Harald Sebastian Bolstad Evensen

Harald Sebastian Bolstad Evensen
Harald Sebastian Bolstad Evensen

Navn: Harald Sebastian Bolstad Evensen

Campus og fakultet: Vestfold, HH

Studie: IT og informasjonssystemer

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg som organisatorisk nestleder fordi jeg ønsker å gjøre SDSN sin posisjon enda viktigere. Tidligere har jeg vært tillitsvalgt for kullet mitt og dette studieåret er jeg studentrådsleder for USN Handelshøyskolen ved campus Vestfold. Gjennom disse snart tre årene har jeg ikke vært redd for å bruke stemmen for å fremme medstudenters saker og prøvd å løse sakene jeg kan, eller sendt det til riktig person. Under mitt første år som tillitsvalgt tok jeg emnet OFK1000 (Organisasjonsarbeid for kulltillitsvalgte) og nå tar jeg det andre emnet for tillitsvalgte, ØA-PKO3000 (Praktisk kommunikasjon og organisasjon). Gjennom disse emnene har jeg blitt enda bedre kjent med organiseringen og strukturen ved USN.

Saken jeg er mest opptatt av for SDSN er å øke synligheten. Her er det mange områder som kan og bør forbedres. Et konkret forslag her er å utarbeide en felles profilerings-mal. Dette vil antakelig kunne gjøre jobben for kommunikasjonsansvarlige noe enklere samtidig som man sikrer at alt SDSN legger ut er konsist. Dette vil etter min mening være med å øke merkevaren SDSN og også synligheten.

En annen sak som er viktig er nettsidene til SDSN. Sidene har riktignok blitt bedre det siste året, men vi har fortsatt en vei å gå. Flere av sidene er enten feil, utdatert eller bruker et vanskelig språk. I tillegg bør navigasjonen være mer naturlig og flytende.

 

 

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet 

Jeg egner meg i dette vervet fordi jeg ikke er redd for å brette opp ermene for å få ting gjort. Som IT-student har jeg også gode idéer for hvordan merkevaren SDSN kan styrkes. Gjennom valgfagene jeg har tatt (OFK1000 & ØA-PKO3000) har jeg blitt bedre kjent med universitetet som organisasjon og dens struktur. Som tillitsvalgt og studentrådsleder har jeg i tillegg blitt godt kjent med SDSN struktur.

Som person er jeg pratsom, nysgjerrig og organisert. Tidligere har jeg vært sommervikar som ufaglært kokk og har med det virkelig fått jobbe under strenge tidsfrister med flere baller i lufta. På fritiden spiller jeg håndball og er med det en lagspiller, men liker også å jobbe selvstendig.

 

Engelsk tekst (USN har mange internasjonale studenter. Skriv litt på engelsk om deg selv og hvorfor du ønsker å stille) 

I want to stand for election as organizational deputy leader because I want to make SDSN’s position even more important. I have previously been a student representative for my class and this academic year I am the student council leader for USN School of Business at campus Vestfold. During these almost three years, I have not been afraid to use my voice to promote fellow students’ issues and try to solve the issues I can or send it to the right person. During my first year as a student representative, I took the course OFK1000 (Organizational work for student representatives) and now I take the second course for student representatives, ØA-PKO3000 (Practical communication and organization) Through these courses, I have become even better acquainted with the organization and structure of USN.

The issue I am most concerned about for SDSN is to increase visibility. Here are many areas that can and should be improved. A concrete proposal here is to create a common profiling template. This will probably be able to make the job for communications managers somewhat easier while ensuring that everything SDSN publishes is consistent. In my opinion this will help increase the brand SDSN and the visibility.

Another issue that is important is the SDSN website. The pages have admittedly improved over the last year, but we still have a way to go. Several of the pages are either incorrect, outdated or use difficult language. In addition, navigation should be more natural and fluid.


I am suitable for this position because I am not afraid to roll up my sleeves to get things done. As an IT student, I also have good ideas for how the SDSN brand can be strengthened. Through the courses I have taken (OFK1000 & ØA-PKO3000) I feel that I have become well acquainted with the university as an organization and its structure. As a former student representative and now student council leader, I have also become well acquainted with the SDSN structure.

As a person, I am talkative, curious, and organized. I have previously been a summer substitute as an unskilled chef and have really had to work with strict deadlines with several balls in the air. In my free time I play handball and am a team player with it, but I also like to work independently.