Harald Sebastian Bolstad Evensen

Harald Sebastian Bolstad Evensen
Harald Sebastian Bolstad Evensen

Navn: Harald Sebastian Bolstad Evensen

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: IT og informasjonssystemer

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg som studentleder fordi jeg ønsker å være med på å påvirke USNs retning fremover. Tidligere har jeg vært tillitsvalgt for kullet mitt og dette studieåret er jeg studentrådsleder for USN Handelshøyskolen ved campus Vestfold. Gjennom disse snart tre årene har jeg ikke vært redd for å bruke stemmen for å fremme medstudenters saker og prøvd å løse sakene jeg kan, eller sendt det til riktig person. Under mitt første år som tillitsvalgt tok jeg emnet OFK1000 (Organisasjonsarbeid for kulltillitsvalgte) og nå tar jeg det andre emnet for tillitsvalgte, ØA-PKO3000 (Praktisk kommunikasjon og organisasjon). Gjennom disse emnene har jeg blitt enda bedre kjent med organiseringen og strukturen ved USN.

Sakene jeg brenner mest for er at alle skal ha en lik rett til utdanning og at man ikke skal forskjellsbehandles. Et annet viktig punkt både USN og SDSN må jobbe mer med er bærekraft. Per dags dato mener jeg at ingen i UH-sektoren som er genuint opptatt av bærekraft, men heller god på rapportering og sertifisering. Her mener jeg det er en gyllen mulighet for USN å bli først og best.

Den største utfordringen for SDSN som er og har vært er synlighet. Jeg mener derfor det må legges en ordentlig plan for hvordan studentdemokratiet skal bli enda mer synlig på campus, en plan som skal være mulig å strekke seg etter, men også mulig å måle.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Jeg egner meg i vervet fordi jeg mener en spade er en spade. Samtidig er jeg ikke redd for å brette opp ermene for å få ting gjort. Gjennom valgfagene jeg har tatt (OFK1000 & ØA-PKO3000) føler jeg at jeg har blitt godt kjent med universitetet.

Som person er jeg pratsom og nysgjerrig, og liker av den grunn å slå av en prat med medstudenter og folk generelt for å høre hvordan det går, om man trives med mer. Tidligere har jeg vært sommervikar som ufaglært kokk og har med det virkelig fått jobbe under strenge tidsfrister med flere baller i lufta. På fritiden spiller jeg håndball og er med det en lagspiller, selv om jeg også liker å jobbe individuelt.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

I want to stand for election as student leader because I want to be involved in influencing USN’s direction going forward. I have previously been a student representative for my class and this academic year I am the student council leader for USN School of Business at campus Vestfold. During these almost three years, I have not been afraid to use my voice to promote fellow students’ issues and try to solve the issues I can or send it to the right person. During my first year as a student representative, I took the course OFK1000 (Organizational work for student representatives) and now I take the second course for student representatives, ØA-PKO3000 (Practical communication and organization) Through these courses, I have become even better acquainted with the organization and structure of USN.

The issues I am most passionate about are that everyone should have equal right to education and that one should not be treated differently. Another important point that both USN and SDSN need to work more on is sustainability. As of today, I believe that no one in the higher education sector is genuinely concerned with sustainability, but rather good at reporting and certification. Here I mean it is a golden opportunity for USN to be first and best.

The biggest challenge for SDSN that is and has been is visibility. I therefore believe that a proper plan must be constructed for how the student democracy will become even more visible on campus. This plan must be possible to reach for, but also possible to measure.


I am suitable for this position because I think a shovel is a shovel. At the same time, I’m not afraid to roll up my sleeves to get things done. Through the courses I have taken (OFK1000 & ØA-PKO3000) I feel that I have become well acquainted with the university.

As a person, I am talkative and curious, and for that reason I like to strike up a conversation with fellow students and people in general to hear how it goes, if you thrive and the like. I have previously been a summer substitute as an unskilled chef and have really had to work with strict deadlines with several balls in the air. In my free time I play handball and therefore I am a natural team player, although I also like to work individually.