Taushetserklæring

Taushetsplikt for tillitsvalgte FOTO

Som tillitsvalgt er du underlagt taushetsplikt.


Nedenfor finner du kontrakt og taushetserklæring. Husk å registrere at denne er lest og godkjent.

(English below.)

Kontrakt for tillitsvalgte i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Denne kontrakten er en avtale mellom Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) og tillitsvalgte, og skal bevisstgjøre hvilke krav partene stiller til hverandre.

Tillitsvalgte har krav på:

Bekreftelse/attest på verv
Kurs for å kunne fungere i sitt verv
Utvidet utskrifts kvote (for hovedtillitsvalgte)
Mulighet for å delta på kurs, seminarer og konferanser i regi av SDSN
Det gis også normalt fri fra praksis til faste møter i regi at SDSN i demokratitiden (J.f. Samarbeidsavtalen 3.2.2. Demokatitid)

Tillitsvalgte plikter til å, jfr. Reglementet til SDSN

Å overholde taushetsplikten

Som hovedtillitsvalgt å avholde klassens time en (1) gang per. måned.

Delta på møter i studentrådet

(Det kreves deltagelse på minst 3/4 av møtene for å få bekreftelse/attest på verv for hovedtillitsvalgt/attest og deltagelse på minst ½ av møtene for å få bekreftelse på verv for varatillitsvalgt).

Sette seg inn i styringsdokumentene til SDSN og forholde seg til disse.  

 

Taushetserklæring for tillitsvalgte i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Jeg erklærer å ha gjort meg kjent med at jeg som student ved Universitetet i Sørøst-Norge er underlagt taushetsplikt i medhold av universitets- og høyskoleloven § 4-6. Det følger av denne bestemmelsen at:

«En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde».

Jeg bekrefter videre at jeg er kjent med vilkårene i Forvaltningslovens § 13 – 13f om taushetsplikt i offentlig forvaltning:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold»

Taushetserklæringen gjelder både ved deltagelse i ulike verv innenfor Studentdemokratiet, som medlem av USNs kollegiale organer (styrer/råd/utvalg/nemnder mm), og ellers i studiesituasjoner hvor jeg får kjennskap til opplysninger som er underlagt taushetsplikten.

Jeg forstår at jeg i mitt arbeid vil få eller vil kunne få tilgang til opplysninger som er taushetsbelagt og at jeg plikter å sette meg inn i relevante lovbestemmelser og instrukser som regulerer behandling av informasjonen. Jeg vil ikke gi taushetsbelagt informasjon til uvedkommende og vil sørge for at informasjonen jeg får tilgang til blir beskyttet. Og jeg er klar over at taushetsplikten er evigvarende, og at brudd på denne kan medføre midlertidig utestengelse etter universitet- og høgskoleloven § 4-8 (2), og personlig straffeforfølgning i medhold av straffeloven.

Denne kontrakten og taushetserklæringen er lest og godkjent: her

 

Mutual non-disclosure agreement for elected representatives of Student Democracy, University of South-eastern Norway

 

The Parties to this agreement are: Student Democracy at University of South-eastern Norway (SDSN) and elected representatives of SDSN.  

Elected representatives are entitled to:

Employee reference
Training course tailored for their job functions
Increased quota of printed material (applies to chief employee representatives)
Participate in courses, seminars and conferences arranged by SDSN
Dispensation for attending regular meetings arranged by SDSN, cf. Collaboration agreement, Time available for Democracy sessions

In accordance with SDSN regulations, elected representatives are under obligation to:  

  • observe duty of confidentiality hold a class session once a month (applies to Chief Employee Representatives)  
  • attend meetings of the Student Council (Attendance of at least three-quarters of all the meetings is required in order to receive confirmation/reference of duty for Chief Employee Representatives, while attendance of at least half of the total meetings is required for confirmation of duty for deputy elected representatives.)
  • understand and acknowledge the contents of steering documents issued by SDSN and act in accordance with such directives.

Declaration of Confidentiality

Elected representatives of Student Democracy at USN

I hereby declare that, as a student at the University of South-east Norway, I am fully aware of my duty of confidentiality pursuant to section 4-6 of the Act relating to Universities and University Colleges. In consequence of this provision:

«Any student who, in connection with studies, gains information about private individuals is under the obligation of confidence in accordance with the regulations applicable for personnel acting within the context of the duties of the person concerned».

I confirm that I am aware of the terms stipulated by the Norwegian Public Administration Act, section 13 – 13f, relating to confidentiality in public administration: 

«Any person who conducts services or tasks for an administrative body is under obligation to prevent others from gaining access to information about another person gained in connection with services or tasks»

This Declaration of Confidentiality applies to participation in various duties conducted by Student Democracy as a member of USN’s  academic bodies, i.e. board, council, committee, and in connection with academic studies, where information is divulged that is subject to the obligation of confidentiality.

 

I understand that in the course of my work I will acquire or gain access to information that is subject to a non-disclosure agreement, and that my duty is to keep myself informed about all relevant statutory provisions and instructions that regulate the processing of information. I will not divulge any confidential information to other recipients and will ensure that all information I gain access to will be protected. I agree and acknowledge that this duty of confidentiality is perpetual and cannot be assigned, amended or modified except by written agreement of the parties. Any breach of such agreement may lead to temporary suspension of my duties in accordance with Sec. 4-8 (2) of the Act relating to Universities and University Colleges, in addition to criminal prosecution pursuant to the Criminal Code.

This Non-Disclosure Agreement and Declaration of Confidentiality are agreed and acknowledged: here.