Organisasjonskart

Organisasjonskart

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) er opprettet for å ivareta studentene sine interesser og synspunkter overfor Universitetet i Sørøst-Norge (USN), vertskommuner, regionen og andre aktuelle parter. SDSN er representert på alle campus og fakultet. SDSN er organisert for å ivareta studentenes interesser på en best mulig måte. 

 

Tillitsvalgte i kullene

Tillitsvalgte i kullene representerer alle studentene i eget kull og fungerer som bindeleddet mellom studentrådet og det enkelte kull. Det skal velges en tillitsvalgt per 40 studenter i kullet, opp til fem per kull, i tillegg til vara. 

 

Studentråd

Studentrådet er det øverste organ for det respektive fakultetet ved campus og består av kulltillitsvalgte, vara og studentrådsleder. Studentrådet er bindeleddet mellom studentene og campusstyret.
 

Campusstyre

Campusstyrene er det enkelte campus sitt øverste organ.
Campusstyrene består av campusleder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig, læringsmiljøansvarlig og studentrådsledere. 
 

Ledergruppa

Ledergruppa består av campuslederne og arbeidsutvalget, og er øverste beslutningsorgan mellom semestermøtene.
 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er det styrende organet i SDSN mellom ledergruppemøtene og semestermøtene, og står for utøvelsen av de vedtak som semestermøtet og ledergruppa fatter. Arbeidsutvalget består av studentleder og nestleder som er frikjøpt i hundre prosent stilling.

 

Semestermøte

Semestermøte er det øverste beslutningsorganet i SDSN og skal avholdes en gang hvert semester. Semestermøte består av urnevalgte medlemmer av campusstyrene på hver campus. 

 

Organisasjonskonsulenter

USN har ansatt organisasjonskonsulenter som bidrar Studentdemokratiet med praktiske gjøremål, rådgivning og kursing. 

 

Du kan laste ned organisasjonskart her