Sarugan Sivalinganathan

Sarugan Sivalinganathan
Sarugan Sivalinganathan

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille som studentrepresentant i Klagenemda, siden jeg ønsker å gjøre en forskjell for alle studenter på USN. Dette vil jeg gjøre ved å hjelpe andre studenter med sine klagesaker, slik at de blir håndtert på en riktig og rettferdig måte. Jeg som person er veldig opptatt av at folk følger lover og regler som gjelder. Den gode egenskapen tror jeg spesielt vil gjøre nytte, når man må ta riktige beslutninger.
En annen grunn til at jeg ønsker å stille til valg i Klagenemda, er siden jeg som student ønsker å ha mer ansvar i tillegg til studiene. Ved å ha et verv i Klagenemda, så vil det for min del hjelpe meg til å få mer kunnskap om regler og lover som gjelder. Dette kan og vil eventuelt hjelpe meg til å få en bedre forståelse for hvilke regler og lover som gjelder. I tillegg vil det være til hjelp å utvide et større nettverk med å skaffe flere kontakter. Et verv vil også være givende, i tillegg gjøre meg mer attraktiv hos arbeidsgiver. Samtidig tror jeg at det vil gi god arbeidserfaring!

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg tror jeg er egnet til vervet, siden jeg ofte er vant til å ta valg, og som en representant for Klagenemda, så vil det være en stor styrke, og klare ta de best mulige beslutningene. Samtidig blir jeg omtalt som en hyggelig, tålmodig og ikke minst rettferdig person, som vil folk det aller beste. Disse egenskapene tror jeg vil være veldig viktige hvis ikke nødvendige forutsetninger for å være representant for USNs Klagenemnda. Videre tror jeg at rollen som studentrepresentant vil være en spennende, motiverende og ikke minst en lærerikt.

Engelsk tekst:

I want to be a student representative in the Board of Appeal, since I want to make a difference for all students at USN. I will do this by helping other students with their complaints, so that they are handled in a correct and fair way. As a person, I am very concerned that people follow the laws and rules that apply. I think the good quality will be especially useful when you have to make the right decisions.
Another reason why I want to stand for election in the Board of Appeal is because I as a student want to have more responsibility in addition to my studies. By having a position in the Board of Appeal, it will for my part help me to gain more knowledge about rules and laws that apply. This can and will possibly help me to gain a better understanding of which rules and laws apply. In addition, it will be helpful to expand a larger network by acquiring more contacts. A position will also be rewarding, in addition to making me more attractive to the employer. At the same time, I think it will provide good work experience!
I think I am suitable for the position, since I am often used to making choices, and as a representative of the Board of Appeal, it will be a great strength, and able to make the best possible decisions. At the same time, I am described as a nice, patient and not least fair person, who wants people the very best. These qualities I think will be very important if not necessary prerequisites to be a representative of USN's Board of Appeal. Furthermore, I believe that the role as a student representative will be an exciting, motivating and not least an educational one.

Campus og fakultet: Ringerike, HH

Studie: Økonomi og ledelse

E-post: sarogan241001@gmail.com