Harald Sebastian Bolstad Evensen

Harald Sebastian Bolstad Evensen
Harald Sebastian Bolstad Evensen

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: IT og informasjonssystemer

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? Kjære medstudenter! Siden forrige sommer har jeg vært så heldig og takknemelig å få være deres studentleder. Jeg trives utrolig godt i vervet og synes rett og slett tida har gått altfor fort. Derfor ber jeg nå, med stor ydmykhet om deres tillit i en periode til. Det å være studentleder er mer å regne som en livsstil og svært mye av tiden i starten har gått på å markere seg og gjøre seg kjent for alle samarbeidspartnerne våre. Dermed vil jeg, gitt deres tillit, fortsette å gi kontinuitet tilbake til våre samarbeidspartnere og heller tida på faktisk påvirkning til det beste for oss, istedenfor kleine navnerunder med smalltalk. Videre skal jeg sørge for å opprettholde og styrke vår posisjon i nasjonal studentpolitikk gjennom alle forumer. Det som imidlertid trigga meg aller mest til å stille til gjenvalg er at vi i denne perioden både skal få ny rektor og nytt universitetsstyre. På toppen av dette er det også kommune- og fylkestingsvalg som kan være med på å gi oss gjennomslag for vår politikk. I tillegg til alt dette har jeg nylig blitt kobla på EDUC (1/2 EU-allianser USN er med i) hvor vi nå skal legge frem hvordan vi ønsker at studentene skal involveres. Dette ser jeg på som et utrolig spennende prosjekt og ønsker ikke legge dette fra meg.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: Jeg egner meg i vervet ettersom jeg brenner for studentengasjementet ved USN og ønsker å gjøre det beste for alle studenter. I tillegg har jeg allerede vært studentleder i en periode og vil derfor, ved gjenvalg sørge for å gi kontinuitet både til SDSN men også USN. Universitetet er utrolig stort og mye av tiden min det siste halvåret har blitt brukt til å forstå USN som helhet, av den grunn mener jeg at jeg vil være svært egnet for en periode til. Gjennom min tid som tillitsvalgt har jeg tatt begge studiepoenggivende emner som tilbys for tillitsvalgte ved USN og anser derfor meg selv som godt kjent med kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet som helhet med dens styrker og svakheter mener jeg er utrolig viktig å kjenne når man er øverste tillitsvalgte for 17 067 medstudenter. Som person er jeg nysgjerrig og pratsom. Nysgjerrigheten min mener jeg kommer godt med, ettersom man er avhengig av å grave for å kunne løse saker og nødt til å holde seg oppdatert på det som skjer i sektoren vår. Som en pratsom person setter jeg alltid av tid til å både lytte og prate med alle, ofte er det de små samtalene som betyr mest og som gir best innblikk i hva som skjer rundt oss. I tillegg er jeg reiseglad og ser det på kun på som ekstra stor bonus å få lov og muligheten til å reise rundt på alle våre åtte campuser.

Engelsk tekst: Dear fellow students! Since the summer of '22, I have been so lucky and grateful to be your student president. I enjoy my position incredibly well and simply think that time has gone by far too quickly. Therefore, I now, with great humility, ask for your trust for another term. Being a student president is more to be considered a lifestyle and a great deal of time at the start has been spent on making a mark and making myself known to all our partners. Thus, given your trust, I will continue to give continuity back to our partners and spend time on actual influence for the best for us, instead of name-calling with small talk. Furthermore, I will ensure that we maintain and strengthen our position in Norwegian student politics through all forums. However, what most motivated me to run for re-election is that in this period we will both have a new rector and a new university board. On top of this, there are also municipal and county council elections that can help give us influence for our politics. In addition to all this, I have recently been connected to EDUC (1/2 EU alliances USN is involved in) where we will now present how we want the students to be involved. I see this as an incredibly exciting project and do not want to leave it. I am suitable for the position as I am passionate about student engagement at USN and want to do the best for all students. In addition, I have already been student president for a period and will therefore, upon re-election, ensure continuity both to SDSN but also to USN. The university is incredibly large and much of my time in the start has been spent understanding USN, for that reason I believe I would be very suitable for another term. During my time as a student representative, I have taken both courses offered for student representatives at USN and therefore consider myself to be well acquainted with the quality system. I believe that the quality system as a whole and its strengths and weaknesses are incredibly important to know when you are the highest representative of 17,067 fellow students. As a person, I am curious and talkative. I think my curiosity comes in handy, as you need to dig to solve cases and must keep up to date with what is happening in our sector. As a talkative person, I always make time to both listen and talk to everyone, often it is the small conversations that mean the most and give the best insight into what is happening around us. In addition, I like to travel and see it only as an extra big bonus to be allowed and the opportunity to travel around all eight of our campuses.