Studenter i styrer, råd og utvalg

Møte - studentrepresentasjon FOTO

Her kommer informasjon om studentene som sitter i råd og utvalg ved USN, samt informasjon om universitetsstyrerepresentantene. Siden er under utvikling.

 • Styret ved USN
  Styret er universitetets øverste styringsorgan, og har ansvar for alle faglige, økonomiske og strategiske beslutninger. Av disse er to studenter: en mannlig og en kvinnelig representant som sitter i styret.

 • Læringsmiljøutvalget (LMU)
  Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg som arbeider med USN sitt læringsmiljø, altså arbeidsmiljøet til studentene. LMU rapporterer direkte til styret og kan utføre tiltak som skal bedre studiehverdagen på campus. På USN har campusstyrenes læringsmiljøansvarlige fast plass i LMU og dette følger med vervet.

   
 • Skikkethetsnemnda
  Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.
   
 • Klagenemnda
  Klagenemnda ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter klagenemnda vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Klagenemnda består av en leder (dommer i tingretten), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.

 

 • Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)
  UFU jobber med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på USN. Det sitter fire studenter i UFU, en student fra hvert faukultet.
 •  
 • Likestillings- og inkluderingsutvalget
  Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert i utvalget.
   
 • Tilsettingsutvalget
  Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) har ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget består av personal- og organisasjonsdirektør, dekan ved det aktuelle fakultet, to ansatt representanter og en studentrepresentant.

Studenter har lovpålagt rett til 20 % representasjon i styret, råd og utvalg på USN i henhold til lovverket. Dette gjelder alle beslutningsorgan ved Universitetet.