Even Høimyr Folmo

Even Høimyr Folmo
Even Høimyr Folmo

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Even Høimyr Folmo

Campus og fakultet: 

Vestfold, USN Handelshøyskolen

Studie: 

Bachelor i sosiologi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg sitter per dags dato i dette utvalget som studentrepresentant for USN Handelshøyskolen. Det har vært veldig spennende å være med på det siste året, og jeg ønsker å sitte en periode til. Utvalget er del av flere strategiske og viktige beslutningsprosesser, hvor det er viktig at studentperspektivet blir hørt. Min interesse for studentpolitikk og universitets- og høyskolesektoren har bare vokst siden jeg begynte utdannelsen min ved USN i 2022, hvor utdanningskvalitet er en stor og viktig del av dette. Studieprogrammer av høy kvalitet er en forutsetning en god utdannelse, som igjen forutsetter god undervisning. Jeg ønsker å være med på dette arbeidet ved å være studentrepresentant for USN Handelshøyskolen i Utvalg for utdanningskvalitet (UFU).

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Gjennom arbeidet jeg har vært med på i dette utvalget som studentrepresentant for USN Handelshøyskolen har jeg blitt kjent med hvordan utvalget arbeider. Denne erfaringen gjør at jeg ikke trenger tid for å komme inn i rollen, men an være med på arbeidet fra start. Siden høsten 2023 har jeg også vært studentrådsleder for USN Handelshøyskolen campus Vestfold. Dette har gitt meg et godt innblikk i studentenes hverdag og i USN som organisasjon. Erfaringene fra dette vervet vil jeg ta med meg i det videre arbeidet i Utvalg for utdanningskvalitet (UFU). Det siste året har jeg i tillegg hatt tre jobber i USN Jeg er og har vært læringsfasilitator i OLA innen bachelor i sosiologi, jobbet i Seksjon for opptak og jobber for tiden i Seksjon for internasjonalt studiearbeid. I alle disse jobbene har jeg vært med på arbeid, samt møtt gode og engasjerte kollegaer og studenter, som har gitt meg et bredere innblikk i USN som organisasjon og studenters erfaringer innenfor disse områdene. Dette er verdifull erfaring jeg vil ta med meg i det videre arbeidet i Utvalg for utdanningskvalitet (UFU). Den siste tiden har jeg vært med i en arbeidsgruppe for å utvikle studentpolitikk for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge om temaet USN og kunstig intelligens. Gjennom dette arbeidet har jeg fått en økt forståelse av hva kunstig intelligens er og hvordan det kan brukes i studiesammenheng. Kunstig intelligens kommer utvilsomt til å fortsette å være et diskusjonstema i USN den neste tiden, og jeg ønsker å bruke erfaringene mine fra dette arbeidet til å sikre at studentenes stemme blir hørt i disse sakene. Jeg håper dere har lyst til å stemme på meg som studentrepresentant for USN Handelshøyskolen i Utvalg for utdanningskvalitet.

 

Engelsk tekst:

As of today, I am serving as a student representative for the USN School of Business in this committee. It has been an exciting experience over the past year, and I wish to serve for another term. The committee is part of several strategic and important decision-making processes, where it is crucial that the student perspective is heard.

My interest in student politics and the university and college sector has only grown since I started my education at USN in 2022, where the quality of education is a significant and important part. High-quality study programs are a prerequisite for a good education, which in turn requires good teaching. I want to contribute to this work by being a student representative for the USN School of Business in the Committee for Education Quality (UFU).

Through my work in this committee as a student representative for the USN School of Business, I have become familiar with how the committee works. This experience means I won't need time to adapt to the role but can contribute to the work from the start. Since the fall of 2023, I have also been the student council leader for the USN School of Business at the Vestfold campus. This has given me a good insight into the students' daily life and USN as an organization. I will bring the experiences from this position to my continued work in the Committee for Education Quality (UFU). Over the past year, I have also had three jobs at USN. I have been a learning facilitator in OLA for the bachelor's in sociology, worked in the Section for Admissions, and am currently working in the Section for International Study Affairs. In all these jobs, I have been involved in work and met dedicated colleagues and students, which has given me a broader insight into USN as an organization and students' experiences in these areas. This is valuable experience that I will bring to my continued work in the Committee for Education Quality (UFU). Recently, I have participated in a working group to develop student politics for the Student Democracy in Southeast Norway on the topic of USN and artificial intelligence. Through this work, I have gained an increased understanding of what artificial intelligence is and how it can be used in an educational context. Artificial intelligence will undoubtedly continue to be a topic of discussion at USN in the coming time, and I wish to use my experiences from this work to ensure that the students' voice is heard in these matters. I hope you will consider voting for me as a student representative for the USN School of Business in the Committee for Education Quality.