• Valg»
 • Styrer, råd og utvalg på USN med studentrepresentanter

Still til valg på USN

studentmedlemmer
Det sitter studenter i alle beslutningsorgan ved USN. Bli en av dem!

Her kan du bli studentrepresentant i USN styret, Klagenemnda, Læringsmiljøutvalget, Utvalg for utdanningskvalitet, Skikkethetsnemnda, Tilsettingsutvalget, Likestillings- og inkluderingsutvalget.


 • Styret ved USN
  Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger. Det er to studenter, en mannlig og en kvinnelig representant i styret
   
 • Læringsmiljøutvalget (LMU)
  Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg som arbeider med USN sitt læringsmiljø, altså arbeidsmiljøet til studentene. LMU rapporterer direkte til styret og kan utføre tiltak som skal bedre studiehverdagen på campus. På USN har campusstyrenes læringsmiljøansvarlige fast plass i LMU og dette følger med vervet.
   
 • Skikkethetsnemnda
  Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.
   
 • Klagenemnda
  Klagenemnda ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter klagenemnda vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Klagenemnda består av en leder (dommer i tingretten), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

 

 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)
  UFU jobber med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på USN. Det sitter fire studenter i UFU, en student fra hvert faukultet.
   
 • Likestillings- og inkluderingsutvalget
  Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert i utvalget.
   
 • Tilsettingsutvalget
  Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) har ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget består av personal- og organisasjonsdirektør, dekan ved det aktuelle fakultet, to ansatt representanter og en studentrepresentant.