikt over ledige verv med beskrivelse
• Kandidatskjema
• Frist for innsending av kandidatskjema Utkast
• Dato for stemmeperiode
• Valgreglement

§ 5 - Valgbarhet

(1) Alle studenter med gyldig og aktiv studierett ved USN er valgbare til verv i SDSN, råd, nemder og utvalg ved USN og styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.
(2) Kandidater til campusstyret må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende campus.
(3) Kandidater til studentrådsleder må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende fakultet.

(4) Kandidatert til kontrollkomiteen kan være fra andre universitet og høgskoler.
(5) Kandidater til sentrale verv må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
(6) Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig.


§ 6 - Valgform
(1) Valg skal gjennomføres skriftlig dersom noen ønsker det.
Urnevalg
(2) Urnevalg gjennomføres elektronisk og avgjøres med simpelt flertall.
Valg i valgforsamling
(3) Valg i valgforsamling/ semestermøte avgjøres ved alminnelig flertall.
(4) Dersom det er like mange som, eller færre kandidater enn ledige verv kan valget gjennomføres ved akklamasjon.
(5) Valg i valgforsamlingen med flere kandidater enn ledige verv gjennomføres skriftlig.
Valg i allmøte
(6) Valg i allmøte avgjøres med alminnelig flertall.
(7) Valg under allmøte kan gjennomføres skriftlig eller ved akklamasjon.

§ 7 - Karantenetid


(1) Studentrepresentanter som mister sitt verv etter vedtatt mistillit har karantenetid i påfølgende valgperiode.
(2) En kan ikke representere SDSN i karantenetiden.

§ 8 - Valgmåte

(1) Disse velges ved urnevalg:
• Campusstyret
• Studentrepresentanter i Klagenemnda
• Studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda
• Studentrepresentanter i Tilsettingsutvalget for undervisning og forskerstillinger
• Studentrepresentanter i Likestillings- og inkluderingsutvalget
• Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget 
• Studentrepresentanter i Utvalg for utdanningskvalitet
• Studentrepresentanter i Universitetsstyret
(2) Disse velges av semestermøte:
• Arbeidsutvalget
• Kontrollkomiteen
• Valgkomiteen
• Studentrepresentanter i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
(3) Ved valg under allmøte må følgende punkter inntreffe:
• Allmøte tas i bruk som suppleringsvalg dersom ordinært urnevalg er gjennomført eller det har vært frafall i inneværende valgperiode.
• Allmøtet er åpent for alle studenter tilknyttet campus
• Campusstyret innkaller til allmøtet og innstiller på møteleder
• Offentliggjøring av allmøtet må skje minst 10 dager i forkant
• Allmøtet skal annonseres og profileres på campus
• Det må føres protokoll med stemmetall fra allmøtet

(4) Ved suppleringsvalg etter ordinære valg må følgende punkter inntreffe:
• Fristene, rammene og retningslinjene til det ordinære valget.

(5) Valg av studentrepresentanter til styret ved USN reguleres av valgreglement for USN.

§ 9 - Representasjon i ulike organ

(1) Klassetillitsvalgte kan inneha verv i:
• Kontrollkomiteen
• Valgkomiteen
• Råd og utvalg ved USN
• Styret til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
(2) Medlemmer av campusstyret kan inneha verv i:
• Valgkomiteen
• Råd og utvalg ved USN
• Styret i SSN, med unntak av campusleder.

(3) Medlemmer av arbeidsutvalget kan inneha verv i:
• Råd og utvalg ved USN, med unntak av Universitetsstyret, Klagenemnda, Skikkethetsnemnda og Tilsettingsutvalget for undervisning og forskerstillinger.
 

§ 10 - Valg av klassetillitsvalgte

(1) Klassetillitsvalgte med vara skal velges i henhold til samarbeidsavtalen mellom SDSN og USN.

§ 11 - Valgresultat

(1) Når opptelling av stemmene fra urnevalget er ferdig, skal resultatet kontrolleres mot manntall og føres i valgprotokoll av valgstyret.
(2) Valgresultatet fra urnevalget kunngjøres og offentliggjøres senest fem dager etter valget.

§ 12 - Funksjonstiden i verv

(1) Funksjonstiden for studenter valgt til verv er fra 1. juli til 30. juni påfølgende år. 
(2) En student kan kun inneha frikjøpte verv i to sammenhengende år.

§ 13 - Supplering

(1) Når en representant fratrer sitt verv før ordinære funksjonstid utgår skal det gjennomføres suppleringsvalg.

§ 14 - Avstemming

(1) Ved stemmelikhet i urnevalg blir det avholdt ny stemmeperiode med en annonseringsperiode på fem dager og en stemmeperiode på syv dager med de samme kandidatene.
(2) Ved stemmelikhet i valgforsamlingen, lukkes møtet for alle andre studenter enn valgforsamlingen slik at denne kan foreta en kort diskusjon. Deretter åpnes dørene før det foretas ny votering.
(3) Ved fortsatt stemmelikhet i valgforsamlingen blir valgkomiteens innstilling vedtatt.

§ 15 - Klage

(1) Dersom en student mener at det kan ha blitt gjort en feil som kan ha påvirket valgresultatet, må en eventuell klage være fremsatt valgstyret senest en uke etter at resultatet er kunngjort.
(2) Finner valgstyret klagen gyldig, oversendes denne straks til ledergruppa.
(3) Dersom valgstyret finner at det har blitt gjort feil som påvirker valgresultatet, skal det avholdes omvalg.


§ 16 - Redaksjonelle endringer

(1) Arbeidsutvalget kan foreta redaksjonelle endringer ved behov.

 

Valgreglement finner du i PDF-format her.

Valgreglement blee ved tatt i møte i parlamentsforsamlingen 16.01.2019 med tillegg på semestermøte 27.10.2019.