Kim Hellevammen

Kim Hellevammen
Kim Hellevammen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Det å gjøre en forskjell er et mål, vi må engasjere oss for at Universitetet i Sørøst-Norge skal bli et godt sted å studere!

Studentstemmen er ekstremt viktig. Det er derfor jeg ønsker å stille til Universitetsstyret for å være stemmen til studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studentene fortjener en representant som leser saksdokumenter, kjenner til institusjonen, studentmassen og som tørr si ifra hvis man er uenig.

Etter å ha sittet som Studentleder studieåret 2019-2020, fungerende studentleder studieåret 2018-2019, Læringsmiljø utvalget 2018-2019 og flere andre verv ønsker jeg å tre inn i universitets styret i det kommende studieåret. Jeg ønsker å fortsette å jobbe for å gjøre USN til det beste stedet å studere for studentene, men også for å gjøre det til en trygg og god arbeidsplass for de ansatte.

Gjennom å ha vært engasjert i Studentdemokratiet i en periode på fire år har jeg innehatt ulike organisatoriske og politiske verv lokalt og sentralt. Jeg har et brennende engasjement for universitetet og studentene som gjør at jeg ønsker nå å delta i beslutningsprosessene til USN på øverste nivå.

Studentdemokratiet og Universitetet i Sørøst-Norge har en samarbeidsavtale som jeg hadde gleden av å være involvert under utarbeidelsen. Avtalen ble undertegnet under USN sitt årlige strategiseminar av rektor Petter Aasen og ga meg masse god innsikt i hvordan man forhandler frem gode avtaler som kommer studentene til gode.

Hjertesaken min de siste årene har vært å reformere læringsmiljøutvalget til universitetet. Saksgangen og det politiske arbeidet rundt dette har vært lang men møtt med positivitet fra alle som har vært involvert. Universitets styret tok stilling til en ny organisering, mandat og sammensetning i studieåret 2019-2020 og dette ble enstemmig vedtatt under USN sitt styremøte.

Jeg har vært med å presentere/representere studentenes stemme til flere deler av regjeringen, blant annet ved flere møter med Samferdselsministeren og utdanningsministeren.

Jeg har erfaring som studentassistent ved sommerskolen til USN og som studentpolitiker har jeg reist og besøkt mange universiteter i Norge og i utlandet, dette gir meg et godt perspektiv på hvordan andre institusjoner fungerer og hvordan studentene er representert.

På nasjonalt studentpolitisk nivå har jeg hatt tett kontakt med NSO over flere år nå og har deltatt på flere av deres nasjonale møter.

Erfaringene jeg har opparbeidet meg gjør at jeg har en meget god innsikt i den komplekse studenthverdagen ved alle USN sine 8 campus. Læringsmiljøutvalget har gitt meg en god innsikt i hvordan universitetet jobber med å bedre flercampusmodellen og imøtekomme en studentmasse som er i forandring.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at det er mange sider av USN det må jobbes med. Det er her erfaringer fra studentdemokratiet er viktig, det er erfaringer fra hendelser på campus i studentmassen som ikke alltid har vært positive.

Men det er denne type hendelser som gjør at jeg ønsker å jobbe enda hardere for studiehverdagen til studentene, og da er det viktig med erfaringer som ikke alltid er positive for å få et nyansert og riktig perspektiv som bidrar til at man kan ta de riktige og vanskelige avgjørelsene. Det er på bakgrunn av disse hendelsene at jeg har vært involvert i utarbeidelsen av retningslinjer ved alvorlige hendelser på USN sammen med universitetet.

Studentdemokratiet har gått igjennom en forandring de siste tre studieårene hvor man har fått en helt ny organisering. Jeg stilte til valg for å forandre hvordan studentdemokratiet var organisert og stilte til gjenvalg for å være en kontinuitets bærebjelke igjennom det første året under ny organisasjon. Dette har vært ekstremt lærerikt men også vist hvor vanskelig det er å jobbe med komplekse prosesser som har mange mennesker involvert.

Jeg har sittet NITOstudentene som styremedlem og i arbeidsutvalget til studentdemokratiet, læringsmiljøutvalget, Dekans ledergruppe for studentgjennomføring og mye annet spennende.

Med denne bakgrunnen har jeg opparbeidet meg erfaring med styrearbeid, jeg har også god kjennskap til hva universitetsstyret har jobbet med da jeg har deltatt på USN sine styremøter 2018-2020 og er da godt innforstått med universitetets styrearbeid.

Ønsker du å lese litt ekstra så er denne artikkelen informativ (og still til valg du også!).

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Noen av vervene jeg har hatt i min studietid ved universitetet i Sørøst-Norge er:

NITOstudentene-styremedlem - Studieåret 2016-2017

Dekans ledergruppe for studentgjennomføring – Studieåret 2016-2017

Studentassistent Laboratorium - 2017-2018

Campussleder Kongsberg   - Studieåret 2017-2018

Studentassistent Sommerskolen - 2017-2019

Fungerende Studentleder - Studieåret 2018-2019

Læringsmiljøutvalget          - Studieåret 2018-2019

Studentleder                        - Studieåret 2019-2020

 

I tillegg har jeg vært involvert i eller sittet i følgende som følge av verv:

Studentparlamentet – studieåret 2017-2019

Semestermøte – Studieåret 2019-2020

SDSN ledergruppe – Studieåret 2019-2020

NOKUT tilsyn – Studieåret 2018-2019

Rektors ledergruppe – studieåret 2019-2020

Med erfaring i studentdemokratiet som klassetillitsvalgt, campusleder, organisatorisk nestleder i arbeidsutvalget, og studentleder så kjenner jeg godt til studentenes hverdag og de utfordringene som det må arbeides med på den komplekse flercampus institusjonen vi studerer ved.

Erfaringer fra samarbeidsmøter med Rektor, viserektor, rektors ledergruppe og USN styremøter har gitt meg en god innsikt i hvordan universitetet fungerer og er strukturert

Innenfor USN har jeg sittet i Dekans ledergruppe for studentgjennomføring, Læringsmiljøutvalget, laboratorieansvarlig, vært studentassistent i flere fag og hatt andre verv/deltagelse i ulike organer ved USN.

Som studentpolitiker har jeg også jobbet med lokal kommune og fylkene som universitetet vårt befinner seg i. Jeg er av den formening at en av de viktigste samarbeidspartnerne universitetet kan ha er vertskommunene.

Jeg har fått god innsikt i strukturen og oppbygningen til USN som er viktig for å gjøre en god jobb i dette særdeles viktige vervet.

 

Engelsk tekst:

Making a difference is incredibly important, we must commit ourselves to make the University of Southeast Norway a good place to study!

The student voice is extremely important. That is why I want to ask the University Board to be the voice of the students at the University of Southeast Norway. The students deserve a representative who reads case documents, knows about the institution, the student body and who dare say if you disagree.

After serving as Student Leader for the academic year 2019-2020, working Student Leader for the academic year 2018-2019, the Learning Environment Committee 2018-2019 and several other positions, I wish to join the University Board in the coming academic year. I want to continue to work to make USN the best place to study for students, but also to make it a safe and good workplace for staff.

Through being involved in the Student Democracy for a period of four years, I have held various organizational and political positions locally and centrally. I have a passion for the university and the students that make me want to participate in the USN decision-making process at the top level.

The Student Democracy and the University of Southeast Norway have a cooperation agreement that I had the pleasure of being involved in the preparation. The agreement was signed during USN's annual strategy seminar by Principal Petter Aasen and gave me lots of good insights on how to negotiate good deals that benefit the students.

My Passion in recent years has been to reform the university's learning environment committee. The case work and the political work around this has been long but met with positivity from everyone involved. The University Board decided on a new organization, mandate and composition during the academic year 2019-2020, and this was unanimously approved during the USN Board meeting.

I have been presenting / representing the students' voice to several parts of the government, including at several meetings with the Minister of Transport and the Minister of Education.

I have experience as a student assistant at the USN summer school and as a student politician I have traveled and visited many universities in Norway and abroad, this gives me a good perspective on how other institutions work and how students are represented.

At the national student political level, I have been in close contact with NSO for several years now and have attended several of their national meetings.

The experience I have gained means that I have a very good insight into the complex student life at all USN's 8 campuses. The Learning Environment Committee has given me a good insight into how the university is working to improve the multi-campus model and accommodate a changing student body.

The Student Health and Well-Being Survey (SHoT) shows that there are many aspects of USN that need to be worked on. This is where experiences from the student democracy are important, there are experiences from events on campus in the student body that have not always been positive.

But it is these types of events that make me want to work even harder for the student life of the students, and then it is important to have experiences that are not always positive in order to have a nuanced and correct perspective that helps to take the right and difficult decisions. It is on the basis of these events that I have been involved in the drafting of guidelines for serious incidents at USN along with the University.

The student democracy has undergone a change in the last three academic years where a whole new organization has been acquired. I made a choice to change how the student democracy was organized and asked for re-election to be a continuity pillar throughout the first year under a new organization. This has been extremely instructive but also shown how difficult it is to work with complex processes that have many people involved.

I have served on the NITO students as a board member and on the student democracy working committee, the learning environment committee, the dean's leadership group for student implementation and many other exciting things.

With this background, I have gained my experience with board work, I also have good knowledge of what the University Board has worked on when I attended USN's Board meetings 2018-2020 and is well aware of the University's board work.

 

Some of the positions I have had during my studies at the University of Southeast Norway:

NITO students-board member - The academic year 2016-2017

Dean's Leadership Group for Student Implementation - Academic Year 2016-2017

Student Assistant Laboratory - 2017-2018

Campus leader Kongsberg - 2017-2018 academic year

Student Assistant Summer School - 2017-2019

Acting Student Leader - Academic Year 2018-2019

The Learning Environment Committee - The academic year 2018-2019

Student Head - 2019-2020 academic year

 

In addition, I have been involved in or sat in the following as a result of my duties:

Student Parliament - Academic year 2017-2019

Semester meeting - Academic year 2019-2020

SDSN Leadership Group - Academic Year 2019-2020

NOKUT supervision - Academic year 2018-2019

Rector's Leadership Group - academic year 2019-2020

 

With experience in student democracy as a class representative, campus leader, organizational deputy leader in the working committee, and student leader, I know the students' everyday life and the challenges that must be dealt with at the complex multi-campus institution we study.

Experiences from collaboration meetings with the Rector, Vice-Rector, the Rector's Management Group and USN Board meetings have given me a good insight into how the University works and is structured.

Within the USN, I have served on the Dean's Student Implementation Group, the Learning Environment Committee, the laboratory manager, been a student assistant in several subjects and had other positions / participation in various agencies at USN.

As a student politician, I have also worked with the local municipality and the counties in which our university is located. I am of the opinion that one of the most important partners the university can have is the host municipalities.

I have gained good insight into the structure and structure of USN which is important for doing a good job in this extremely important position.

Campus og fakultet: Kongsberg

Studie: Ingeniør

E-post: hellevammenkim@gmail.com