Savana Aljazaeri

Savana Aljazaeri
Savana Aljazaeri

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ble meget glad da jeg så muligheten til å stille til valg for å bli læringsmiljøansvarlig ved Campus Vestfold USN. Jeg er ei 21 år gammel kvinne med bakgrunn fra både tekst, kommunikasjon, omsorgsjobber, rekruttering og markedsføring. Med min yrkesbakgrunn har jeg dannet en forståelse innom helse, trivsel og læringsmiljø. Jeg er dypt motivert til å jobbe direkte med studenter, og bidra i planlegging for å gjøre deres studietid ved Campus USN best som mulig. Jeg stiller meg som kandidat og søker spent på stillingen og håper på å bli deres nye læringsmiljøansvarlig.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Med min yrkesbakgrunn og utdannelse mener jeg å inneha de kvalifikasjonene dere er på jakt etter. Jeg er ei ung kvinne med videregående utdanning innenfor yrkesfaget Salg, Service og Sikkerhet, hvor jeg fikk god faglig kompetanse innenfor kommunikasjon, markedsføring og rekruttering. I studietiden fikk jeg praksiserfaring ved å jobbe i asylmottaket Hero i Kongsberg som tolk, resepsjonist og turguide når det galdt forflytting av beboere til andre mottak. Jeg hadde ansvar for utforming av informasjonsskriv for beboere med variert etnisk bakgrunn, og var i tillegg omsorgsperson for mindreårige og gravide. Jeg studerer nå bachelorgrad i sosiologi og tar et årsstudium innen internasjonal forståelse og samarbeid. Studien formidler kunnskap om bl.a. menneskelige relasjoner og samhold. I tillegg, så er jeg studentassistent for internasjonale studenter ved USN Campus Vestfold. Stillingen gir meg meget god kompetanse innen samhandling mellom mennesker og forståelse av sosiale relasjoner. Jobben min som studentassistent for internasjonale studenter har gitt meg meget god erfaring til å jobbe i et mangfoldig miljø med mennesker fra ulike deler av verden. Arbeidsoppgavene mine innebærer å holde stand på campus og promotere utveksling, holde informasjonsmøter på campus om utvekslingsmulighetene, være et kontaktpunkt mot campusets lokale internasjonale studenter, koordinere faste sosiale aktiviteter i løpet av semesteret/studieåret, osv. Derfor mener jeg å inneha de kvalifikasjonene dere er på jakt etter. Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker, gi dem en trygghetsfølelse og jeg trives ganske godt i sosiale aktiviteter. Jeg engasjerer i flerkulturelt arbeid, og behersker arabisk, engelsk og norsk ganske godt, både muntlig og skriftlig. Jeg har meget gode samarbeidsevner, jobber strukturelt, målrettet og tar intitiativ. Å kunne få plassen som læringsmiljøansvarlig vil være en meningsfylt og motiverende stilling, og jeg mener å ha rett kompetanse og erfaring til å formidle og spisse seksjonens budskap videre. Aller mest er jeg motivert til å sette meg inn i komplekse saker med mye saksinformasjon og ikke minst fremme studentenes interesser. Jeg er meget engasjert til å jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier. Jeg ser frem til å rette fokuset mot studentenes velferd, internasjonalisering og læringsmiljøpolitisk arbeid ved USN. Jeg er en utpreget menneske glad person, med et bevisst forhold til det å være i en omsorgsrolle. Jeg har bredt kommunikasjonsfaglig bakgrunn og kompetanse, og begynner gjerne så snart som mulig. Jeg er sterkt motivert, jobben ser ut til å passe meg som hånd i hanske. Jeg møter selvfølgelig gjerne på et møte om det ønskes, og spør meg gjerne hva som helst i mellomtiden! Jeg håper på å bli deres nye læringsmiljøansvarlig. Med vennlig hilsen, Savana Mohenad.

 

Engelsk tekst:

Hello, my name is Savana Mohenad Aljazaeri. I am 21 years old, and studying for a bachelor’s degree in sociology, in my second year i have chosen to study IFOS (international understanding and relations) at the USN campus Vestfold. I am deeply motivated to work with students and I want to contribute in planning to make your stay/study at USN campus Vestfold as comfortable and fun as possible. My previous jobs gave me a good experience and background in communication, recruitment and marketing. With this background I have formed an understanding of health, well-being and learning environment. I apply for a candidate to the position, and hope to become the new learning environment manager. I apply with alot of interest in this position. In high school i chose the vocational subject in the sales, service and security profession, where i gaind good professional expertise in communication, marketing and recruitment. Durning my studies i gained practical experience by working in the asylum Hero in Kongsberg as an interpreter, tour guide and receptionist. I was responsible for designing information writing for residents of varied ethnic backgrounds. My current study conveys knowledge about i.a. human relations and cohesion. In addition, i am a student assistant for the international students at USN Campus in vestfold. The position gives me a good expertise in human interaction and understanding of social relations. It also provides me a good experience to work in a diverse environment with people from different parts in the world, and with varied ethnic backgrounds. I have always enjoyed working with people and giving them a sence of security, I enjoy social activities and multicultural work. I speak fluently Arabic, English and Norwegian, both in writing and orally. I have very good collaborative skills, i work in a structured, purposeful and intuitive way. Being able to get the chance to have the position of learning environment manager will be very meaningful and motivating. And i believe to have the right expertise and experience to convey and refine the section’s message further. However, most of all, I am motivated to get involved in complex matters, and of course to promote the students interests. I am very committed to working for the students mobility, with a focus on profiling exchange studies. I look forward to focusing on the student’s well-being, internationalization and the learning environment policy work at USN. I have a broad communication background and expertise, I would love to start as soon as possible. I am highly motivated, the position seems to fit me well. Feel free to ask me anything in the meantime. I look forward to becoming your new learning environment manager. Kind regards, Savana Mohenad.

Hvor kan du stille til valg?