Om skikkethet

Studentrådsleder Ole-Marius Refsnes FOTO
Studentrådsleder Ole-Marius Refsnes er opptatt av at alle studenter får god info om skikkethet

I en rekke utdanninger blir studentenes skikkethet vurdert. Men hva er formålet og hvordan vurderes skikkethet?


Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. Hensikten med ordning for skikkethetsvurdering er å sikre at barnehagebarn, elever, pasienter og andre brukere møter ansatte som er skikket for det yrket de utøver. Studenter som tilfredsstiller de faglige kravene som stilles i utdanningen, kan likevel utestenges fra utdanningen hvis de blir vurdert som uskikket for yrket.

Det viktigste virkemiddelet i å vurdere skikkethet ligger i selve i studiet, ved at studenten får stryk/ikke bestått i fag eller praksis.

 

Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger

En student er i følge forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser mangledne vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser i liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende yrkesrolle.

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

 

Vurderingskriterier for helse- og sosialutdanningene

En student er i følge forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) studenten viser manglende vilje eller evnet il omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter og brukere.

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

 

Løpende skikkethetsvurdering

Det skal pågå en løpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet. Dette skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer, helse- eller sosialperson. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og praktiske delen av studiet. Lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten i utdanningssituasjonen å gjøre, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger. Da særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, bør mindre forhold forsøkes å rettes opp fortløpende under veiledning og i samtaler.

Særskilt skikkethetsvurdering

En særskilt skikkethetsvurdering begynner som regel med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Saken utredes og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering har ansvar for at det eventuelt utarbeides et utvidet veiledningsopplegg. Dersom utvikdet veiledning ikke anses for å være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet veiledning ikke har medført den nødvendige endring og utvikling hos studenten, går saken til behandling i skikkethetsnemnda.


 

 

 

 

 

Her finner du mer info om vurdering av skikkethet:

Rundskriv: forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Løpende skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

 

 

Lov om universiteter og høyskoler - uhl sier følgende:

§ 4-10.Utestenging etter skikkethetsvurdering

(1) Kongen kan fastsette at i enkelte utdanninger skal institusjonen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet.
(2) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.