Studenter i styrer, råd og utvalg

 • Styret ved USN
  Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger. Av disse er to studenter: en mannlig og en kvinnelig representant som sitter i styret.

 • Læringsmiljøutvalget (LMU)
  Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg som arbeider med USN sitt læringsmiljø, altså arbeidsmiljøet til studentene. LMU rapporterer direkte til styret og kan utføre tiltak som skal bedre studiehverdagen på campus. På USN har campusstyrenes læringsmiljøansvarlige fast plass i LMU og dette følger med vervet.

   
 • Skikkethetsnemnda
  Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.
   
 • Klagenemnda
  Klagenemnda ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter klagenemnda vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Klagenemnda består av en leder (dommer i tingretten), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

 

 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)
  UFU jobber med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på USN. Det sitter fire studenter i UFU, en student fra hvert faukultet.
 •  
 • Likestillings- og inkluderingsutvalget
  Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert i utvalget.
   
 • Tilsettingsutvalget
  Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) har ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget består av personal- og organisasjonsdirektør, dekan ved det aktuelle fakultet, to ansatt representanter og en studentrepresentant.
 •  

Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å administrere, forberede og gjennomføre valget av representanter til USN-styret. Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende måte og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen. 

 

Fakultetsstyrene

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har ansvar for utvikling og kvalitetssikring. Fakultetsstyrene består av dekan, fem ansattrepresentanter, to studentrepresentanter og tre eksterne styremedlemmer.

Studenter har lovpålagt rett til 20 % representasjon i styret, råd og utvalg på USN i henhold til universitets- og høyskoleloven. Dette gjelder alle beslutningsorgan ved Universitetet.