Daniel Camilo Timaran Bloch

Daniel Camilo Timaran Bloch
Daniel Camilo Timaran Bloch

Styremedlem og styreleder

 

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Daniel Camilo Timaran Bloch

Campus og fakultet: 

Campus Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: 

Siviløkonomstudiet

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Å stille til valg som styreleder for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er en mulighet jeg ser på med stor entusiasme og dyp forpliktelse. Som siviløkonomstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge, med en spesialisering i IT og samfunnsøkonomi, har jeg en solid forståelse av de økonomiske og teknologiske utfordringene som påvirker studentlivet i dag. Min bakgrunn gir meg et unikt perspektiv på hvordan vi kan forbedre tjenestene og tilbudene til studenter, spesielt i en tid der digitalisering og bærekraft er avgjørende for å møte fremtidens behov. Jeg ønsker å bringe min lidenskap for endringsledelse og erfaring fra diverse roller i organisasjoner og prosjekter til styret, for å bidra til en mer inkluderende, effektiv, og bærekraftig studentsamskipnad. Mitt mål er å sikre at alle studenter ved USN har tilgang til de ressursene og støttesystemene de trenger for å lykkes både akademisk og personlig. Jeg er motivert av ønsket om å gjøre en reel forskjell for studentene ved USN, og jeg ser fram til muligheten til å arbeide for dette som styreleder.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Min bakgrunn og erfaring posisjonerer meg som en ideell kandidat for vervet som styreleder for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Med tre års erfaring som økonomiansvarlig for Cinema Neuf, der jeg jevnlig holdt semesterberetninger for generalforsamlingen, har jeg utviklet en solid forståelse for finansiell styring og rapportering i studentorganisasjoner. Denne erfaringen har skjerpet mine analytiske ferdigheter og evnen til å kommunisere komplekse økonomiske data på en forståelig måte. Videre har min rolle i det strategiske styret for SiOs kommersielle datterselskap, Urban Boligutleie, gitt meg verdifull innsikt i hvordan man balanserer kommersielle mål med studenters behov. Jeg har bidratt til å sette en kurs som ikke bare møter studentenes boligbehov, men også sikrer solid overskudd som kan reinvesteres til fordel for studentmassen. Denne kombinasjonen av finansiell kompetanse, strategisk planlegging og dedikasjon til studentenes velferd gjør meg godt egnet til å lede Studentsamskipnaden i en retning som fremmer både vekst og studenttilfredshet.

 

Engelsk tekst:

Running for the position of board chairman at the Student Welfare Organisation of Southeast Norway presents an opportunity I approach with great enthusiasm and profound commitment. As a Master's student in Business Economics at the University of Southeast Norway, specializing in IT and Economics, I possess a solid understanding of the economic and technological challenges impacting student life today. My background offers a unique perspective on how we can enhance services and offerings for students, especially in an era where digitalization and sustainability are essential to meet future needs. I aim to bring my passion for change management and experience from various roles in organizations and projects to the board, contributing to a more inclusive, efficient, and sustainable student welfare organisation. My goal is to ensure all students at USN have access to the resources and support systems they need to succeed both academically and personally. Driven by the desire to make a real difference for USN students, I look forward to the opportunity to work towards this as your board chairman. My background and experience position me as an ideal candidate for the role of board chairman for the Student Welfare Organisation of Southeast Norway. With three years of experience as the financial officer for Cinema Neuf, where I regularly presented semester reports to the general assembly, I have developed a strong grasp of financial management and reporting in student organizations. This experience has honed my analytical skills and ability to communicate complex financial data in an understandable way. Furthermore, my role in the strategic board of SiO's commercial subsidiary, Urban Boligutleie, has provided me with valuable insights into balancing commercial objectives with students' needs. I have contributed to setting a course that not only meets the housing needs of students but also ensures solid profits that can be reinvested for the benefit of the student body. This combination of financial expertise, strategic planning, and dedication to student welfare makes me well-suited to lead the Student Welfare Organisation in a direction that promotes both growth and student satisfaction. Join me in this journey to create a more supportive, sustainable, and student-focused environment at USN. Your support is crucial for making a meaningful difference in our student community. Let's work together to enhance our student experience for the better!