Nestleder på campus

Nesleder ved campusstyret Kongsberg Paul Knutson
Nesleder ved campusstyret Kongsberg Paul Knutson

Nestleder skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus og jobbe for et godt studentmiljø sammen med linjeforeninger, fadder, studentorganisasjoner, SSN og andre.


Hvorfor skal du stille til dette vervet?

 • Du får erfaring med ledelse og administrativt arbeid.
 • Du får unik kunnskap om påvirkning og høyere utdanning
 • Du får muligheten til å representere mange av dine medstudenter
 • Du får jobbe med de tillitsvalgte på hele USN og møte studenter og ansatte på tvers av studieretninger og campus.
 • Nettverk og nye vennskap
 • Solid arbeidserfaring til studier, jobb og CV
 • Attest

Hvilke saker jobbes det med i dette vervet?

 • Du skal sørge for at viktige saker for studenter blir satt på dagsorden.
 • Du skal ved campusleders fravær fungere som campusleder
 • Du har ansvar for den praktiske gjennomføringen av studentvalg på campus
 • Du skal legge til rette for, veilede, motivere og være en ressurs for alle tillitsvalgte i Studentdemokratiet på campus.
 • Du sitter som medlem av campusstyret. Campusstyret møtes månedlig i studiemånedene.

Hva kreves av meg i dette vervet?

 • Du er tilgjengelig for møter det kommende studieåret. Campusstyret møtes minst en gang i måneden.
 • Noe reisetid. Utgifter dekkes.
 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.
 • Du er opptatt av dine medstudenters velferd og utdanningskvalitet
 • Du er ikke redd for å si din mening og er en god lagspiller.
 • Du er god med mennesker og ansvarsfull.

 

Nestleder på campus sin rolle:

 • Nestleder i campusstyret er leders stedfortreder.
 • Skal sørge for at campusstyremøter blir innkalt og referatført.
 • Ansvarlig for SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade

Studentarbeid på campus:

 • Nestleder skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på campus.
 • Jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, fadder, studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre.
 • Skal i samarbeid med komiteen for nestledere og andre relevante aktører jobbe med SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade.

Politisk

 • Campus Nestleder arbeider sammen med campusleder på campus og representerer studentene der det er naturlig.

Samarbeid

 • Være bindeledd mellom studenter og ansatte på USN.
 • Samarbeide med de andre campus nestlederne i campusstyrene i Studentdemokratiet gjennom nestlederkomiteen.

Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN:

 • Campusstyremøter
 • Komitémøter
 • Semestermøte

 

For alle medlemmer av campusstyret:

 • Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
 • Campusstyret skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.
 • Campusstyret skal vedta lokal handlingsplan og budsjett.
 • Funksjonstiden er 1. juli til 30 juni i henhold til Studentdemokratiet sine vedtekter.

Stillingsbeskrivelse til nestleder på campus finner du her.

Om suppleringsvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 13. august – 02. september. 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 08. september – 15. september. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 21.september. 


Valg i semestermøte finner sted 16-18. oktober.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv