• Forsiden»
  • Hvordan er det egentlig å være student nå?

Hvordan er det egentlig å være student nå?

André Fritzøe og Reidar Skoglund-Jørgensen FOTO
André Fritzøe og Reidar Skoglund-Jørgensen

SHoT-undersøkelsen er Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel. Men hvorfor er det så viktig at du som student svarer på den?


Vi har tatt en prat med styreleder i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), Reidar Skoglund-Jørgensen, og politisk nestleder i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN), André Fritzøe.

Her kan du svare på SHoT-undersøkelsen

Hvorfor er studentenes helse og trivsel viktig? 

Politisk nestleder i Studentdemokratiet, André, mener at det ikke kan presiseres nok hvor viktig helse og trivsel og hvilken påvirkning det har opp mot livskvalitet, studiekvalitet, miljø, adferd, mestring og mening. Jeg skal ikke gå for teoretisk inn – men kort og godt ligger fysisk og psykisk helse til grunn i alt du gjør, og er en forutsetning til både å finne lykke og suksess, sier André.

Styreleder i Studentsamskipnaden, Reidar, sier at de to viktigste målene for SSN er 1) å legge til rett for god fysisk og psykisk helse for studentene, og 2) bidra til at studentene gjennomfører på normert tid. Disse to målene henger tett sammen og har store konsekvenser for samfunnet, ikke minst økonomisk (både i positiv og negativ forstand). Studentenes helse og trivsel er avgjørende for hvorvidt de kommer seg gjennom studiene og gjennomfører/realiserer mulighetene de har satt seg. Den påvirker hvordan studentene takler og reagerer på normale og oppdukkende stressende situasjoner og hvordan de selv har muligheten til å bidra positivt på samfunnet rundt seg.

Hvordan er resultatene av forrige SHoT-undersøkelse blitt fulgt opp? 

Studentdemokratiet jobber daglig for å bedre studiehverdagen til studentene, det er viktig for oss at vi sikrer studentenes interesse i alt vi foretar oss. Vi jobber generelt for å få økt studenttilbudene, og tilpasse dem etter behovene til studentene. Dette er studenttilbud i vertskommuner, bedring av lokale campustilbud, kjempe for økt studiestøtte, helsetilbud og lignende, sier André.

Siden forrige SHoT-undersøkelse har Studentdemokratiet satt velferds- og læringsmiljøpolitikk inn på dagsorden enda sterkere. I 2019 ble det vedtatt flere resolusjoner som tar for seg temaet ensomhet, og viktigheten med en god studiestart. I 2020 vedtok vi en velferds- og læringsmiljøpolitisk plattform som fremmer viktige temaer som helse, de sosiale aktivitetene, styrking av studentforeninger, studiestart og fysisk og psykososialt læringsmiljø. SDSN har også et tettere samarbeid med læringsmiljøutvalget, da våre læringsmiljøansvarlige sitter i dette utvalget.

Et av de mer pressende problemene som kommer frem gjennom SHoT er hvilke innvirkninger de psykososiale forholdene har til nærmest alt annet, og hvilket grunnlag studiestart legger til nettverksbygging. SDSN er en stor forkjemper for en inkluderende studiestart, da mye av tilknytning skjer her. Vi jobber også for å opprette, eller styrke eksisterende lederforum på alle campusene da dette er en viktig arena for alle studentorganisasjoner på campus til å møtes. Blant de forskjellige tingene som diskuteres her er arrangementer, aktiviteter, tilbud og selvsagt studiestart. Også knyttet opp mot tema bidrar SDSN også inn mot linjeforeningsprosjektet, som på sikt skal ta en sentral sosial rolle opp mot fagmiljøene, og studenthus på hvert campus som skal være en dedikert sosial arena, forteller André.

Reidar kan fortelle at SSN har styrket den psykiske helsetjenesten med hele 8 årsverk psykologer. Det er mye på kort tid. Vi er fortsatt en lavterskeltjeneste ved at vi har kort ventetid og ved at alle får time hos oss. Vi har også innført daglige drop-in samtaler.  Samarbeidet med USN, for å fange opp studenter som strever, har utviklet seg mye siden sist. Vi har innført et digitalt feedbacksystem som ivaretar studentens brukermedvirkning i forhold til hva man ønsker å jobbe med og hva man forventer av terapeutene i SSN Helse. Vi tilbyr også kurs og grupper med temaer som er relevante for studentene.  

Reidar kan også fortelle at Studentsamkipnaden i skrivende stund holder på å bygge opp en ny avdeling som skal ivareta samskipnadens tverrfaglige helsefremmende og forebyggende studenthelsearbeid. Selv om vi har bygd opp en solid helsetjeneste i løpet av disse årene, er det viktig å huske at god helse ikke skapes i helsetjenesten alene. Vi er opptatt av at alle våre virksomhetsområder skal være gode helsefremmende arenaer. I dette arbeidet er studentmedvirkning i utvikling av våre tjenester helt sentralt. Det er studentene selv som best vet hvilke tjenester de trenger fra oss for å ha en god studenthverdag. Vi har derfor kjørt flere innovasjonsprosjekter hvor vi har brukt studenter til å utvikle bedre og mer relevante velferdstjenester. Et konkret eksempel på hva det har resultert i er en mikrotjeneste i Student Sørøst-appen som heter “Bompis”, som vi ruller ut denne våren/høsten.  Tjenesten er ment som et svar på studentenes behov for økt trygghet, trivsel og gode sosiale relasjoner i bofellesskapene, og den blir et viktig virkemiddel for å møte utfordringer knyttet til ensomhet og trivsel rundt egen bosituasjon.   

I tillegg vil det bli å finne studentvelferdskoordinatorer på campus som skal blant annet initiere og koordinere tverrfaglige helsefremmende og forebyggende aktiviteter på campus, følge opp bomiljø i våre studentboliger, samarbeide med psykisk helsetjeneste om oppfølging av studenter ved behov, være administrativ støtteressurs for studentforeninger lokalt og samarbeide med vertskommuner omkring økt tilgang til forebyggende helsetjenester for studenter. 

 Av andre tiltak som helt konkret møter noen av funnene i SHoT, er tjenestetilbudet “Økonomisk rådgivning” og ikke minst Aktivitetskalender som finnes både i appen og på web, sier Reidar. Vi har også arrangert ulike kortere webinarer der det siste om prokrastinering viste seg å være veldig populært. Det er mange studenter som er «gode» på å utsette litt for mye, men som ønsker å ta grep på dette og det er jo veldig positivt. Vi har også kjørt et innovasjonsprosjekt hvor vi har jobbet med å gjøre våre spisesteder til hyggelige sosiale møteplasser og et hvor studentene har fått komme med sine innspill til hvordan vi skal bygge og utforme nye studentboliger/rehabilitere gammel bygningsmasse. Gjennom filmen vi laget; Et godt studentliv i Sørøst-Norge, ville vi vise frem SSNs velferdstjenester ut fra et helsefremmende perspektiv for å bevisstgjøre studentene om at et godt studentliv kan innebære at man tar vare på seg selv ved å være i aktivitet, knytte kontakt med andre, ved å spise sunt, være sosial, ha orden i økonomien, oppsøke hjelp dersom man trenger noen å prate med osv. Det var også viktig å få frem at det er opp til studentene selv å fylle studentlivet sitt med godt innhold, men at studentsamskipnaden er tilgjengelig og kan bidra på en god måte gjennom våre velferdstjenester og ikke minst menneskene som jobber hos oss. Alle SSN-ansatte i filmen er autentiske ansatte som studentene til daglig møter på campus.  

Fysisk aktivitet er godt for både kropp og sjel, sier Reidar med et smil. Her har vi testet ut digitale treningstilbud under pandemien. Vi har også fått et treningssenter til, etablert og testet ut ulike fysiske og digitale lavterskel tiltak/treningsformer, et gratis fysisk treningstilbud (Friminuttet) og gratis gruppetrening. Vi jobber nå med å etablere trening på grønn resept i samarbeid med helsetjenesten.  

Et annet viktig området for Studentsamskipnaden, har vært å styrke studentfrivilligheten i deres viktige arbeid, sier Reidar. Eksempelvis har vi gjennomført flere seminarer for frivilligheten i tillegg til løpende støtte i det daglige arbeidet deres. Planene for 2022 videre er å lage kurspakker med verktøy til støtte for studenter som engasjerer seg i frivilligheten. Vi holder også på å utvikle en egen mikrotjeneste i Student Sørøst appen som skal eksponere studentfrivilligheten for brukerne av appen og på den måten bidra til at flere får kjennskap til frivilligheten og deres aktiviteter.  

Hvorfor skal studenter svare på årets SHoT?  

Om du nå har lest deg igjennom det som er skrevet over, så håper jeg inderlig at studentene ser at svarene de leverer er med på å både vise status for hvordan studentene har det, men ikke minst hvor det er behov for å gjøre tiltak, sier Reidar. For SSN så gir resultatene vi får, gode indikasjoner på hvor vi må se på tjenestene vi leverer og hva som muligens kan endres på for å gi studentene et ennå bedre tilbud enn det er i dag.

Det kan kanskje virke lite nyttig for studenter å svare på en undersøkelse som normalt gjennomføres hvert fjerde år, hvor mange stiller seg jo da spørsmålet – hvilken effekt får det for meg? Og selv om det kan hende at ikke den gir en direkte effekt for akkurat deg akkurat nå, så kan den både være med å resultere i konkrete tiltak du enten får glede av ganske raskt, eller senere i studieløpet. Den gir ikke minst studentorganisasjonene dokumenterbare tall å bruke når de samarbeider og utfordrer USN og SSN lokalt eller for Norsk Studentorgaisasjon (NSO) når de jobber nasjonalt.

André mener at noe av det aller viktigste arbeidet vi gjør som deres studentpolitiske organ er å lytte til våre medstudenter – det er utgangspunktet til alt arbeid vi foretar oss. Hver dør vi banker på, møte vi deltar i, samtale vi har tar utgangspunkt i dette faktumet. Så ta de minuttene undersøkelsen tar, for den er verdt det, fordi dere er verdt det. Vi alle bryr oss om hvordan du som student har det, så hjelp oss hjelpe, sier André.

Noen spørsmål man er med på å svare på nå får man kanskje ikke gjort noe med umiddelbart, men det forhindret ikke studentene i 2018 å svare på den de hadde da. Og jeg tror at om vi stiller oss spørsmålet: Skal vi som nåtidens og (også) fremtidens studenter virkelig være mindre interessert i å påvirke studentenes hverdag bare fordi det ikke nødvendigvis gagner oss selv, eller bidrar vi fordi det også kan ha en positiv effekt for de som er fremtidige studenter? Jeg tror på det sistnevnte og har allerede sagt min mening i årets undersøkelse – det synes jeg du også SKAL, oppfordrer Reidar.

 

SHoT - Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse gjennomføres hvert fjerde år. I 2022 pågår undersøkelsen i perioden 8. februar - 13. mars. Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig. 

SSN - Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er studentenes velferdsorganisasjon som tilbyr studentboliger, kantiner og kafeer, barnehage, treningssentre, bokhandler, helsetjeneste og diverse studentgoder til deg som student ved USN.

SDSN - Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentdemokratiet har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter. Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved Universitet i Sørøst-Norge.