• Om oss
  • Valg
  • Bli kjent med kandidatene til USN styret

Bli kjent med kandidatene til USN styret

Kim Hellevammen og Kamilla Mathea Mogstad FOTO
Kim Hellevammen og Kamilla Mathea Mogstad sitter som studentrepresentanter i USN-styret studieåret 2020/2021.

Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger. Der sitter to studenter sammen med representanter fra de vitenskapelige og administrativt ansatte og eksterne medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Hvem mener du skal representere studentene i USN-styret? Hvilke saker er viktige for deg? Ta en titt på kandidatpresentasjonene og gjør deg opp en mening.

Og husk å bruke stemmeretten din!

Kandidat til USN styret, kvinne:

 

Navn: Kamilla Mathea Mogstad

Campus og fakultet: Porsgrunn, HS

Studie: Sykepleie

E-post: km-mogstad@live.no

 

Kamilla Mathea Mogstad

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Nå har jeg sittet i styret siden november 2019, og jeg ønsker å fortsette fordi jeg er genuint interessert i studentstemmen på vårt universitet! Helt ærlig har det tatt litt tid før jeg har kommet inn i det, men for en læringskurve det har vært! For meg er det viktig at studentene får brukt de rettighetene de har, påvirker der de kan, blir brukt som en ressurs og blir hørt i de sakene som er viktig for oss. Jeg ønsker gjenvalg for å kunne gjøre en enda bedre jobb enn tidligere, bli enda bedre kjent med SDSN for å tale studentenes sak og utvikle meg selv videre i dette flotte styrevervet. Jeg har lyst til å holde på, styrke og utnytte den stemmen vi studenter har rett inn mot universitetet.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Fra tiden jeg har hatt vervet, kjenner jeg på en enorm utvikling av meg selv fra da jeg startet, til nå. Det er et stort verv som krever mye. Nå vet jeg hva jeg går til, og er dødsklar for å ta rollen til nye høyder. Verv og forpliktelser er ikke nytt for meg, for det beste jeg vet er å engasjere meg, er nå i mitt 7. år som engasjert elev/student. Jeg har lyst til å lære mer, og påvirke enda litt mer i et av de mest lærerike, utfordrende og spennende styrevervene jeg har hatt hittil. Jeg ønsker å bidra, være ekte, ærlig og sett på som en ressurs. Vi skal ha et klart talerør inn mot univeristetet!

 

Engelsk tekst:

-

 

 

Navn: Karoline Lie

Campus og fakultet: Vestfold, HS

Studie: Sykepleie

E-post: 214644@usn.no

 

Karoline Lie

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg som studentrepresentant i Universitetsstyret fordi jeg har et stort engasjement for studentstemmen på USN og ønsker å bruke min kompetanse etter flere år som tillitsvalgt til å fremme studentstemmen i styret. Universitetsstyret er det øverste organet på USN og tar både økonomiske og strategiske avgjørelser. Dette legger føringene for hvordan USN skal drives, hvilke fokusområder man skal ha og kursen som stakes ut videre. Jeg vet at studentenes stemme betyr mye for ledelsen ved USN og at de ønsker å lytte til oss. Derfor vil jeg bidra med å være en tydelig stemme med bred kompetanse fra Universitets- og Høyskolesektoren både nasjonalt og lokalt her ved USN og erfaring etter ett år som en del av Rektors ledergruppe.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Min erfaring fra tillitsvalgtverv strekker seg tilbake til barneskolen og jeg har vært aktiv i alt fra barne- og ungdomsråd til fylkeselevråd. Derfor ble det naturlig for meg og også stille som tillitsvalgt i høyere utdanning når jeg begynte på den daværende Høyskolen i 2017. Siden det har jeg ved siden av studiet balansert flere ekstrajobber i helsevesenet og vervet som studentrådsleder for Helse og sosialfag i Vestfold. Før jeg i 2019 ble valgt inn på fulltid i Arbeidsutvalget i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og er nå på mitt andre år der. Vervet som nestleder og nå studentleder har gjort at jeg har fått utfordret meg selv, lært mye om sektoren, USN, strategi, studentmassen og hvordan strategisk arbeide med saker for å fremme sin mening og stemme. Jeg har fått delta i flere større prosjekter ved Universitetet som Demokrati og medbestemmelse, Organisasjons- og utviklingsprosjekt og flere prosesser i fakultetet blant annet utvikling av ny studieplan.
Noen av mine egenskaper som gjør meg egnet til dette vervet er at jeg er reflektert, tydelig, liker å sette meg inn i kompliserte saker og å se de fra flere sider. Studentmassen ved USN er variert og mangfoldig, noe jeg mener er svært bra, men det gjør også styrevervet utfordrende. Dette er en utfordring jeg svært gjerne ønsker å ta fatt på og oppfordrer deg til å stemme på meg.
Jeg egner meg som studentrepresentant i Universitetsstyret fordi jeg har en tydelig stemme, jeg har tilegnet meg en relativt bred erfaring etter mine fire år på Universitetet og som tillitsvalgt både i forhold til hvordan UH-sektoren styres og de utfordringene dette fører med seg til vårt universitet og daglige drift. Som sagt har jeg et brennende engasjement for Universitetet. At det skal være og bli et universitet som er en tydelig stemme i samfunnet og distriktet og at det er et universitet som har en tydelig identitet som studentene føler seg som en del av og er stolte av å representere. Noen av sakene jeg har jobbet mye med disse årene er studentens stemme i kvalitetssystemet, faglig sosialt fellesskap i studiene inkludert mentorordning og linjeforeninger, varierte undervisnings- og vurderingsformer og hvordan studenter og ansatte sammen kan løfte kvaliteten i utdanningen. Dette er viktige saker som jeg ønsker å ta med meg videre inn i styrevervet, men nå på et mer overordnet og strategisk nivå. Jeg har tro på at studentene i råd og utvalg kan være med og løfte viktige saker på dagsordenen ved USN og på den måten sammen få gjennomslag for saker for studentene.

 

Engelsk tekst:

I want to stand for election as a student representative on the University Board because I have a great commitment to the student vote at USN and want to use my expertise after several years as a student representative to promote the student vote on the board. The University Board is the highest body at USN and makes both financial and strategic decisions. This lays down the guidelines for how USN is to be run and which focus areas to have. I know that the students' voice means a lot to the management at USN and they want to listen to us. Therefore, I want to contribute to being a clear voice with broad expertise from the University and the Sector both nationally and locally here at USN and experience after a year as part of the Rector's group of leaders.

My experience from being a representative goes back to primary school and I have been active in many different arenas. Therefore, it became natural for me to run as a student representative in higher education when I started in 2017. Since then, in addition to my studies, I have balanced several extra jobs in the health service and served as student council leader for Health and Social Sciences in Vestfold. Before I in 2019 was elected to the Working Committee of the Student Democracy in Southeastern Norway and am now in my second year there. The position as deputy leader and now student leader has meant that I have been able to challenge myself, learn a lot about the sector, USN, strategy, the student body and how to work strategically with issues to promote our opinion and voice. I have been involved in several major projects at the University such as Democracy and co-determination, Organizational and development projects and several processes in the faculty, including the development of a new study plan.
Some of my qualities that make me suitable for this position are that I am reflective and I like to be acquainted with complicated matters and to see them from several sides. The student body at USN is varied and diverse, which I think is very good, but it also makes the board position challenging. This is a challenge I would very much like to take on and I urge you to vote for me.
I am suitable as a student representative on the University Board because I have a clear voice, I have gained a relatively broad experience after my four years at the University both in relation to how the higher education sector is managed and the challenges this brings to our university and daily operations. As I said, I have a burning commitment to the University. That it should be and become a university that has a clear voice in society and the district and that it is a university that has a clear identity that the students feel part of and are proud to represent. Some of the issues I have worked on a lot during these years are the student's voice in the quality system, professional social community in the studies including mentoring and line associations, varied teaching and assessment methods and how students and staff together can raise the quality of education. These are important issues that I want to take with me further into the board position, but now on a more general and strategic level. I believe that the students in councils and committees can be involved and raise important issues on the agenda at USN and in that way together get a breakthrough for issues for the students.

 

 

Navn: Tina Tufte Holtsdalen

Campus og fakultet: Notodden, HIU

Studie: Barnehagelærer

E-post: Tinath90@hotmail.com

 

Tina Tufte Holtsdalen

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å kunne videre representere studentene og deres behov, krav og forventninger i USN sitt arbeid.

Jeg stiller fordi dette virker som et spennende og lærerikt verv, samtidig som det vil utfordre evner til å lese dokumenter, sette seg inn i saker og kunne se helheten - noe jeg mener jeg har evne til.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg har erfaring fra flere studentrelaterte verv og har en god formening om hva studentene mener og forventer. Jeg har stor arbeidskapasitet, trives med dokumenter og saker, og er ikke redd for å kjempe studentene sin sak hvor det blir nødvendig. Jeg ønsker at USN skal bli et best mulig universitet for alle studenter ved våre campus.

 

Engelsk tekst:

I want to be a board representative because I think this seems like a exciting and educational position, that will challenge your ability to see the studentmass and the university as a whole. I mean that I have the capacity to do so.

 

I have experience from several student positions, which gives me good insight in what the student need, demands and expects from USN. I thrive with documents and cases, and I am not scared to fight for the student voice where it is needed.

 

 

Navn: Yngvild Kristensen

Campus og fakultet: Kongsberg

Studie: Økonomi og ledelse

E-post: yngvild.k@gmail.com

 

Yngvild Kristensen

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til at studenter skal være representert og ha en stemme i saker som angår studiehverdagen deres. God kommunikasjon mellom studenter og USN kommer alle til gode.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg har tidligere studert ved UiB og Nord Universitetet, og har hatt ulike verv i studentorganisasjoner. Jeg har også hatt ledende stillinger i organisasjoner gjennom 7 år.
Organisasjonsarbeid et klart interessefelt og jeg ønsker å bidra strategisk til å løfte frem studenters hverdag.

 

 

Kandidat til USN styret, mann:

 

Navn: Chalak Kadri

Campus og fakultet: Ringerike, HH

Studie: Jus

E-post: chalakkadri@gmail.com

 

Chalak Kadri

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil engasjere meg og påvirke studentenes studiehverdag. Jeg har lyst til å bidra til at studentene ved USN, skal oppleve at stemmene deres blir hørt. Jeg mener at det er viktig å sette studentenes behov og utfordringer i fokus i universitetsstyret. Jeg er opptatt av at både de som studerer i dag, men også de som kommer til USN fremover, skal ha det best mulig.

Korona-pandemien har vist at studentene er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet mtp. studiehverdagen, helsen og ikke minst økonomien. Dette er en felles utfordring vi alle studenter på USN bør bry oss om, og denne utfordringen løser vi studenter best sammen. Av den grunn vil jeg være studentenes stemme i universitetsstyre for å fremme studentenes interesser.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har allerede sittet litt under to semester i styret til SSN og har lært mye om studentenes behov og utfordringer, og dette har gjort at jeg har blitt mer bevisst på rollen min som studentrepresentant. Gjennom god erfaring fra vervet som studentrepresentant i SSN har jeg gode forutsetninger til å fungere i vervet som studentrepresentant i universitetsstyret, og ikke minst å se hva konsekvensen av beslutninger vil være for studenter.

 

Engelsk tekst:

 

 

Navn: Artur Aleksander Czapka

Campus og fakultet: Bø, HIU

Studie: Kulturledelse

E-post: aaxanimex@gmail.com

 

Artur Aleksander Czapka

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Grunnen til at jeg stiller til valg er fordi jeg ønsker å påvirke USN på best mulig måte som en studentrepresentant i øveste styret til USN. Jeg tror at etter tøffe året med mange tiltak, mye annerledes hverdag, så trenger studenter en representant som er klar for å kjempe for normal hverdag for alle studenter på USN.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har stor erfaring fra studentdemokratiet der jeg har innehavd flere verv, jeg kjenner ganske godt USN innefra ville jeg sagt, har hatt flere verv i råd og utvalg, så med meg ville man fått en person som kan sette seg inn og forsøke å gjøre størst mulig forskjell for studentene på USN.

 

Engelsk tekst:

I'm a candidate who has been a studentrepresentative in studentorganisation for few years, who wishes to take step up and make diffrence for students in our university.

 

 

Navn: Tommy Brask Jensen

Campus og fakultet: Porsgrunn, HS

Studie: Vernepleie

E-post: tommybrask@hotmail.com

 

Tommy Brask Jensen

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Som student ved USN, og siden jeg har fungert i sentralt verv i SDSN har jeg fått innblikk i mange prosesser på forskjellige nivåer ved USN. Prosesser som fungerer bra, men óg prosesser som ikke fungerer like bra som kanskje USN selv ønsker. Jeg brenner på generelt grunnlag for kvalitet, i alle ledd, som til slutt sørger for et kvalitetsprodukt. Når kvalitetsproduktet som ferdigproduseres består av mennesker som i forskjellige stadier av livet sitt ønsker å utdanne seg, er det avgjørende at USN oppfyller sine uttalte visjoner - samt plikter. Muligheten til å kunne være med å sørge for at studenter får oppfylt sitt ønske om best mulig kvalitet i studiene sine ved USN, samt muligheten til å kunne være med på å utvikle USN til å bli et enda bedre universitet enn hva der er i dag - til fordel for studentene, inspirerer meg veldig.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er analytisk, kritisk og reflekterende. Har innsikt i økonomi, og en god forståelse for organisasjonsmekanismer og synergier, samt mennesker. Samtidig evner jeg å prioritere/se etter hva som er til det beste for kvaliteten, for studenten og universitetet - selv om det kanskje ikke er det som til enhver tid maksimerer profitt rent økonomisk i excelarket.

 

Engelsk tekst:

Why I want to run for the position:

As a student at USN, and since I have worked in a central position in SDSN, I have gained insight into many processes at different levels at USN. Processes that work well, but also processes that do not work as well as maybe USN itself wants. I am passionate about a general basis for quality, at all levels, which ultimately ensures a quality product. When the end-product at USN is made up of people, who at different stages of their lives want to educate themselves, it is crucial that USN fulfills its stated visions - as well as duties. The opportunity to be able to help ensure that students obtain the best possible quality in their studies at USN, as well as the opportunity to be able to help develop USN to become an even better university than what it is today - for the benefit of the students, inspires me greatly.

Why im suited:
I am analytical, critical and reflective. Has insight into economics, and a good understanding of organizational mechanisms and synergies, as well as people. At the same time, I am able to prioritize / look for what is best for the student, for the quality, and the university - even though it may not be what maximizes profit financially in the excel sheet at all times.