Mia Elise Raaen

Mia Elise Raaen
Mia Elise Raaen

Navn: Mia Elise Raaen

Campus og fakultet: Drammen, HIU

Studie: MGLU 2

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg som studentleder fordi jeg brenner for organisatorisk arbeid og studenters rettigheter. For meg er det ekstremt viktig å gjøre studentenes stemme tydelig ved universitet i Sørøst-Norge, men også nasjonalt.

Jeg tror jeg vil gjøre en god jobb i vervet som studentleder fordi jeg ikke er redd for å være et talerør og snakke på mine medstudentes vegne. Samtidig ser jeg på vervet som en spennende og interessant utfordring som jeg kan ta til meg mye lærdom av, samtidig som jeg har tidligere erfaring jeg vil ta med meg inn i arbeidet med vervet.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet

Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg er strukturert, rettferdig og tydelig. Jeg tar til meg både ros og konstruktiv kritikk, og er hele tiden villig til å lære og vokse. Samtidig som jeg har hatt lederroller tidligere hvor jeg har fått gode tilbakemeldinger.

Jeg har tidligere erfaring fra flere ulike organisasjoner som elevorganisasjonen, operasjon dagsverk, elevråd, pedagogstudentene. Ikke minst har jeg hart en periode som campusleder ved campus Drammen i sdsn.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

I want to stand for election as a student leader because I am passionate about organizational work and students' rights. For me, it is extremely important to make the students' voices clear at universities in southeastern Norway, but also nationally.

I think I am going to do a good job in the position of student leader because I am not afraid to speak on behalf of my fellow students. At the same time, I see the position as an exciting and interesting challenge that I can learn a lot from, at the same time as I have previous experience I want to take with me into the work with the position.

I am suitable for this position because I am structured, fair and clear. I take both praise and constructive criticism, and am constantly willing to learn and grow. At the same time as I have had leadership roles before where I have received good feedback.

I have previous experience from several different organizations such as elevorganisasjonen, operasjon dagsverk, pedagogstudentene and student council. Not least, I have had a period as campus leader at the Drammen campus in sdsn