Poja Nademian

Poja Nademian
Poja Nademian

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille som studentrepresentant i klagenemda for å påse at studenters klagesaker blir behandlet mest mulig rettferdig, ved å være med på å belyse alle sider av de ulike sakene. Jeg er ikke redd for å uttrykke det jeg mener, men er opptatt av at det gjøres på en ryddig måte. I tillegg ser jeg på vervet som veldig givende og spennende, for ikke å glemme at det er viktige avgjørelser som tas for de studentene det berører. Jeg ønsker å være med og påvirke utfallet i klagesakene i størst mulig grad.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Etter å ha sittet i klagenemnda i et år (2019/2020), har jeg fått innsyn i ulike klagesaker. Jeg synes det har vært et spennende og lærerikt år og ønsker derfor å fortsette i vervet. Med vervet kommer mange utfordrende saker som setter rettferdighet og fornuft på prøve. Jeg anser meg selv som både rettferdig og fornuftig, i tillegg til at jeg har stort pågangsmot for å fortsette i vervet. Gjennom studiet (forretningsjus og økonomi) har jeg fått innsikt i ulike rettsområder og det er dette jeg liker å jobbe med. Jeg anser derfor klagenemda som det ideelle vervet for meg. Vervet både utfordrer og engasjerer meg. Jeg trives godt og har inntrykk av at jeg også har gjort en god jobb dette året.

Engelsk tekst:

I want to be a student representative in the Board of Appeal (klagenemnda) to ensure that student complaints are dealt with as fairly as possible, by helping to shed light on all aspects of the various issues. I am not afraid to express what I mean, but I also aim to do so in a polite manner. In addition, I regard the position as very rewarding and exciting, not to mention that we deal with important decisions for the students it concerns. I want to be involved and influence the outcome of the complaints to the greatest extent possible. After being a part of the Appeals Board for a year (2019/2020), I have gained access to various complaints cases. I think it has been an interesting and educational year and therefore want to continue in the position. With the job there comes many challenging cases that put justice and reason to the test. I consider myself both fair and sensible, in addition to really wanting to continue in my position. Through my studies (business law and economics) I have gained insight into various areas of law, and that is what I enjoy working with. I therefore consider this to be the ideal position for me. I both get challenged and engaged. I have enjoyed the position this year and I also have the impression that I have also done a good job this year, and therefore I would love to continue for this following year (2020/20219).

Campus og fakultet: Ringerike

Studie: Forretningsjus og økonomi

E-post: poja1997@hotmail.com