Nora Rymoen Houidi

Nora Rymoen Houidi
Nora Rymoen Houidi

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Nora Rymoen Houidi

Campus og fakultet: 

Drammen, HH

Studie: 

Statsvitenskap

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

I løpet av det siste halvannet året har jeg viet betydelig tid og energi til SDSN. Jeg har vært privilegert nok til å kunne vie meg fult og helt til organisasjonen ved å være frikjøpt, og dette hat gitt meg en dyp forståelse for organisasjonen og dens behov. Å ha en sånn forpliktelse er ikke noe jeg tar lett på, og jeg ønsker å fortsette å bidra til SDSN på en meningsfull måte. Til tross for at jeg straks har tilbrakt to år i AU, føler jeg ikke at min reise med SDSN er fullført. Snarere ser jeg dette som en kontinuerlig forpliktelse, og mitt ønske om å stille som medlem av kontrollkomiteen er et uttrykk for min vedvarende vilje til å tjene organisasjonen.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Min toårige periode i AU har gitt meg en unik innsikt i organisasjonen og en dyp forståelse av viktigheten av å opprettholde styringsdokumentenes integritet. Jeg har aktivt deltatt i revideringen av både styringsdokumentene og de nåværende politiske dokumentene, og dette har gitt meg en omfattende kunnskap som jeg mener vil være uvurderlig for kontrollkomiteens arbeid. Å være en del av AU har ikke bare gitt meg en oversikt over organisasjonens historie, men også gitt meg kjennskap til organisasjonens dynamikk, noe jeg føler gjør slik at jeg føler meg kvalifisert til å være en positiv bidragsyter til kontrollkomiteens arbeid. Jeg ønsker å fortsette å være en pålitelig ressurs for SDSN og bidra til organisasjonens fremgang på en ansvarlig og transparent måte. Jeg ser frem til å kunne videreføre mitt engasjement for SDSN gjennom rollen min som medlem av KK.

 

Engelsk tekst:

Over the past year and a half, I have dedicated significant time and energy to SDSN. I have been fortunate enough to fully commit myself to the organization by being on leave from my studies, and this has provided me with a deep understanding of the organization and its needs. Having such a commitment is not something I take lightly, and I wish to continue contributing to SDSN in a meaningful way. Despite having spent almost two years in AU, I don’t feel that my journey with SDSN is complete. Instead, I see this as an ongoing commitment, and my desire to run for a position in the control committee is an expression of my enduring willingness to serve the organization. My two-year tenure in AU has given me the unique insights into the organization and a deep understanding of the importance of maintaining the integrity of governance documents. I have actively participated in the revision of both governance documents and the current political documents, providing me with comprehensive knowledge that I believe will be invaluable for the control committee’s work. Being a part of AU has not only provided me with an overview of the organization’s history but also familiarity with the dynamics of the organization, making me feel qualified to be a positive contributor to the control committee’s work. I want to continue being a reliable resource for SDSN and contribute to the organization’s progress in a responsible and transparent manner. I look forward to continuing my commitment to SDSN through my role as a member of the control committee.