Internasjonal plattform

1. Internasjonalisering - en strategi for å heve kvalitet av utdanning

 

I denne plattformen belyses Studentdemokratiets meninger om internasjonalisering ved USN. 

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) mener at internasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved USN. I et globalt perspektiv styrker internasjonalisering av høyere utdanning det internasjonale fellesskapet og fremmer demokrati, mangfold og bærekraftig utvikling.

 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) må vi se på internasjonalisering som en strategi for å øke utdanningskvalitet og konkurranseevne, både nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonalt samarbeid skal utnyttes aktivt for å øke kvaliteten i egen utdannings- og forskningsvirksomhet, og det skal legges til rette for utstrakt studentmobilitet. Internasjonalt samarbeid om forskning og utdanning er nøkkelen til løsning på en rekke globale, nasjonale og lokale utfordringer.

 

2. Internasjonal studentmobilitet

Internasjonal studentmobilitet blir tradisjonelt definert som inn- og ut mobilitet av studenter i form av utveksling og andre lengre opphold i utlandet. SDSN mener at det innen norsk høyere utdanning er rom for å tenke bredere rundt internasjonalisering.

 

SDSN jobber for at alle studenter som ønsker det får muligheten til å reise utenlands. Vi mener at alle former for studentmobilitet må anerkjennes og gis finansiering for at også studenter i veletablert livssituasjon, med dårlig økonomi eller andre utfordringer som medfører at de ikke kan reise på tradisjonell semesterutveksling, får muligheten til å reise utenlands. Muligheten for kortere utenlandsreiser gjør studentmobilitet ikke bare mulig, men det kan også være med på å senke terskelen for lengre studieopphold. SDSN tror at dette kan være en medvirkende faktor til å nå målet om 20% utveksling som USN har forpliktet seg til i henhold til Bologna-prosessen[1].

 

I tillegg anser vi det som svært viktig at USN har gode bilaterale avtaler for utveksling ved alle studieprogrammer og at det gis informasjon om utveksling ikke bare hyppig i studieløpet, men også allerede tidlig i studieløpet. Slik vil vi sikre at studentene både får informasjon i god tid før de må ta en avgjørelse, og får den informasjonen de trenger etter hvert som det stilles flere spørsmål.

 

SDSN mener at:

 1. USN skal i samråd med nasjonale strategier og Bologna-prosessen oppfylle målet om minimum 20% studentutveksling.
 2. Seksjon for internasjonalisering må være tilstede - og synlig ved alle USN campus hvor det er relevant.
 3. Informasjon om utveksling må være lett tilgjengelig for studenter.
 4. USN skal tilrettelegge for at studenter skal kunne reise utveksling over flere semester, ett semester eller som del av et semester.
 5. Prosessen rundt forhåndsgodkjenning av fag og karakterer skal være sømløs innenfor det Europeiske utdanningssamarbeidet
 6. USN skal ha bilaterale avtaler med universiteter både innenfor og utenfor Europa som speiler USN sine studietilbud. Disse prosjektene og avtalene skal være synlig og godt kommunisert.

2.1 Internasjonalisering hjemme

Begrepet “internasjonalisering hjemme” omfatter ideer og tiltak som har som målsetting

å gi alle studenter en internasjonal dimensjon i løpet av studietiden. Dette kan være med på å bygge opp et sterkere internasjonalt fellesskap, og kan være med på å redusere avstandene mellom norske og internasjonale studenter ved USN campus.

 

Eksempler på internasjonalisering hjemme kan være å ha undervisning, pensum og arrangementer på engelsk, samt å legge til rette for virtuell mobilitet (e-læring). SDSN ønsker at det skal fokuseres like mye på tiltak for internasjonalisering hjemme som studentmobilitet.

 

SDSN mener at:

 1. Det skal tilbys emner og pensum på engelsk på alle studieretninger der det er hensiktsmessig å tilrettelegge for mottaket av flere utvekslingsstudenter.
 2. E-læring i samarbeid med internasjonale partnere bør tilbys der det er mulig eller relevant.
 3. Det skal stimuleres til internasjonale arrangementer drevet av studenter, fakultet, institutt eller andre ved alle campuser.

3. Inkludering

Hvert semester kommer det mange internasjonale studenter til USN for et utvekslingsopphold, et praksisopphold eller gradsstudier ved USN. For studentene er både landet, byen, universitetet og kulturen helt nytt, og det kan være vanskelig å finne sin plass. Derfor er det viktig at det finnes inkluderingstiltak som settes i gang så fort mulig etter at studentene har ankommet USN.

SDSN vil jobbe for at alle studenter føler seg hørt, inkludert og velkomne.

 

SDSN mener at:

Internasjonale studenter skal være en fullverdig del av studentmassen, og USN skal legge til rette for dette gjennom følgende tiltak:

 

 1. Språkbarrierer fjernes eller reduseres.
  1. Alle internasjonale studenter skal tilbys gratis norskkurs.
  2. Alle USN sine campus bør internasjonaliseres gjennom at all relevant informasjon gis både på norsk og på engelsk. Informasjonsskilt, - skjermer etc. på campus, samt USNs nettside skal gi informasjon på begge språk.

 

 1. Integrering gjennom aktiviteter.
  1. Aktiviteter som arrangeres av USN, studentorganisasjoner og studentgrupper skal, så langt det lar seg gjøre, være mulig for internasjonale studenter å delta på. I dette legger vi også at informasjon om disse aktivitetene skal være tilgjengelig på engelsk.

 

 1. Internasjonale studenter skal få et godt mottak der de får hjelp og informasjon tidlig i prosessen med å komme til Norge.
  1. Utvekslingsstudenter ved USN skal gis boliggaranti for lengden av oppholdet deres.
  2. Internasjonale studenter skal tidlig gis den informasjon de trenger for å finne seg til rette ved USN og i Norge
  3. Under studiestart skal faddergruppene legges opp på en måte som er mest mulig hensiktsmessig for integreringen og inkluderingen av internasjonale studenter.
  4. Det skal oppfordres til at det skal arrangeres arrangementer under studiestarten som også inkluderer fremmedspråklige studenter.

4. Samarbeid, solidaritet og samfunnsansvar

SDSN jobber tett sammen med seksjon for internasjonalisering om internasjonaliseringstiltak ved USN. Vi tror at et godt samarbeid og avtaler er med på å få studentenes stemme hørt og at internasjonalisering blir satt på dagsorden.

Dessuten ønsker SDSN å samarbeide med andre studentdemokratier nasjonalt og internasjonalt, samt andre studentorganisasjoner ved USN. Eksempler på dette kan være studentsamfunn ved campus, International Students’ Union (ISU), Erasmus Students’ Network (ESN), Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og andre organisasjoner. 

4.1 Samarbeid mellom studentorganisasjonene

Ved mange av USNs campuser finnes det flere studentorganisasjoner. Flere av disse jobber med studentvelferd og å skape sosiale tilbud for studentene. Det faller naturlig at det kan være hensiktsmessig å samarbeide om arrangementer og andre internasjonaliseringstiltak. 

 

 Derfor vil SDSN:

 1. Campusstyret skal ha kontakt med og samarbeide med seksjon for internasjonalisering
 2. Campusstyret skal ha kontakt med studentorganisasjoner ved campus om internasjonaliseringstiltak.
 3. Videreformidle samarbeidsprosjekter i SDSNs kommunikasjonskanaler. 
 4. Seksjon for internasjonalisering og andre studentorganisasjoner skal inviteres til campusstyremøter og/eller komitémøter der det kan være hensiktsmessig at de deltar.

 

4.2 Solidaritet og samfunnsansvar

SDSN er en medlemsorganisasjon av SAIH, som er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere. Gjennom et frivillig bidrag til SAIH på semesteravgiften støtter studenter ved USN deres arbeid. SDSN samarbeider med SAIH for å rette søkelys mot land hvor studentenes og akademikeres rettigheter er truet.

Som et ledd i solidaritetsarbeidet er det viktig for oss i SDSN at USN er sitt ansvar bevisst og er en institusjon som tar tydelig samfunnsansvar.

 

SDSN skal:

 1. Videreformidle SAIH sitt informasjonsarbeid i sine informasjonskanaler og delta aktivt i

SAIH sine kampanjer

 1. Jobbe for å etablere - og samarbeide med SAIH-lokallag på alle campuser der dette etterspørres.
 2. Jobbe for at bidra til å fremme og respektere menneskerettigheter i alle ledd av sitt virke.
 3. Oppfordre ledelsen å USN til å offentlig fordømme angrep på akademisk frihet og brudd på rettighetene til studenter og akademikere internasjonalt.
 4. Støtte opp om prosjekter og tiltak ved USN og SSN som fremmer solidaritet og bærekraft.
 

[1] Bologna-prosessen er et samarbeid mellom europeiske utdanningsministre fra 46 land. Den søker å skape større bevegelse for studenter og lærere mellom de ulike landenes universiteter og høyskoler gjennom å lage sammenlignbare akademisk grader og sikre kvaliteten og nivået for disse.

 

Her finner du Internasjonal plattform i PDF-format

 

 

En politisk plattform sier hva studentene mener om saker som angår studenter . Dette er et dokument som benyttes når det kommer opp saker i styrer og utvalg, høringer, media osv, og Studentdemokratiet skal uttale seg.

Ofte er det slik at Studentdemokratiet blir spurt om å uttale seg om noe som ikke står i handlingsplanen, og dermed har man politisk plattform som forteller hvor Studentdemokratiet står i sakene.

 

Internasjonal plattform ble vedtatt i semestermøte 27.10.2019.