Instruks for valgkomité

For alle medlemmer av valgkomiteen

 • Valgkomiteen består av 5 medlemmer.
 • Valgkomiteen skal være et rådgivende organ overfor Studentdemokratiet til personvalg.
 • Valgkomiteen skal intervjue og innstille på kandidater til følgende organer og utvalg:
  • Arbeidsutvalget
  • Medlemmer i kontrollkomiteen
  • Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Valgkomiteen skal konstituere egen leder ved sitt første ordinære møte og melde dette til arbeidsutvalget.
 • Innstillinger gjort av valgkomiteen skal være ved alminnelig flertall.
 • Valgkomiteen og enkeltmedlemmer vurderer selv sin egen habilitet.
 • Valgkomiteens medlemmer må signere taushetserklæring. Innholdet, møtediskusjoner og voteringer holdes internt i komiteen.
 • Arrangere debatt for kandidatene til arbeidsutvalget på semestermøtet vår.

Leder av valgkomiteen sin rolle

 • Leder av valgkomiteen skal innkalle til og lede møter i valgkomiteen.
 • Leder av valgkomiteen presenterer komiteens innstilling for semestermøtet.  
 • Leder av valgkomiteen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Samarbeid

 • Svare på alle innkomne henvendelser.
 • Kommunisere med valgansvarlig i arbeidsutvalget.
 • Delta på ulike møter ved behov, enten fysisk eller digitalt.

Obligatorisk møtevirksomhet i SDSN

 • Valgkomitemøter.
 • Semestermøtet, vår.
 • Kandidatintervjuer.